Politikerne i Trondheim ønsker nå en bedre oversikt over de ulike pengestrømmene til Svartlamoen. Et stort flertall gikk også inn for å øke husleiene til et nivå som gjør at de er såkalt bærekraftige. Det betyr at husleiene må tilsvare hva det koster å bo, og vedlikeholde, bygningene i dette spesielle området i byen.

Frp-forslag falt

Svartlamoen er en «byøkologisk forsøksbydel» hvor kommunen eier det meste av eiendommene, mens bydelen forvaltes av to stiftelser. Oppfølgingen av disse vil nå bli tettere enn tidligere.

Saken er kommet opp etter en evalueringsrapport som til dels er svært kritisk til utviklingen på Svartlamoen når det gjelder vedlikehold, nybygging og fortetting. Også rådmannen hadde innstilt på skjerpede krav, men politikerne gikk enda lenger. Riktignok ikke så langt som Frp, som ønsker å selge den kommunale boligmassen på Svartlamoen og ha husleier til markedspris.

Frps forslag falt mot Elin Marie Andreassens ene stemme. Politikerne ellers støtter opp under Svartlamoen-prosjektet.

- Svake subsidierer Svartlamoen

Like fullt var det en skjerpet tone mot miljøet i Formannskapet. Spesielt KrFs Geirmund Lykke var tydelig:

- Det er bra at vi i Trondheim tilbyr muligheter for en alternativ livsstil med en lavere boligstandard. Men jeg er kritisk til at det skjer på en måte som gjør at bygningsmassen slites ned, fordi husleien er for lav. Enda mer alvorlig er det at tilskuddene kommunen har gitt har gått på bekostning av andre som bor i kommunale boliger. Og disse er blant de mest trengende. Dette er prinsipielt galt. Vi må få en slutt på at svake grupper som bor i kommunale boliger subsidierer Svartlamoen, sa Lykke.

Uavhengig av kommunal støtte

Også Høyres Ingrid Skjøtskift leverte tilleggsforslag til rådmannens innstilling:

«Formannskapet forutsetter at Svartlamon boligstiftelse omstilles til å bli økonomisk bærekraftig og uavhengig av kommunal støtte», het det i hennes forslag. Dette forslaget fikk støtte fra alle unntatt De Grønne og SV.

Skjøtskift foreslo også større åpenhet: «Så lenge Trondheim kommune støtter driften ved Svartlamon skal det være full transparens rundt den kommunale støtten, uavhengig av budsjettposter og støtteordninger og uavhengig av om det er direkte eller indirekte støtte. Direkte og indirekte støtte skal fremgå av kommunens budsjett».

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Mye skryt

Flere av politikerne var opptatt av å framsnakke Svartlamoen. Spesielt SV og De Grønne, men med unntak for Frp, fikk den alternative bydelen også mye skryt for å bidra til mangfold.

- Jeg forundres over at rådmannen ikke legger større vekt på hvilke positive smitteeffekter Svartlamoen kan ha for resten av byen. Det er overføringsverdier her som er viktige, sa varaordfører, Hilde Opoku (De Grønne).

- Rådmannen tar opp sentrale utfordringer når det gjelder vedlikehold. Men han tegner er bilde vi ikke kjenner oss igjen i. Det er lett å overse det som er bra. Her er spennende prosjekter i Trondheim, med en stor oppblomstring av kulturnæringer, understreket Michelsen – som selv har bodd i området en del år tilbake.

- Må ikke tas fra svake grupper

Kathrine Standal i Svartlamoen boligstiftelse var til stede i Formannskapet tirsdag. Hun mener resultatet ble som forventet.

- Det viktigste for oss er at et samlet politisk miljø, med unntak for Frp, støtter opp under prosjektet Svartlamoen. Det er vi veldig fornøyde med.

- Men det var også kritiske stemmer?

- Ja, et prosjekt som Svartlamoen vil alltid møte kritikk. Vi må bli enda flinkere til å få ut hva prosjektet vårt er. Ofte blandes Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse med boligstiftelsen – noe som er problematisk. Vi må klare å få ut hvorfor det er viktig at prosjektet består. Og vi må bli flinkere til å vise hva som faktisk er gjort her. Jeg mener at det i rådmannens fremstilling ikke er tatt hensyn til det som faktisk er gjort, og at vedlikeholdsetterslepet dermed ikke er så stort som det hevdes, sier Standal og legger til::

- Husk Svartlamoen er et lite område. Det er bare 30 små hus, 220 personer. Jeg er enig med byantikvaren som sier at gamle hus har det best hos folk med dårlig råd og god tid, sier Standal.

- KrF spesielt var kritisk til at overføringer til Svartlamoen rammer svake grupper i kommunale boliger?

- Mye av midlene som er kommet har handlet om brannsikring av området. Vi mener det er sterkt uriktig at bevilgninger til Svartlamoen tas fra kommunale boliger. Skal det overføres midler til Svartlamoen skal det absolutt ikke tas fra de svakeste gruppene.