Dette er blant funnene i en ny utredning som går gjennom status for Kommune-Norge akkurat nå og er som er laget av Senter for økonomisk forskning ved NTNU. Her finner statsråd Jan Tore Sanner støtte i at mange kommuner er for små, har for få fagfolk og er for sårbare når det gjelder tjenester til innbyggerne sine. Det er de viktigste grunnene han har for kommunesammenslåing.

Halvparten av norske kommuner har for eksempel bare én eller ingen som jobber med samfunnsplanlegging.

- Det er forskjellen på fornying og forvitring om du har folk som jobber med arealplanlegging, sier kommunalminister Sanner. Han slår fast at det er begrenset hva én person alene får gjort når det gjelder å lage reguleringsplaner, arealplaner og legge til rette for etablering av ny næring.

Du kan lese mer om kommunereformen her

- Ikke lett å være alene på jobb

- Det kan være kjempeflinke folk, men det er ikke lett å være alene på jobb, sier kommunalministeren. Han tror også at høyt utdannede fagfolk helst søker seg til arbeidsplasser der de kan bli en del av et fagmiljø.

Fredag deltok kommunalminister Jan Tore Sanner på kommunekonferansen til KLP. Der la han fram statusrapporten med navnet «nullpunktsanalysen».

- Viser behovet for sammenslåing

- Jeg mener at denne analysen viser behovet for kommunesammenslåing. Det handler om det ansvaret kommunene har innenfor spesialiserte tjenester som barnevern, rus, psykisk helse, men også innenfor de store tjenestene som eldreomsorg og skole der det ikke bare handler om hvor mange lærere du har, men hvilken kvalitet du har, sier kommunalministeren.

Undersøkelsen viser at større kommuner har bedre skoleresultat selv om det er langt færre elever for hver lærer i de minste kommunene. Rapporten peker også på de store variasjonene i norske kommuner. Over halvparten har under 5000 innbyggere. Vi har mange små kommuner med under tusen innbyggere, og vi har fem store kommuner med over 100 000 innbyggere, Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo og Bærum. Det får betydning for hvordan kommunene er i stand til å utføre oppgavene sine, slår rapporter fast.

Adresseavisen mener: Uferdig og uheldig tvangssammenslåing

- Kan ikke svikte de mest sårbare

- Denne tunge, faglige utredningen viser at små kommuner har god legedekning, har færre elever per lærer, men den viser også at de små kommunene har utfordringer når det gjelder kompetanse og rekruttering særlig innenfor de spesialiserte tjenestene. Kommunene må ta ansvar for de mest sårbare blant oss. Viss kommunene ikke klarer det, har vi sviktet, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Departementet hans har fått gjennomført denne analysen rett før han skal komme med sitt forslag til kommunesammenslåinger før påske og før Stortinget i løpet av våren skal bestemme hvilke kommuner som skal slå seg sammen.

Leka, Nærøy, Vikna og Bindal

- Når vi ser hvilke rekrutteringsproblemer de små kommunene har, er det bare dårlige alternativer til kommunesammenslåing, sier statsråden. Det er også grunnen til at han står fast på at de fire kommunene Leka, Bindal, Nærøy og Vikna på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland blir slått sammen selv om det skjer til store protester lokalt.

- Det er flere grunner. Det ene er sårbare fagmiljøer. Og det er et ønske om å få til et sterkere senter i ytre Namdalen. Jeg mener at det er en viktig del av distriktspolitikken at vi har sterke regionale sentra som kan sikre innbyggerne gode tilbud og være attraktive næringskommuner.

- Hvordan tror du denne sammenslåingen blir når det er så mye motstand mot det?

- Jeg tror det kommer til å bli bra, og vi kommer til å bidra til å støtte opp om den nye kommunen.

Småkommunene greier seg i dag

Men rapporten viser også at de små kommunene til tross for problemer, greier å rekruttere folk. De får utført tjenestene de skal og de havner heller ikke på Robek-lista over kommuner som har problemer med økonomistyringen. Det er de mellomstore kommunene som havner på den beryktede lista over kommuner med dårlig kontroll over økonomien sin.

- De små kommunene har gjennomgående god økonomi og det skyldes at mange av dem er kraftkommuner og at vi har gode økonomiske overføringsordninger for de små kommunene. Men de større kommunene er mer solide økonomisk fordi de ikke er så avhengige av statlige overføringer. Utfordringer er når du ser ti-tyve år fram i tid når kommunene vil trenge 50 000 flere ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg, og vi får flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, sier Sanner.