Mens komitéleder Rolf Jarle Brøske (H) er sikker på at Rune Olsø (Ap) ikke opplyste om sin inntreden i Candy People, sammen med Trondheim Kino Utvikling, skriver Olsø i sitt svar til Adresseavisen at han sa fra om dette (se nederst i saken).

Det som er helt klart er at en slik opplysning i hvert fall ikke er protokollført i det skriftlige referatet fra møtet. Adresseavisen har i tillegg tatt kontakt med komitémedlemmene og de tilstedeværende fagpersonene i møtet for å høre hva som skjedde.

Verken Høyre eller Frps representanter kan huske at Rune Olsø opplyste om sitt nye eierskap. Aps Sara Shafighi bekrefter imidlertid Olsøs versjon.

Leste om det i avisa

To av byråkratene som var til stede kan heller ikke huske at det ble opplyst om nestlederens nye partnerskap med Trondheim Kino Utvikling.

Rådgiver i sekretariatet, Hilde Haugskott, skriver protokollene for møtene i kontrollkomiteen:

- Jeg husker at Rune Olsø på et møte opplyste om at han nå hadde gått ut av Trondheim Kino, men jeg kan ikke huske at han sa noe om årsaken til dette.

- Adresseavisen omtalte at Olsø og Trondheim Kino Utvikling hadde opprettet Candy People sammen (04.04.16). Var du klar over det da du leste saken?

- Nei, jeg hadde ikke hørt om dette før.

Heller ikke rådgiver Marit Finnland Trøite i sekretariatet kan huske at Olsø opplyste om sitt nye selskap.

- Uoversiktlig situasjon

- Alle medlemmene i kontrollkomiteen bør informere om alle forhold som kan være egnet til å så tvil rundt egen habilitet knyttet til saksbehandlingen, sier leder av Kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske.

Det var i kontrollkomiteens møte 23. november i fjor at komiteens sekretariat la fram sin liste over hvilke kommunale selskaper som nå burde bli gjenstand for en grundig gjennomgang av kommunerevisjonen. Den faglige innstillingen anbefalte Trondheim Kino som nummer én og Olavshallen som nummer to. Begge de to ble sist revidert i 2007.

Rune Olsø var styreleder i Trondheim Kino fram til 2011, og styremedlem i Trondheim Kino Utvikling fram til oktober i fjor.

Rådgiver i sekretariatet til Kontrollkomiteen, Marit Finnland Trøite, begrunner hvorfor sekretariatet mente kinoen nå burde prioriteres:

- Trondheim Kino har mange datterselskaper, og kan derfor gi en uoversiktlig situasjon for eieren. I tillegg har det vært flere, større endringer den siste tiden. Selskapet er også av vesentlig betydning for kommunen, og det er en viss markedsrisiko knyttet til virksomheten. Dette var den faglige vurderingen som lå bak vår prioritering av at Trondheim Kino skulle bli gjenstand for den første selskapsrevisjonen i 2016, sier Finnland Trøite.

Men da listen skulle behandles av politikerne i kontrollkomiteen, ble det foreslått en endring. Ap-topp Rune Olsø fremmet forslag om at Olavshallen, og ikke kinoen, skulle få førsteprioritet. Etter en runde i komiteen ble Olsøs forslag enstemmig vedtatt.

Datt ut av lista

Så, på komiteens neste møte 11. januar i år, la sekretariatet fram en uprioritert liste på fem selskaper som skulle inn i toårsplanen 2016–2017. Selv om kinoen i utgangspunktet sto på førsteplass, lå den nå nede på fjerdeplass. Også i dette møtet fremmet Aps Rune Olsø et forslag, denne gangen på vegne av Ap, H og Frp: Lista over de fem selskapene skal gjennomføres i rekkefølgen de står – altså med kinoen på fjerdeplass. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ikke bare må kinoen vente til etter revisjonen av Olavshallen, nå skal også Vistamar og TRV-gruppen (eier av Renholdsverket og Retura, red.anm.) prioriteres før Trondheim Kino.

I komiteens siste møte 7. mars i år legger derfor sekretariatet fram en annen prioritering enn sin opprinnelige fra november i fjor: I løpet av første halvår 2016 skal først Olavshallen, deretter Vistamar revideres av kommunerevisjonen. Trondheim Kino er helt ute av lista.

- Når kan det nå bli en revisjon av Trondheim Kino?

- Det kan vi ikke si eksakt. Den står på toårsplanen, men om man rekker å gjøre det innenfor dette tidsrommet avhenger også av hvor lang tid de andre revisjonene tar, sier Marit Finnland Trøite i sekretariatet.

- Sterke ønsker

Leder i Kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske, sier komiteen etter en samlet vurdering valgte å bli med på Olsøs forslag til prioritering.

- Rune Olsø argumenterte godt for å prioritere andre selskap framfor kinoen, og dette gjaldt spesielt Olavshallen. I komiteen ønsker vi å basere de fleste vedtakene på enstemmighet, og det var åpenbart at Olsø hadde sterke ønsker om å prioritere andre selskap enn Trondheim Kino.

- Olsø hadde nylig opprettet et selskap sammen med et heleid datterselskap av kinoen. Opplyste han om dette i møtet?

- Komiteen ble ikke gjort kjent med dette før vi behandlet prioriteringslisten.

- Burde han ha informert om dette?

- Ja. Alle medlemmene i kontrollkomiteen bør informere om alle forhold som kan være egnet til å så tvil rundt egen habilitet knyttet til saksbehandlingen.

- Uheldig

- Er det tvil om Olsø var habil her?

- Det spørsmålet fikk aldri komiteen tatt stilling til. Olsø har tidligere vært svært påpasselig med å melde seg inhabil så lenge han hadde styrevervet i Trondheim Kino Utvikling. Men det var helt ukjent for oss at Olsø hadde gått ut av dette styrevervet på grunn av personlige økonomiske interesser.

- Kunne prioriteringslisten blitt en annen dersom Olsø hadde informert om dette?

- Det er et hypotetisk spørsmål, men dersom komiteen satt med denne informasjonen ville den vært klar over hvilke bindinger som lå der – og vi kunne tatt stilling til om Olsø var habil eller ikke.

- Olsøs forslag fikk uansett flertall. Hvorfor ble dere med på forslaget?

- Vi har en sedvane for å stå samlet om våre prioriteringer og vedtak i kontrollkomiteen, det gjorde vi også ved denne voteringen. Det baseres på tillit mellom partiene og medlemmene i komiteen.

- Har ikke notert dette

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen var til stede, men vil verken bekrefte eller avkrefte:

- Det jeg husker fra denne debatten, er diskusjonen rundt Olavshallen og argumentasjonen om at den burde prioriteres. Utover det har jeg ikke noe å tilføye.

Frps komitémedlem, Mirjam Hagen (Frp), sier hun ikke kan huske at Olsø ga denne opplysningen.

- Jeg pleier å gjøre notater i margen dersom det blir gitt ekstra informasjon, for eksempel forhold som omhandler habilitet. Dette er en type tilleggsinformasjon jeg ville notert i margen på saken, og det har jeg ikke gjort, sier Mirjam Hagen.

- Jeg kan ikke huske at vi fikk noen informasjon om det. Da jeg så nyheten i Adresseavisen om det felles eierskapet, ble jeg veldig overrasket. Det ville jeg ikke blitt, om jeg hadde hørt om det i møtet, sier Tone Stav (H).

Arbeiderpartiets representant i komiteen, i tillegg til Rune Olsø, Sara Shafighi, kan huske:

- Olsø opplyste at han hadde trukket seg ut av styret i Trondheim Kino utvikling og blitt partner i datterselskapet. Jeg synes det er synd at komiteens leder velger å sette i gang et partipolitisk spill i kontrollkomiteen.

Vil revidere kinoen likevel

Olsø er nestleder i kontrollkomiteen og leder av Sør-Trøndelag Ap. Han har ikke ønsket å la seg intervjue om saken og vil ikke svare på avisens konkrete spørsmål. Han har sendt avisen følgende svar, som han ber om blir gjengitt i sin helhet:

«Jeg har meldt meg inhabil så lenge jeg har vært inhabil, og vært med og behandle saken slik jeg skal, etter at jeg ikke lenger var inhabil. Jeg har hele tiden stemt for å gjennomføre en selskapskontroll av Trondheim Kino AS, og jeg mener det er riktig å gjennomføre en slik kontroll. Når det nå reises spørsmål i media om saken mener jeg at komiteen, som i alle disse sakene har vært enstemmig, bør samle seg om å gjennomføre denne selskapskontrollen så raskt som mulig, og har bedt komiteen om dette. Det vil tjene alle parter å få fakta på bordet, fremfor grunnløse spekulasjoner. En selskapskontroll bør selvsagt strekke seg helt tilbake til forrige kontroll av samme selskap. I diskusjonen i komiteen var jeg i likhet med resten av komiteen opptatt av at revisjon av Olavshallen ble gjennomført så raskt som mulig, fordi bystyret snart skal ta stilling til Olavshallens fremtid, og fremmet dette. I tillegg støttet jeg i likhet med resten av komiteen innspillet fra komitéleder Brøske om å prioritere Vistamar. Alle prioriteringene har komiteen vært enstemmige om. Jeg registrerer at komitéleder Brøske i tillegg til å opplyse om hvilke styrer man sitter i, også mener at man bør opplyse om hvorfor man går ut av eksterne styrer. Det slutter jeg meg til. Samtidig er jeg glad for at Brøske påpeker at jeg har vært påpasselig med å melde meg inhabil. Høyre og Frp har rent flertall i komiteen og kan når som helst vedta hva de vil både om habilitet og prioriteringer av saker».

I en ny epost et par timer senere, legger Olsø til:

«I novembermøtet sa jeg til komiteen at jeg lenge har vært inhabil i forhold til kinoen, fordi jeg satt i styret i kinoen og deretter i et av kinoens datterselskap, som jeg nylig gikk ut av fordi vi ble partnere i et annet selskap».