- Bygging av dobbeltspor koster mellom 10 og 12 milliarder kroner. Det er penger der blir vanskelig å få staten til å stille opp med. Derfor bør alt vårt fokus ligge på å sikre elektrifisering og utbedring av stasjoner og krysningsspor nå. Dobbeltspor er fortsatt målet, men vi må ta tingene i tur og orden.

Det sier Karin Bjørkhaug som er KrFs gruppeleder i fylkestinget og leder av komiteen for infrastruktur i Sør-Trøndelag. Bjørkhaug synes det er mange positive tanker om jernbanens muligheter både som bybane i Trondheim, flytog til Værnes og som regiontog i Trøndelag. Men hun er redd for at politikerne skal gape over for mye dersom kravet om investeringsmidler til dobbeltspor skal løftes frem nå.

Konsentrere på strøm

I statsbudsjettet for inneværende år vedtok regjeringspartiene med støtte fra KrF og Venstre en formulering der Stortinget ber regjeringen utrede om og hvordan elektrifisering av strekningen Trondheim–Stjørdal kan gjennomføres sammen med etableringen av et nytt dobbeltspor på strekningen. Bjørkhaug har liten tro på at det vil være mulig å få inn i Nasjonal transportplan et beløp på 10–12 milliarder til dobbeltspor, men at man heller må konsentrere det politiske presset om å få på plass penger til elektrifisering.

- Jeg vil jobbe for at elektrifiseringen kommer først, og et mål nå er å få penger allerede i det reviderte budsjettet til høsten. Det er elektrifiseringen det haster mest med. Det er satt av 50 millioner til planlegging, neste mål er å få penger til bygging og at spadene kommer i jorda så fort som mulig. Samtidig må vi jobbe med å utbedre krysningsspor og utbygging av stasjonene på Trønderbanen. Et fullstendig dobbeltspor mellom Trondheim og Steinkjer er et viktig mål, men elektrifisering er aller viktigst så, sier Bjørkhaug.

Halvtimes avganger

KrF-politikeren mener man med elektrifisering og noen utbedringer på sporene kan etablere halvtimes avganger mellom Trondheim og Steinkjer og mellom Melhus og Stjørdal. På den måten kan kapasiteten for Trønderbanen økes voldsomt på kort sikt.

- Det første målet for Trønderbanen må handle om å få disse strømmastene bygget, så kan vi etterpå jobbe for dobbeltsporet. Jeg har liten tro på at det er mulig å få finansiert både elektrifisering og dobbeltspor samtidig. Risikoen med å prøve å løse dette i samme periode blir at regjeringen ikke finner penger til noe som helst. Og vi vet at materiellet på Trønderbanen snart må skiftes ut. Dersom det ikke blir elektrifisering nå så kan vi ende opp med at Trønderbanen må kjøpe nye dieseltog, og da er vi like langt, sier Bjørkhaug.

- Flere, blant annet Høyres stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten, sier at man må søke å få gjennomført elektrifisering og dobbeltspor samtidig. I motsatt fall risikerer man å måtte rive strømmastene og bygge dem opp langs det nye dobbeltsporet?

- Det er etter mitt skjønn feil fokus. Det er en liten del av de totale investeringene på elektrifisering som ikke kan gjenbrukes når det kommer et dobbeltspor på strekningen. Investeringen som ikke kan gjenbrukes er en såpass liten andel av det totale at det uansett vil være verdt det. I det siste har det vært mange gode tanker om jernbanens fremtid gjennom Trøndelag, både som en del av kollektivtilbudet i Trondheim, som flytog til Værnes og som regiontog. Men alt dette avhenger av å få elektrifiseringen på plass. Skal vi utnytte mulighetene jernbanen kan gi oss så er det aller viktigste nå å få togene over fra diesel til strøm. Jeg redd at kravet om dobbeltspor nå fort kan bli et blindspor for Trønderbanen i mange år fremover, sier Bjørkhaug.

Tema på landsmøtet

Karin Bjørkhaug sier hun vil jobbe videre etter strategien om å sørge for penger til elektrifisering først. Hun har allerede tatt kontakt med KrFs partiledelse og Jernbaneforum som arbeider opp mot storting og regjering om disse sakene.

- KrF holder sitt landsmøte i Trondheim i slutten av april. Jeg vil arbeide hardt for at det der fattes et vedtak om at partiet skal arbeide for å få penger til elektrifisering nå, og at dette må inn i Nasjonal transportplan. På den måten kan vi være med på å øve press mot regjeringen, og holde tak i det aller viktigste nå – nemlig elektrifiseringen av Trønderbanen. Et dobbeltspor ligger nok noe lengre frem i tid, sier Bjørkhaug.