Nå ber han om en kartlegging av de døendes situasjon.

Han ønsker seg palliasjonsteam i hver bydel og frivillige medmennesker som kan bidra til at Trondheims innbyggere får en god død.

- Det er viktig å gi alle en verdig avslutning på livet. Ingen skal ligge alene og kjenne på ensomheten, sier Agøy Hegge.

Nå vil han bringe døden inn i bystyresalen: Til bystyremøtet torsdag stiller han flere spørsmål til ordføreren for å få en klarhet i hvordan situasjonen er for dem som er alvorlig syke og døende i Trondheim.

- Døden er nesten blitt et tabu. Derfor tenker jeg at det er viktig at vi snakker om dette i bystyret. Vi må vite at vi tar hånd om denne delen av livet på en god og verdig måte, sier Agøy Hegge.

Dør på sykehjem

Halvparten av dem som døde i Norge i fjor, sovnet inn ved en pleie- og omsorgsinstitusjon, viser Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister. Drøyt én av ti døde hjemme, og en del av disse gikk ensomme ut av livet.

Nå ønsker KrF-politikeren at kommunen forsikrer seg om at Trondheims innbyggere har noen rundt seg når de dør.

- På slutten av livet er det viktig at det gis smertelindring mot fysiske smerter, men det handler også om psykiske forhold. Det kan være ting som er uoppgjort og uferdig, ting som er vanskelig å snakke om. I tillegg har du det eksistensielle, hva skjer når jeg er ferdig på jorda? Da må vi tenke at vi skal ha en helse -og omsorgstjeneste som er innrettet slik at vi greier å gi omsorg på alle disse områdene, sier Agøy Hegge. Han frykter at det har vært tilfeller også iTrondheim hvor enkelte ufrivillig har sovnet inn alene.

- Det er lett å tenke seg at det kan glippe der hvor eldre bor hjemme, er alene, og bare har besøk av hjemmetjenesten av og til, sier Agøy Hegge.

Egne team

Han viser til det nasjonale palliasjonsutvalget som foreslår at det i byer på over 50 000 innbyggere, etableres palliative team som skal ivareta omsorgen ved livets slutt.

- Jeg vil utfordre ordføreren på om hun vil sørge for at vi får et slikt team i hver bydel i Trondheim. Slike team kan dra ut til sykehjem eller hjem til folk når det er behov, sier Agøy Hegge.

Han ønsker også å vite om de ansatte i hjemmesykepleie, omsorgsboliger og sykehjem har tilstrekkelig med kompetanse på det å gi omsorg når noen dør, og om det er ressurser nok i sykehjem til å gi slik omsorg. Han frykter at dette kan bli nedprioritert når det er mye som skjer samtidig i et sykehjem.

Ønsker frivillige

Som et supplement mener han det er en god idé å dra frivillige inn i en slik tjeneste. Han påpeker at det å sitte hos en døende, ikke er noe som nødvendigvis krever helsefaglig kompetanse.

- Dette handler mer om medmenneskelig kompetanse. Jeg tror dette er et område som egner seg for frivillig sektor, sier Agøy Hegge som viser til at Røde Kors har startet en våketjeneste i andre steder.

- Bystyret har en ambisjon om å samarbeide mer med frivillige. Det er ikke økonomisk motivert, men fordi vi ser at det gir en merverdi både for de frivillige og for dem som mottar hjelp. Derfor ønsker jeg at vi skal invitere frivillige organisasjoner til å bidra. Jeg tenker at det er et privilegium å følge et menneske det siste stykket. Det å være et medmenneske i en slik situasjon, er meningsfullt, sier Agøy Hegge.

Våketjeneste

Stavanger Røde Kors er nå i ferd med å etablere en våketjeneste, og 25 frivillige skal nå kurses. Ordningen skal prøves ut ved sju sykehjem i kommunen.

- Statistisk sett så dør 15 prosent alene. Det ønsker vi i Røde Kors å gjøre noe med. Vi vil vise medmenneskelighet for dem som ligger alene, og vi ønsker å hjelpe pårørende som kan bli veldig slitne, sier Grethe Stødle, omsorgsleder i Stavanger Røde Kors.

Marita Hoel Fossen, daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors, sier at de for noen år siden vurderte om det var aktuelt å starte en våketjeneste, men konkluderte med at dette ikke var et tilbud som var etterspurt i samfunnet.

- Skal vi starte en aktivitet, må vi også vite at vi har kapasitet til å gjøre det, og at vi har frivillige. Vi må vite at vi kan tilby en varighet på et slikt tilbud, sier Hoel Fossen.

- Hvis det er et økende behov for en slik tjeneste, så må vi ta en ny vurdering, sier hun.

Inger Øien, enhetsleder ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter, sier at de prioriterer å sitte hos beboere som er døende. Det kan bety at de noen ganger leier inn ekstra ansatte. Samtidig sier hun at dette kan være krevende, fordi det tar ressurser fra stramme budsjetter.

- Vi mener det er veldig viktig at noen er til stede i en slik stund, og vi har et mål om at ingen skal dø alene, sier Øien.

foto
- Jeg tenker at det er et privilegium å følge et menneske det siste stykket, sier Espen Agøy Hegge, bystyrepolitiker i Trondheim. Foto: Mariann Dybdahl