På toppen av fyllingen skal det anlegges en park som strekker seg fra Elgeseter bru til Nidelven terrasse.

Ideen om fyllingen dukket opp i forbindelse med skjebnen til Fengselstomta. Studentersamfundet eier tomta og har lenge ønsket å utvide Det røde hus, men det har stoppet i mangel på penger og problematiske grunnforhold med kvikkleire. Bakklandet ,Vollan og Singsaker er blant områdene i byen med størst rasfare. NTNU ville gjerne bruke deler av Fengselstomta i sine campusplaner, men droppet planene da det ble for dyrt å sikre grunnen.

Men Studentersamfundet ga ikke opp.

- Attraktiv sikring

- Vi fant en løsning som er utrolig mye billigere, sier Tale Bærland, leder i Studentersamfundet.

Lang minipark: Slik ser Agraff arkitektur AS for seg at det kan bli når det fylles ut 12 meter ekstra i elva på strekningen Elgeseter bru-Nidelven terrasse.

- Gangstien langs Nidelva ligger på en gammel fylling som skal sikre mot ras og hindre at elva graver i svingen. Multiconsult mener at en utvidelse av denne fyllingen 12 meter ut i elva vil sikre mot ras og gjøre det mulig å bygge på Fengselstomta.

I stedet for en ny skjemmende fylling, ser Bærland for seg et det kan bli et enda mer attraktivt område en i dag.

- Arkitektene i Agraff har sett på hvordan man kan etablere en park på toppen av fyllingen. Trondheim er opptatt av å bevare og få mer parkarealer. Her kan man få det på et fantastisk sted, med utsikt rett mot Marinen og Nidarosdomen.

Vekk med containerjungelen

I dag ser Fengselstomta heller trist ut med parkerte biler, sykler og en skog av digre stålcontainere for å lagre alt det ikke det er plass til i Det runde hus. Planen går ut på å flytte Prinsesse Märthas allé, veistumpen på baksiden av huset, og utvide dagens bygning mot Fengselstomta. En glassoverbygning skal knytte sammen gammelt og nytt.

Prislappen er 93 millioner kroner for et bygg på 4000 kvadratmeter. I tillegg kommer 15–20 millioner for fyllingen i elva. Nybygget skal romme øvingslokaler, verksteder, en scene for teater, minglerom og lager.

Samfundet er egentlig ikke vesentlig utvidet siden på 1960-tallet. Bygningen tilfredsstiller langt fra behovet, mener Bærland.

- Studentersamfundet skal både være et kulturtilbud og stimulere til samfunnsengasjement. Nå må vi innskrenke tilbudet vårt til studentene. Kor, band og orkestre må leie lokaler andre steder og vi må si nei til linjeforeninger. Det er trist.

- Økonomisk mulig

Det finnes knapt noen tomt det har vært flere planer for. Denne gangen tror imidlertid Tale Bærland at det blir mer enn luftslott, selv om det mangler mye penger ennå.

- De største inntektsmulighetene våre er å selge resten av Fengselstomta som vi ikke trenger. Vi har også en intensjonsavtale med Studentsamskipnaden. Slik det ser ut nå, mangler vi 50 millioner. Vi har god tro på at dette lar seg finansiere. Hvis fyllingen i Nidelva også sikrer store boligområder, er det vel rimelig at kommunen også ser et ansvar, sier Bærland.

Hun tror Samfundet er rustet til å håndtere økte driftsutgifter.

- 2016 var det første året vi hadde overskudd uten tilskudd av penger fra Uka. Tallene ser også bra ut for i 2017. Planen er at vi skal leie ut deler av det nye bygget, og ta i bruk mer og mer av arealene etter hvert som behovet øker.

Påvirkes av fusjon og campus

Fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag øker behovet for en samlingsplass for studentene, mener lederen.

- Mange studenter på Hist følte at Samfundet var NTNUs greie. Nå er vi alle NTNU-ere og det merker vi. Medlemstallet er økt til 12.500.

Hun tror også at NTNUs store campusplaner vil gjøre Studentersamfundet til et enda viktigere knutepunkt fordi Dragvoll-studentene kommer til byen og Samfundet det blir liggende i hjertet av campus, mellom Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet.

Eggen Arkitekter har tegnet utvidelsen av Studentersamfundet, Multiconsult har laget løsningen med fyllingen langs Nidelva og Agraff arkitektur har laget en plan for park oppe på fyllingen. Multiconsults rapport er nå til kvalitetssikring hos en tredjepart. Etterpå skal NVE si sitt, før det eventuelt blir en reguleringssak i Trondheim kommune.

I siste instans blir det politikerne som bestemmer om gevinsten ved fyllingen oppveier ulempene.

Åpner for mer bygging

En utvidelse av fyllingen langs Nidelva vil stabilisere skråningen mot Bakklandet og gjøre det mulig for flere å bygge i området, mener Olav Årbogen i Multiconsult.

Det er på oppdrag for Studentersamfudnet at Multiconsult har foreslått å lage en kraftigere støttefylling langs Nidelva.

- Prinsippet er at det legges en motvekt ved foten av den bratte skråningen på strekningen omtrent mellom Elgeseter bru og Nidelven Terrasse, sier Olav Årbogen, avdelingsleder for geofag i Multiconsult.

- For å få til tilstrekkelig stabilisering må oppfyllingen gå et stykke utover i elva. Nødvendig bredde bestemmes av stabilitetsberegninger og NVEs retningslinjer.

- Og den må være minst 12 meter?

- Den må være i den størrelsesorden for å tilfredsstille dagens krav.

- Betyr dette at det blir tryggere å bo på Bakklandet?

- Det er ikke utrygt å bo på Bakklandet. Men en fylling i Nidelva vil gjøre Bakklandet-skråningen mer robust. Det blir mulig for flere å gjøre tiltak i form av nybygg eller tilbygg innenfor dagens regelverk. Fyllingen gjør at Samfundet kan utvides, men den har også samfunnsnytte utover det.

Det verste som kan skje i et kvikkleireras er at det utløses nedenfra, enten på grunn av at elva graver eller ved menneskelige inngrep. Et sånt ras kan løse ut masser bakover. Fra Prestegårdsjordet på Berg, via Dødens Dal går et kvikkleirebelte ned til Nidelva. Ifølge Årbogen vil en kraftigere fylling i elva særlig redusere risikoen for de mest katastrofale kvikkleirerasene.

- Hvis dette er så enkelt og billig, hvorfor har ingen tenkt på det før?

- Det ble gjort en utfylling i Nidelva på 60-tallet for å stabilisere skråninga. Dagens gangveg ligger på denne fyllinga. Størrelsen er imidlertid ikke nok til å tilfredsstille dagens regelverk for sikkerhet ved nybygging. Dermed er det behov for ytterligere stabilisering. Årsaken til at større grep ikke er gjort tidligere, kan jo være fordi aktuelle fagmiljøer har oppfattet Nidelva og dens form som «hellig». I dette tilfelle er det snakk om 12 meter i et område der elva er veldig bred.

Økt flomfare?

Det vil trengs 15 000 kubikkmeter masse å lage fyllingen som blir cirka 25 000 tonn. Muliticonsult har ikke vurdert hva en fylling og et smalere elveløp kan bety for strømmen i elva og eventuell flomfare. Mulige negative virkninger for marinarkeologi eller dyreliv er heller ikke analysert. Deler av elvebunnen har også sterkt forurensede masser på grunn av gamle skipsverft.

- Flere viktige aspekter må tas hensyn til hvis prosjektet videreføres, blant annet vurdering av strøm- og flom-situasjoner, marinarkeologi og biologisk mangfold, sier Årbogen.

Etter det han er kjent med, ligger den foreslåtte fyllingen lenger opp enn der det øverste skipsverftet i sin tid lå, ved Nidelven Terrasse.

Bak Tale Bærland, leder i Studentersamfundet, planlegges utvidelsen av Det runde hus. Veistumpen skal flyttes inn på Fengselstomta. Foto: Morten Antonsen
Tale Bærland tror det endelig kan bli utvidelser av Studentersamfundet. Foto: Morten Antonsen
Fengselstomta er i da en jungel av cintainere, sykler og parkerte biler. Foto: Morten Antonsen
Gangstien går på den gamle fyllingen fra 1960-tallet. Foto: Svein Inge Meland
Muliticonsult foreslår en 12 meter bred fylling ut i elva for å styrke sikringen mot kvikkleireras. Foto: Svein Inge Meland