Trondheim har vært den byen i Norge som har bygget flest nye heldøgns omsorgsplasser for eldre de senere årene.

Dette har de fått store bidrag fra staten for. Samtidig har Trondheim lagt ned mange plasser som har vært utrangert.

Fra nå av vil man få tilskudd på netto antall plasser. Det vil gi mye mindre penger i kassa for en kommune som fortsatt har rask utbyggingstakt på sykehjemsplasser. For samtidig som nye har blitt etablert, har man lagt ned gamle plasser.

- Det gir nesten to millioner kroner for hver sykehjemsplass og 1,6 millioner for omsorgsboliger. Nå vil man bare få dette tilskuddet for netto økning i sykehjemsplasser, ikke når man rehabiliterer gamle plasser. Dermed vil finansieringen av slike investeringer bli mye dyrere for Trondheim, sier seniorrådgiver Einar Spjøtvoll i Trondheim kommune.

Dårligere økonomi

- Kan det gjøre at man må bygge mindre enn planlagt?

- Det gjør i hvert fall at man får en dårligere økonomi, noe som kan påvirke kommunenes investeringsplaner. Men om det vil påvirke helse- og omsorgsområdet er et politisk spørsmål.

Spjøtvoll anslår at det kan beløpe seg til mer enn 100 millioner kroner i kommende fireårsperiode. Dette støttes av kommunaldirektør på helse og velferd, Helge Garåsen.

Rehabilitering vanskeligere

- Trondheim kommune har prioritert å modernisere gamle sykehjem, samt bygge nye sykehjem i takt med den demografiske utvikling. Det siste punktet blir ivaretatt med tilskuddsordningen, mens rehabilitering av sykehjem nå blir vanskeligere, sier Helge Garåsen.

Han mener et tap på 100 millioner over fire år er et minimum av hva kommunen kommer til å tape på endringene.

- Det kan bli mye mer. Bare en rehabilitering av Nidarvoll helsehus vil medføre et tap på 100 millioner kroner med den nye ordningen. Samlet sett vil beløpet for en rehabilitering av sykehjem for hele kommunen bli langt høyere. Hvor mye det til slutt kommer til å bli, har vi ikke fått regnet på, men det er store summer, noe som vil få konsekvenser for investeringsbudsjettet, sier Garåsen.

Tosengsrom

Han mener en av konsekvensene kan bli at beboere som er på korttidsopphold blir værende på tosengsrom lenger enn planlagt.

- Kommunen har avviklet alle tosengsrom for personer på langtidshold, og neste steg var å avvikle tosengsrom for personer på korttidsopphold, sier Garåsen, som ble overrasket over endringene som ble kjent onsdag.

- Dette er uheldig, og veldig overraskende. Det handler om kvalitet i eldreomsorgen og ikke volum. Å få til det blir mye vanskeligere nå, fordi det vil kreve mer tid.

Bygge nye plasser

I en pressemelding sier helse- og omsorgsminister Bent Høie at det blir flere eldre fremover.

- Og da blir det enda viktigere å bygge ut flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle. Regjeringen vil derfor rette innsatsen mot dette, og endre investeringstilskuddet fra 2019 slik at vi får flere sykehjemsplasser, og færre som må vente for å få hjelp til omsorg, skriver Høie.

Endringen innebærer at det fra 2019 utelukkende gis investeringstilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Med netto tilvekst menes at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunen skal øke. Ordningen skal gradvis innfases.

Investeringstilskuddet ble etablert i 2008. Målet med ordningen var å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem, institusjoner og omsorgsboliger. Tilskuddet forvaltes av Husbanken og gis til kommuner. Fra 2008 til utgangen av 2015 har Husbanken innvilget tilskudd til 12 292 plasser.