- Dette er et slag i ansiktet, sier bonde Per Kristian Øien.

Beskjeden om at Forsvarsbygg kanskje ikke vil kjøpe ut våningshuset på gården er i strid med tidligere signaler fra flere offentlige instanser. I alt har 26 boligeiere i såkalt rød sone, de mest støyutsatte områdene rundt Ørland flystasjon, fått samme beskjed.

Forsvarsbygg viser til at de skal gjøre nye individuelle støymålinger for hvert enkelt bolighus.

- Det vært et ønske om å få ut støyverdiene tidligst mulig og det har vi gjort. Det er ikke likhetstegn mellom rød sone og hvor det skal tilbys innløsning, sier sjef for Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug.

Usikkerhet siden 2012

Mens Adresseavisen er på besøk i stua på gården Hoøyen ved Uthaug, forteller Per Kristian Øien om eneboligen han og kona, Irene Eggen Øien, har kjøpt i Ervika.

Helt siden 2012, da regjeringen gjorde vedtaket om at Ørland skal bli ny kampflybase, har familien levd med usikkerheten om hva utbyggingen vil bety for dem. Bonden blar i permen med brev og utskrifter for å finne det første brevet fra Forsvarsbygg. Brevet, som er datert 7. april 2014, er informasjon til eiere av boliger i rød sone. Forsvarsbygg skriver i brevet at de legger til grunn at boligen deres vil bli innløst, dersom det viser seg at beregningene viser at det blir for mye støy.

Ligger over grensen

Det første brevet ble sendt ut allerede før det var klart hvilke støyverdier som ville føre til at husene ble innløst. Derfor tar også Forsvarsbygg forbehold om at de fortsatt ikke vet hvem som vil få tilbud om innløsning. Beregningene for Øiens hjem viser henholdsvis 98,9 db i maksimalstøy og et snitt på 62,7 db i løpet av dagen. Det siste ligger over den endelige grensen på 62 db i snitt.

Men så, i senere brev, skifter tonen. Forsvarsbygg viser til at siden Øiens hus ligger på grensen mellom gul og rød sone, må det foretas nye beregninger. I likhet med andre Adresseavisen har snakket med var han helt uforberedt på beskjeden om at de kan risikere at huset ikke blir innløst. Adresseavisen kjenner til at minst en annen familie har gjort det samme som Øien og kona, og handlet hus. Andre har kjøpt tomt for å bygge ny bolig.

Karl Erik Sørensen fra Støygruppa Ørland (til h.) er opptatt av den store belastningen Forsvarsbygg påfører familien Øien og alle andre som har innstilt seg på å flytte fra gårdene sine. Til v. Per Kristian Øien. Foto: Frank Cadamarteri

Ville investere

Ekteparet Øien har bygd opp gården siden de tok over i 1993. De har fulgt signalene fra staten, kjøpt til melkekvoter og investert i driften. Da kampflyvedtaket kom lå tegningene til et nytt fjøs klart. De planene er lagt i skuffen. Per Kristian Øien legger ikke skjul på at han nå føler seg lurt til å kjøpe et hus som kan være til ingen nytte.

- Du blir forvirret og usikker når du får en slik beskjed. Det gjør virkelig noe med energinivået. Det er tungt å drive gården, og utviklingen stopper opp, sier han.

Karl Erik Sørensen fra Støygruppa Ørland snakker om belastningen for familien Øien og alle andre som har innstilt seg på å flytte fra gårder, som i mange tilfeller har vært i slekten i hundrevis av år. Den tidligere nestlederen i Sør-Trøndelag Bondelag er ikke nådig mot Forsvarsbyggs siste utspill.

- For å si det enkelt har staten lovet en ting, så kommer en annen representant for staten, Forsvarsbygg, og roter det til, sier han.

Forsvarsbygg har også måttet tåle mye kritikk den siste tiden for måten støyisoleringsarbeidet som pågår. Her kan du lese om Liss Veronica Sandvik, som har levd på en byggeplass siden februar.

Skal vurdere 26 hus på nytt

Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg opplyser til Adresseavisen at han ikke kjenner til nøyaktig hvor mange bolighus som skal vurderes på nytt. Ifølge en oversikt som Støygruppa Ørland har fått fra Forsvarsbygg, dreier det seg om 26 hus. Dobloug bekrefter at Forsvarsbygg har tatt forbehold om innløsning for noen av disse, men ikke for alle. Han sier det er noe av det de nå vil se på.

- Vi er forpliktet til å følge opp reguleringsbestemmelsene. Det er riktig at vi tidligere har regnet med 176 boliger i rød sone. Nå går vi inn på enkeltboliger og hva som står i reguleringsbestemmelsene. Det vil kunne komme endringer i antall hus som skal innløses. Vi må se på støyverdiene for hvert enkelt hus, sier Dobloug.

Viser til reguleringsplanen. Direktør i Forsvarsbygg kampflybase Olaf Dobloug sier Forsvarsbygg nå vil gå inn og gjøre målinger eller beregninger for en rekke hus. Det kan føre til at færre hus i rød sone blir innløst. Foto: Dan Ågren

Alle skulle løses inn

Forsvarsbygg har tidligere ved en rekke anledninger signalisert at alle boliger i rød støysone vil bli innløst. Dette er en rekke ganger gjengitt av Adresseavisen og andre medier.

Og da reguleringsplanen for området ble endelig godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 10. august 2015, understreket også kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) overfor Adresseavisen at alle de 176 boligene i den verste støysonen ville få tilbud om innløsning.

Årsaken er at området ikke er egnet for boliger.

– At alle i rød sone får tilbud om innløsning betyr at 95 flere boliger omfattes av tilbudet, sa Sanner den gang.

Her kan du også lese pressemeldingen fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Får kraftige reaksjoner

Konfrontert med at Forsvarsbygg selv tidligere har opplyst at 176 boliger i rød sone innløses svarer Olaf Dobloug med å vise til reguleringsbestemmelsene og at de vil gjøre nye beregninger for hvert enkelt hus.

- Enkelte av huseierne har allerede kjøpt hus og tomter. Hva tenker du om dette?

- Ja, da må vi snakke med hver enkelt og gå inn på hver enkelt sak. Dersom det er noen som har spesielle utfordringer med dette, så må de ta kontakt. Vi skal løse det dersom noen har utfordringer med dette, sier Dobloug.

- Huseiere Adresseavisen har snakket med reagerer kraftig på at de tilsynelatende skal vurderes på nytt mens naboer rundt dem, og hus som ligger bak dem, for lengst er innløst?

- Det er slik at helt lokale forhold kan gjøre utslag på støyverdiene. Det kan være terrengforhold eller andre ting som har dempende effekt. Derfor må vi se på det i hvert enkelt tilfelle, sier Dobloug.

Krever lik behandling

Mandag inviterte støygruppa beboerne som nå skal få sine boliger vurdert på nytt til møte i kommunestyresalen på Brekstad. Flere av huseierne var ikke klare over problemstillingen før de ble kalt inn til møtet. De krever nå samme behandling som de andre gårdeierne i rød sone har fått.

Det skjer nesten samtidig som Ørland kommune, støygruppa og Forsvarsbygg møttes til en workshop for å gå gjennom hva som har gått feil i forbindelse med arbeidet med støyisolering av boliger.

Uavklart situasjon. Støgruppa Ørlands advokat Jon Settemsdal (midten) i samtale med fra v. Unni Eide, Gerd Eva Dalehavn, Settemsdal, Knut Dalehavn og Svein Gjestad etter møtet der boligeierne diskuterte hvordan de skal forholde seg til saken. Foto: Frank Cadamarteri

- Vi har hele tiden sagt at det må være forutsigbarhet rundt fremdriften. Her er det også snakk om forpliktelser. Dette fremstår som urimelig og fører til skepsis og usikkerhet, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H), som selv var til stede på møtet.

Han håper saken kan løses i diskusjon med Forsvarsbygg.

Det samme sier leder for Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset.

- Vi ønsker ikke å dramatisere dette mer enn nødvendig. Vi er i dialog og har tro på at det er mulig å finne en god løsning, sier han.