Bystyret skal 26. oktober stemme over en innstilling fra byutviklingskomiteen om at Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate, som en prøveordning, stenges for gjennomgangstrafikk med bil fra 2018.

En del av prøveordningen er også at ett kjørefelt for bil inn til sentrum over Bakke bru omgjøres til sykkelfelt, med ett sykkelfelt på hver side av brua.

Størst trafikkøkning i Fjordgata

En beregning av trafikkstrømmene i Midtbyen viser at den foreslåtte stengningen, med ett unntak, gir økt trafikk over hele Midtbyen. Ingen andre steder er økningen større enn i Fjordgata.

I dag passerer det 5400 kjøretøy i døgnet i den østlige delen av gata, og 6600 i den vestlige delen (vest for Søndre gate). Når Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate blir stengt, vil trafikken øke med 3 700 kjøretøy eller 65 prosent i døgnet.

ADRESSEAVISEN MENER: Privatbilene må vike når bussene skal frem

Debatt: Feil at folk på søndagstur må betale for dårlig organisering av trafikken i Bymarka

Reagerer sterkt på saksbehandlingen

Jan Erik Slind, som er bosatt i Kanalgården, og talsperson for flere gårdeiere og styrer i sameier i de østlige delene av Fjordgata, har de senere årene engasjert seg i arbeidet med ny gatebruksplan for Midtbyen.

Han reagerer sterkt på de nye trafikkplanene for sentrum. At det ble arbeidet med en så vidtgående plan for trafikken i sentrum var helt ukjent.

I høstregnet i Fjordgata fyrer han løs på måten saken er blitt lagt fram på.

- Så vidt jeg vet, foreligger det verken noen ny transportplan eller noen ny gatebruksplan for Midtbyen. Likevel foreslår Trondheim kommune de mest vidtgående trafikale endringene i sentrum noensinne uten at byens befolkning og berørte parter får sagt sin mening.

Kommentar: Bergen har skjønt hvordan byer bør bygges

Adresseavisen mener: Trondheim trenger flere suksesser på to hjul

- Miljøpakkekameratene tror de kan gjør som de vil

Etter mitt syn bryter dette fullstendig med prinsippet om at det ikke kan etableres bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å det finnes lovhjemmel for det. Dette er en både uforsvarlig saksbehandling og forvaltning.

Det virker som Miljøpakkekameratene tror at de bare kan gjøre akkurat som de vil. Beslutninger av et slikt format skal ikke tas uten en offentlig debatt og diskusjon.

Det må foreligge relevante utredninger med konsekvenser. Den gamle gatebruksplanen har flere forutsetninger som ikke er fulgt opp og kan dermed ikke brukes som beslutningsgrunnlag.

Hvilken rettsstilling har vi som borgere når det gjennomføres enkeltstående tiltak som mangler rotfeste i en overordnet plan for byen? Det burde byutviklingskomiteen være de første til å vite, sier Slind.

Kronikk: Trøndelagstunnelen knytter sammen det nye fylket

Ber om lovlighetskontroll

Han ber politikerne i bystyret som er skeptisk til de nye trafikkplanene planene om å be om en lovlighetskontroll etter et eventuelt vedtak.

En lovlighetskontroll innebærer at fylkesmannen eller departementet vurderer om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av et organ som har myndighet til å treffe avgjørelsen og/ eller er blitt til på lovlig måte.

Debatt: Olav Tryggvason bør bli miljøgate med sykkelfelt, benker, bord og planter

Kronikk: Byspredning svekker Midtbyen

Næringsforeningen: – Totalt ukjent plan

Også i Næringsforeningen i Trondheimsregionen reagerer på saksgangen.

- At det eksisterte en slik plan, var totalt ukjent for oss. Vi hadde ikke hørt ett ord om at trafikkmønsteret i Midtbyen er foreslått endret fra 2018, før vi leste om det i Adresseavisen. Vi har gjennom flere år deltatt på møter og i diskusjoner om ny gatebruksplan og utviklingen av sentrum. At det legges opp til et slikt vedtak uten at vi er trukket inn i en dialog, er litt merkelig. Hva skal vi da med en gatebruksplan? sier næringspolitisk leder Børge Beisvåg i foreningen.

- Må tenkes helhetlig, ikke bare på metrobussen

Han mener den største mangelen med planen er at det ikke blir tenkt helhetlig. – Når man gjør så vidtgripende tiltak, er det viktig å se ting i sammenheng. Sett utenfra virker det som det er innføringen av metrobussene og det nye kollektivtilbudet som styrer hvilke tiltak som skal innføres, og ikke hva som er de beste løsningene for sentrum. Vi vet av erfaring at prøvetiltak har en tendens til å bli permanente. Det ville derfor være naturlig at vi fikk komme med innspill i forkant, sier Beisvåg.

Vil ta kontakt med politikerne

Han varsler at Næringsforeningen kommer til å ta kontakt med politikerne om saken. – Vi vil enten rette en henvendelse direkte til formannskapet eller ta kontakt med partier og enkeltpolitikere. Det er naturlig at vi drøfter de foreslått trafikkendringene med politikerne før bystyremøtet, sier Beisvåg.

Kommentar: Fire spørsmål om metrobuss som trenger svar

Bekymret for støy og trafikksikkerhet

Tilbake i Fjordgata er Slind bekymret for støy og trafikksikkerhet.

– Krysset Fjordgata–Kjøpmannsgata er et område med mange myke trafikanter. En følge av trafikkomleggingen er at også trailere vil kjøre i Fjordgata, noe som fort kan føre til farlige trafikksituasjoner, sier Slind, som går inn for at all gateparkering fjernes i Fjordgata som et avbøtende tiltak dersom trafikken i Midtbyen legges om.

Enda høyere støybelastning i Fjordgata

- Å øke trafikken med flere tusen kjøretøy i døgnet vil gi en enda høyere støybelastning. Målinger viser at vi allerede i dag befinner oss mellom gul og rød støysone (de to høyeste støysonene. red.anm.). Store kjøretøy, som busser og lastebiler lager mye støy når lyden kastes mellom bygningene på begge sider av gaten, sier Slind, som mener en kraftig økning i trafikken langt på vei vil sette en stopper for den positive utviklingen som Fjordgata har opplevd de siste årene med mange boliger i nyoppussede brygger.

- Det er ikke rettferdig at det er vi som må betale prisen for at trafikkmønsteret i Midtbyen blir lagt om. Vår gate er også meget godt egnet som miljøgate. Det kan ikke være forenlig med politikernes forpliktelse til et godt bomiljø for alle å legge alle byrdene på ett sted i en liten bykjerne, sier den engasjerte beboeren.

Kronikk: Bilfri fremtid i Midtbyen

Grønn Ungdom: - AUF opptrer som miljøsinker (Pluss)

foto
Beregninger viser at trafikken i Fjordgata vil øke med flere tusen kjøretøyer i døgnet som følge av stengning av Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate for biler. Foto: Terje Svaan
foto
Beboer Jan Erik Slind i Fjordgata mener forslaget om endringene av trafikkmønsteret i Mudtbyen innebærer en «uforsvarlig saksbehandling og forvaltning». Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
foto
Beboerne i Fjordgata er bekymret for trafikksikkerheten i krysset Fjordgata - Kjøpmannsgata dersom det skal svinge trailere inn i Fjordgata. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
foto
- Det virker som Miljøpakkekameratene tror at de bare kan gjøre akkurat som de vil i Midtbyen, sier beboer Jan Erik Slind i Fjordgata Foto: Terje Svaan
foto
Foto: Terje Svaan, Adresseavisen