Det planlegges storstilt motorvegutbygging på E6 sør for Trondheim. Regjeringens vegselskap Nye Veier, som har ansvar for mye av utbygginga mellom Melhus og Ulsberg, varsler nå ønske om høyere fart enn det som er planlagt.

Det var Trønderbladet som først omtalte saken.

- Jobber intensivt for 110 km/t

- Vi jobber intensivt med å få til 110 km/t på hele eller deler av strekningen mellom Ulsberg og Melhus, sier Johan Arnt Vatnan som er prosjektdirektør for Nye Veier Trøndelag.

foto
Vil ha høyere fart: Prosjektdirektør for Nye veier i Trøndelag, Johan Arnt Vatnan. Foto: Kjell A. Olsen

Motorvegen mellom Melhus og Støren er egentlig planlagt med 100 km/t- standard, mens motorvegen mellom Støren og Ulsberg hovedsaklig er planlagt med 90 km/t standard.

- Vi ønsker høyere hastigheter først og fremst for å øke den samfunnsøknomiske nytten. Med høyere hastigheter reduseres reisetiden for trafikantene, og dermed øker den samfunnsøkonomiske nytten. Jo høyere samfunnsøkonomisk nytte, dess høyere vil prosjektene bli prioritert i Nye Veier, sier Vatnan.

Nye Veier-sjefen mener det er svært realistisk å få til 110 km/t på strekningen mellom Melhus og Støren. Dette fordi det allerede planlegges med firefelts veg på denne strekningen.

- Her trengs det kun mindre tiltak for å få til 110 km/t, sier Vatnan.

Håper på fire felt også sør for Støren

For strekninga sør for Støren planlegges i dag med to felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt. For å få 110 kmt/t her må vegen ha fire felt.

foto
Nye veier i Trøndelag: Kartet viser veistrekningene som Nye Veier har ansvaret for å bygge ut i Trøndelag. Statens vegvesen har ansvar for utbygging av E6 mellom Korporalsbrua og Vindåsliene sør for Støren. Foto: Nye veier

- Det er mulig å få til fire felt og 110 km/t på deler av strekninga mellom Ulsberg og Vindåsliene sør for Støren. Mellom Vindåsliene og Støren er det imidlertid ikke mulig, her er blir det trolig 90 og 100 km/t, sier Johan Arnt Vatnan.

- Hvor realistisk er det å få til fire felt mellom Ulsberg og Vindåsliene?

- Vi har håp om å få til dette. Men det er tidlig i prosessen for oss. Vi vil beregne samfunnsnytten knytta til dette i sommer, da vil vi vite mer. Vi vil ha et nært samarbeid med berørte kommunene om dette, sier Vatnan.

- Hva tenker du om at veien mellom Støren og Vindåsliene kan bli stående igjen som trefelts, mens det kanskje bygges fire felt og 110 km/t på begge sider?

- Det burde ideelt sett vært 110 km/t også der, men da måtte man ha bygget mange kostbare tunneler. Dessuten er Statens vegvesens prosjekt mellom Vindåsliene og Korporals bru nært oppstart, sier Vatnan.

Vatnan mener det er forskjell på trafikksikkerheten på en firefelts og på en tofelts motorveg.

- Det er dokumentert at fire-felts veger er vesentlig sikrere enn tofelts, understreker han.

Skal utrede

Nye veier nevner ønsket om hastighetsøkningene i en utredning om bompengefinansiering. Denne er sendt ut på høring til kommunene som er berørt av motorvegprosjektene.

- Vi er nå i et internt utredningsstadium, og vi ser på hva som er mulig å få til. Vi vil ta en runde med kommuner og berørte aktører, dette skal vi i gang med nå, sier Vatnan.

- Kan gjøre justeringer på E6 i Soknedal

Statens vegvesen har ansvaret for utbygginga av strekninga mellom Korporalsbrua og Vindåsliene på E6 i Soknedal. Ifølge prosjektleder Harald Inge Johnsen er prosjektet svært nære oppstart og utbygginga skal starte opp så snart man har fått politisk godkjenning. Etter planen skal den nye veistrekningen på rundt 6,5 kilometer åpnes for trafikk i 2020.

- Vi skal bygge en tofelts motorveg med forbikjøringsfelt. Den nye vegen blir én kilometer kortere enn dagens E6 på strekningen. Mesteparten av vegen blir lagt i tunnel. Det bygges en ettløps tunnel, men det er planlagt slik at det kan bygges ut et tunnelløp til når trafikken tilsier det, sier Johnsen.

Johnsen understreker at dagens trafikktall ikke tilsier fire felts veg på strekningen, men han mener det er viktig at det er tilrettelagt for dette på sikt.

- Hva tenker du om at Nye Veier nå ønsker fire felt både nord og sør for deres prosjekt?

- Hvis det skulle bli fire felt på begge sider av vårt prosjekt, burde vårt prosjekt utvides til fire felt innenfor samme tidsperiode. Dersom vi får en avklaring i løpet av et år, vil vi lettere kunne gjøre justeringer i prosjektet, med tanke på fremtig utvidelse til fire felt, Johnsen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter