Avgått gruppeleder, Geir Waage, har brutt det etiske regelverket og habilitetsreglene, konkluderer revisjonen i den 77 sider lange rapporten.

Adresseavisens artikler om Kastbrekka, Være, Overvik og Kystad er bakgrunnen for at Kommunerevisjonen har gjort sin undersøkelse. Rapporten ble sluppet mandag ettermiddag. Revisjonen har også hatt tilgang på Økokrims etterforskningsmateriale. i saken når de konkluderer om det er brudd på habilitetsregelverket og de etiske retningslinjene.

Rune Olsø har ikke brutt habilitetsregelverket fordi han har meldt forfall til den formelle behandlingen og dermed ikke har deltatt i noen kommunale fora (bystyre eller formannskap). Kommunerevisjonen er derimot «svært kritisk» til Olsøs rolle i behandlingen av grønn strek, og konkluderer med at de etiske retningslinjene er brutt.

Derfor mener revisjonen at tidligere bystyrerepresentant og Ap-topp, Rune Olsø har brutt retningslinjene:

  • Olsø deltok aktivt i utformingen av både merknad og endelig vedtak i grønn strek-saken, selv om han hadde fordeler av utfallet.

  • Han hadde sms-kontakt og e-post-kontakt med partikolleger i tilknytning til saken.

  • Olsø var ikke åpen om hvilke konkrete områder hans arbeidsgiver og han selv hadde interesser i.

- Burde ikke vært med

Revisjonen skriver: Revisjonen er svært kritisk til Olsøs rolle i behandlingen av denne saken. Olsø hadde flere ganger i løpet av behandlingen meldt seg inhabil i Ap sin interne behandling av saken, og burde derfor ikke vært med på å formulere verken merknad eller vedtak som ville gi han og hans arbeidsgiver økonomiske fordeler. Vi mener det er i strid med kommunens etiske retningslinjer om å unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens og egne interesser.

Revisjonen er kritisk til Olsøs kontakt med partikolleger, og deler ikke Olsøs syn om at dette er uproblematisk når han har sagt fra at han er interessent. «Vi mener at når man selv har vurdert seg som inhabil i en sak, så må man avstå fra all deltakelse i saken». Revisjonen mener dette kan skape utfordringer knyttet til tillit og omdømme til politiske beslutningsprosesser. Revisjonen mener at Olsø heller ikke har vært åpen nok, siden han ikke har fortalt hvilke konkrete områder han hadde interesser i.

Revisjonen sier at Olsø ikke har brutt habilitetsbestemmelsene i denne saken, fordi han meldte forfall til bystyret – og dermed ikke kan ha brutt loven. Men: «I lys av Olsøs betydelige involvering, blant annet i vedtakets formulering, vil revisjonen imidlertid peke på at det synes å være en gråsone mellom rent partipolitisk arbeid hvor forvaltningsloven ikke kommer til anvendelse og det som etter forvaltningslovens paragraf 6 innebærer å «tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse».

Revisjonen mener det er her kommunens og partienes etiske retningslinjer skal brukes.

Waage ikke åpen

Derfor mener revisjonen at tidligere gruppeleder i Ap, Geir Waage, brøt de etiske retningslinjene og habilitetsregelverket:

  • Waage var ikke åpen til sine partikolleger om at han hadde mottatt innspill fra Olsø, som hadde økonomiske fordeler av utfallet i saken.

  • Waage ba ikke om å få sin habilitet vurdert i grønn strek-saken og har derfor brutt habilitetsreglene. (Revisjonen har fått utført en juridisk vurdering som konkluderer med at det skal stilles like strenge krav til habilitet i behandling av en kommuneplanmelding (grønn strek – om hvilke områder som skal vernes), som ved behandling av kommuneplanens arealdel (planen som sier hvilke områder som har utbyggingsstatus og ikke).

Revisjonen slutter seg til vurderingen advokatfirmaet Kluge har gjort, og mener det er kritikkverdig at Waage ikke ba om å få sin habilitet vurdert i grønn strek-saken.

- Skader kommunens omdømme

Tidligere gruppeleder for Ap og daværende venn av Rune Olsø, Geir Waage, sier at han vil akseptere det om bystyret mener at han var inhabil. Men han setter spørsmålstegn ved om den juridiske vurderingen er kommet til riktig konklusjon. Han sier at han gjerne møter i kontrollkomiteen for å redegjøre for saken. Når det gjelder brudd på etiske retningslinjer sier han at han skulle ønske han visste om Kystad-avtalen, da han mottok innspill fra Rune Olsø og videreformidlet dem som sine.

- Er du enig i at du brøt de etiske retningslinjene?

- Det var unødvendig og meningsløst at Rune involverte meg i dette, fordi dette var Ap-politikk. Jeg mener også det var feil av Rune Olsø, som bystyrerepresentant, å inngå avtalen, i det minste skulle han registrert dette. Han skulle aldri sendt meg de innspillene.

- Hva med din rolle, mener du det var det riktig av deg å ta imot dette og videreformidle det som ditt?

- Basert på det jeg vet i dag, om utbetalingene i Kystad-avtalen, ville jeg ikke tatt imot de innspillene.

- Men basert på det du visste da, var det helt greit?

- Jeg har sagt at det var uryddig av meg, basert på det jeg visste da, svarer Geir Waage.

foto
Geir Waage burde ikke tatt imot innspill eller formuleringen fra Olsø i Grønn-strek-saken, sier kommunerevisjonen som mener Waage brøt de etiske retningslinjene og habilitetsregelverket.

- Ikke godt nok skjønn

Rune Olsø vil heller ikke denne gangen svare på spørsmål fra Adresseavisen. Han skriver i en e-post at «Økokrim har etter en grundig gjennomgang konkludert med at jeg har fulgt både loven og habilitetsreglene. Jeg er glad for at den nye rapporten fra kommunerevisjonen slår fast det samme».

Så skriver han at han ikke har utvist godt nok skjønn:

- Jeg registrerer at kommunerevisjonen mener at jeg burde ha informert enda bedre om detaljene knyttet til min habilitet, og at dette er brudd på de etiske retningslinjene. Men måten jeg har opplyst om min inhabilitet på, er ifølge Økokrim i tråd med loven og ikke klart klanderverdig. Det var også helt i tråd med lover og regler å komme med innspill så lenge jeg fulgte habilitetsreglene, slik det nå er bevist at jeg gjorde. Jeg er enig med rådmannen i at etikk er å utøve et godt skjønn der det ikke finnes klare regler. I denne saken utøvde jeg ikke godt nok skjønn og har beklaget det, men brøt altså ikke reglene.

På grunn av sykdom i nær familie måtte jeg søke permisjon fra bystyret i fjor, og deltar derfor ikke lenger i kommunalt arbeid. For min del anser jeg derfor denne tre år gamle saken som avsluttet, etter at myndighetene nå har konkludert med at jeg har fulgt både loven og habilitetsreglene, skriver Olsø i svaret sitt.