Ifølge Økokrim skulle Rune Olsøs eget selskap Rokap AS motta 400 000 kroner etter at Kystad var tatt ut av grønn strek.

Overfor Adresseavisen sier Olsø i dag at han selv ikke mottok penger fra Kystad-avtalen (se hele tilsvaret nederst i saken).

Rune Olsø og Geir Waage har tidligere benektet at de har kommunisert om Kystad-saken, fordi Olsø hadde erklært seg inhabil i grønn strek. Men Olsø har ikke opplyst at han jobbet for Kystad.

Økokrim henla Kystad-saken på bevisets stilling etter ti måneder, men etterforskningen har avdekket sider ved saken som hittil har vært ukjent. I Økokrims henleggelse beskriver de hva som skjedde internt i Ap kvelden før det viktige vedtaket i bygningsrådet 8. april 2015: Staur-partner Rune Olsø og Ap-topp Geir Waage utvekslet sms-er og e-poster om innholdet i Aps merknad, og hva som måtte gjøres for at den skulle få flertall dagen etter. Deretter videresendte Waage Olsøs tekstinnspill som sine egne, til tross for kunnskapen han hadde om Olsøs interesser i grønn strek-saken, ifølge Økokrim.

LES HELE ØKOKRIMS HENLEGGELSE HER.

foto
Kystad-saken ble henlagt av Økokrim på bevisets stilling 9.februar 2018.

Dette er nytt i saken som følge av Økokrims etterforskning:

  • Både Rune Olsø og Geir Waage har tidligere benektet at de har kommunisert om saken, som ifølge Kystad-avtalen skulle gi Staur til sammen seks millioner kroner for å gjøre Kystad til et boligområde. Begge har understreket at Olsø hadde meldt seg inhabil i grønn strek-saken, og derfor ikke deltok i behandlingen av den. Ifølge Økokrim bidro Rune Olsø, på reise i London, til å formulere ordlyden i forslaget til merknaden som ble vedtatt.

  • Punkt to i Kystad-avtalen var å få området vekk fra grønn strek, og dette utløste én million kroner til Staur etter avtalen. 9. mars 2017 uttalte Staur-eier Bernt Østhus til Adresseavisen at «dere prøver å fremstille det som om at Olsø ble engasjert for å arbeide med grønn strek, og at en del av vederlaget var knyttet til dette. Det er direkte feil». Økokrims etterforskning avdekker at ifølge en avtale mellom Staur og Olsø, skulle 400 000 (eks.mva) av nettopp denne delbetalingen tilfalle Olsøs private selskap, Rokap AS.

  • Staur-eier Bernt Østhus og daværende Staur-partner Rune Olsø har overfor Adresseavisen hele tiden hevdet at Kystad-avtalen ble inngått 7. mai – etter det viktige møtet i bygningsrådet. Økokrim fastslår nå at avtalen ble fremforhandlet i mars/april, slik Adresseavisen har omtalt. I Økokrims vedtak om henleggelse heter det også: «Som følge av Bygningsrådets vedtak, var vilkårene etter milepælsbestemmelsen i avtalen mellom Staur og utbyggerne oppfylt, og den 30.april 2015 ble det på vegne av Staur/Olsø fremsatt krav om betaling av første og andre del av det avtalte vederlaget» (til sammen to millioner kroner, red.anm.).

foto
Førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland (t.h), har valgt å offentliggjøre deler av etterforskningsmaterialet i Kystad-saken. Bildet er tatt i forbindelse med Vimpelcom-saken. Til venstre: politiadvokat Linn Eckhoff Dolva.

Andre punkt i Kystad-avtalen var altså å få tatt ut Kystad fra det sterke vernet den grønne streken gir. Konfrontert med dette første gang sa Geir Waage til Adresseavisen at han ikke hadde hatt noe med saken å gjøre, siden han var i permisjon. Da Adresseavisen deretter ba om innsyn i Aps interne e-poster, viste det seg å ikke stemme: Det var nettopp Geir Waage som skrev merknaden der Kystad ble tatt ut av grønn strek. Nå viser imidlertid Økokrims etterforskning at det ikke var Geir Waage som først formulerte dette, men Rune Olsø selv.

HER kan du lese hele Kystadavtalen.

Her er det som skjedde i timene kvelden før vedtaket i bygningsrådet 8.april 2015:

Kl. 14.54: Kommunalråd Sissel Trønsdal, som vikarierer for Waage som gruppeleder, sender et forslag til merknad i saken om grønn strek til partikollegene Rita Ottervik, Eirik Schrøder og Geir Waage. Der nevnes ingen konkrete områder som skal fritas for grønn strek.

Geir Waage videresender så Trønsdals e-post til Rune Olsø, til tross for at Olsø i denne saken har meldt seg inhabil.

Kl. 21.48: Olsø sender et svar til Waage, der han har forslag til endringer i merknaden. Olsøs forslag skiller seg fra Trønsdals: Han foreslår å ta ut enkelte områder fra grønn strek ved navns nevnelse. «Spesifikt vil merknadsstillerne foreslå å ta ut Kystad, Presthus, Rotvoll, XXX», skriver Olsø. Forslaget hans fortsetter med å påpeke at disse områdene ikke skal ha varig vern på en måte som stenger alle muligheter for fremtidig utvikling.

Kl. 21.49: Olsø skriver en sms til Waage: «PS: Sett inn på XXX det du mener er nødvendig». (XXX er her navn på andre småområder Olsø foreslår at Waage legger inn i merknaden, red.anm.).

Kl. 21.58: Ny sms fra Olsø: «Selvsagt veldig viktig at det blir flertallsmerknad med Høyre».

Kl. 21.59: Ny sms fra Olsø: «Fikk du det?».

Kl. 22.02: Waage svarer Olsø: «Jepp. La inn noen flere områder. Må i så fall skje ved at Høyre støtter den, ikke gjennom felles merknad. Høyre har sendt inn en merknad som er en stemmeforklaring på at de vil sende hele greia tilbake til rådmannen».

Olsø svarer: «Okay. Får du Sissel til å prate med Høyre nå i kveld/veldig tidlig i morra?».

Kl. 22.04: Waage svarer: «Jepp. Prøver å få tak i henne nå».

Kl. 23.00: Waage sender en e-post der han svarer på Sissel Trønsdals forslag til merknad. Kopi går til ordfører Rita Ottervik og kommunalråd Eirik Schrøder. Han åpner med å si at det er «helt koko» at områder som Presthus, NTNUs areal ved Angelltrøa, siste rest av Rotvoll og Kystad skal gis varig vern. Så kommer han med forslaget til merknad. Det er svært likt forslaget han selv mottok fra Olsø en time tidligere. Waage skriver ikke i e-posten at han har vært i tett kontakt med Olsø denne kvelden.

- Foreligger ikke bevis

Dagen etter blir Aps merknad vedtatt, med støtte fra Høyre. Samme dag sender Olsø en e-post til utbyggerne ved Roger og Terje Eriksen der han skriver: «Var nok en klok strategi å gjøre det til et spørsmål om alle de inneklemte småområdene». Han avslutter slik: «Dermed kan vi gå videre med regulering nå. 1-0 til oss!».

I sin begrunnelse for å henlegge saken på bevisets stilling skriver Økokrim blant annet følgende om det som skjedde kvelden før vedtaket i bygningsrådet: «Det må legges til grunn at Ottervik, Trønsdal og Schrøder på det aktuelle tidspunktet, dvs. forut for møtet i Bygningsrådet 8. april, var ukjent med at Olsø hadde gitt innspill til merknadsteksten. Det foreligger imidlertid ikke bevis for for at Olsø bevisst søkte å holde dette skjult for dem».

- Lover og regler er fulgt

Adresseavisen har bedt Rune Olsø om et intervju angående den nye informasjonen om hans egen rolle som fremkommer i Økokrims henleggelse. Rune Olsø ønsker ikke å svare de nye spørsmålene som etterforskningen har utløst, og viser til at det ikke er avdekket lovbrudd.

foto
Rune Olsø sier at han ikke har mottatt penger for Kystad, selv om Økokrim sier at det var inngått en avtale mellom Rune Olsø personlig og Staur om at 400 000 kroner av «delbetaling nr 2 skulle tilfalle Olsøs selskap Rokap».

Adresseavisen sendte åtte spørsmål der han blant annet blir spurt om hvorfor han tidligere har sagt at han ikke har hatt møter/samtale med Geir Waage eller andre politikere i saken, hvorfor han tidligere har sagt at han ikke har prøvd å påvirke utfallet i saken, spørsmål om hvorvidt han opplyste Waage om at han (Olsø) hadde en personlig økonomisk interesse i utfallet av saken. Olsø svarer ikke på de konkrete spørsmålene, men sender følgende uttalelse:

«Jeg minner om at Økokrim har gjennomført en svært grundig etterforskning av nettopp de opplysningene Adresseavisen her omtaler, og at Økokrim har slått fast at det ikke er avdekket lovbrudd, og at heller ikke lovens habilitetsregler er overtrådt. Det er bevist at jeg allerede hadde meldt meg inhabil da Aps gruppeleder fikk innspill fra meg og at innspillet derfor ble gitt fra meg som interessent, i tråd med reglene. Det er videre bevist at innspillet var likelydende med Aps allerede vedtatte politikk, og at det ikke endret på realitetsinnholdet i merknaden; Kystad ble å anse som tatt ut av grønn strek uavhengig av innspillet. Jeg har ikke mottatt noen penger for Kystad-avtalen, fordi jeg hevet avtalen allerede sommeren 2016. Økokrim har konkludert med at lover og regler er fulgt, og jeg er glad for at mitt navn nå er renvasket. Når det gjelder Adresseavisens dekning, minner jeg om at avisen er felt i PFU for å ha publisert usanne påstander om meg i flere andre tomtesaker».

- Benyttet meg av innspill fra Olsø

Geir Waage erkjenner nå at han hadde kontakt med Olsø før det viktige bygningsrådsmøtet. Waage sier han lyttet til Olsø slik han lytter til folk som har innspill i skole- eller eldresaker.

foto
Ap-topp Geir Waage har tidligere uttalt at han ikke snakket med Olsø før vedtaket i bygningsrådet. – Jeg kunne ikke finne noe som tydet på at jeg hadde hatt kontakt med Olsø om dette, sier Waage i dag. Foto: Frank Cadamarteri

- Hvorfor videresendte du Trønsdals forslag om grønn strek-vedtaket til Olsø, som hadde meldt seg inhabil i grønn strek-saken?

- Vi diskuterer ofte forslag med de som har interesser i en sak. Å være inhabil fratar deg ikke retten til å mene, men å bestemme. Jeg fikk innspill fra flere til saken, og ga også Olsø mulighet til å komme med innspill. Arbeiderpartiet vedtok allerede i 2012, gjennom vårt boligpolitiske manifest, hvilke type områder vi mente burde være en del av grønn strek. Rune Olsø ga et innspill som var helt i tråd med Aps vedtatte politikk. Disse innspillene ble innarbeidet i et forslag til merknad jeg videresendte til Sissel Trønsdal.

- Du har uttalt til Adresseavisen at du var så sikker som du kunne bli på at Olsø ikke hadde snakket med deg om Kystad. Du sa også at du hadde spurt Olsø om dette for å være på den sikre siden, og han bekreftet at dere ikke hadde snakket sammen om dette. Hvorfor har du ikke snakket sant om dette?

- Jeg sa at jeg var så sikker som jeg kunne bli, fordi jeg ikke kunne finne noe som tydet på at jeg hadde hatt kontakt med Olsø om dette. Det var en merknad som var i tråd med Arbeiderpartiets allerede vedtatte politikk. Kystad var en av eiendommene som et enstemmig bystyre mente ikke skulle inkluderes i grønn strek. Dette var politisk ukontroversielt, så det er ikke unaturlig at man ikke husker det to år senere.

- Du har tidligere uttalt at det ikke spilte noen rolle at Olsø forhandlet om en seks-millioners avtale på dette tidspunktet, fordi han hadde meldt seg inhabil og derfor ikke deltok i behandlingen av saken. Nå viser det seg at han likevel deltok i Aps interne behandling, via deg?

- Rune Olsø deltok aldri i Aps interne behandling av grønn strek fordi han meldte seg inhabil. Han kom derimot med et innspill, noe alle har muligheten til å gjøre.

- Hvorfor mottok du tekstinnspillene fra Rune Olsø og viderebragte dem som dine egne, som Økokrim skriver?

- Olsøs innspill var ikke noe annet enn det Arbeiderpartiet hadde vedtatt som sin politikk allerede i 2012. Som det har framgått av tidligere e-poster fra meg som Adressa har publisert, så var jeg opptatt av at vi fikk synliggjort denne politikken da saken skulle sendes på høring. Jeg benyttet meg derfor av innspillene fra Olsø i det jeg sendte til Sissel Trønsdal.

- Informerte Rune Olsø deg om avtalen som da var inngått, og som ville utløse én million kroner når Kystad ble tatt ut av grønn strek, hvorav 400 000 til hans eget selskap Rokap, ifølge Økokrims informasjon?

- Olsø hadde informert om at han var inhabil fordi han og Staur hadde interesser i saken, men jeg visste ikke noe om hvilke områder det gjaldt. Det viser også Økokrim til i sitt vedtak. Som jeg tidligere har sagt til Adressa, så ble jeg kjent med innholdet i avtalen da den sto på trykk sist vinter.

- Er det greit at en politiker som har en slik økonomisk interesse av utfallet i en sak, bidrar til å formulere vedtaket som utløser slike summer?

- Habilitetsreglene er klare. Det er lov til å ytre seg når du har interesser i en sak, men du kan ikke være med å behandle saken som folkevalgt.

- Hvordan kan byens befolkning i fremtiden være trygg på at det er Ap som formulerer viktige politiske vedtak, og ikke representanter for utbyggere med økonomiske interesser?

- Jeg mener det er viktig at vi lytter til alle innspill vi får - enten det gjelder reguleringssaker, skolesaker, saker som omhandler eldreomsorgen eller andre ting - fordi retten til å mene og ytre seg er grunnleggende i et demokrati. Det viser også Økokrims grundige etterforskning, hvor de i sitt vedtak skriver: ”I Ap var det en oppfatning at rådmannens forslag gikk for langt”.

- Økokrim-opplysning er «sprø»

Staur-eier Bernt Østhus mener Økokrim har kommet med «en sprø påstand» og benekter enkeltpunkter i Økokrims vedtak om henleggelse.

foto
Staur-eier Bernt Østhus sier at Staurs forretningsetikk er å gi riktig informasjon. - Jeg har ikke informasjon som tilsier at riktig informasjon ikke er gitt, sier Østhus. Foto: Morten Antonsen

Han svarer på Adresseavisens spørsmål på e-post:

- Rune Olsø har benektet å ha hatt kontakt med noen politikere i forkant av bygningsrådsmøtet. Nå viser det seg at det har vært en utstrakt kontakt med Geir Waage rett i forkant av det avgjørende møtet, og det er, ifølge Økokrim, Rune Olsø selv som foreslår store deler av merknaden som blir vedtatt. Er det i tråd med Staurs forretningsetikk å ikke fortelle sannheten om slike forhold?

- Staur sin forretningsetikk er å gi riktig informasjon. Jeg har ikke informasjon som tilsier at riktig informasjon ikke er gitt.

- I avtalen Staur inngikk med Kystad Vestre/PH Utvikling stilles det krav om at Olsø skulle «opplyse om hans/Staurs engasjement overfor alle hos reguleringsmyndigheten han diskuterer med/har møte med, også selv om lovens habilitetshensyn ikke krever det». Olsø har ikke informert om interessen i Kystad, og likevel har han hatt utstrakt dialog med beslutningstaker Geir Waage om saken. Er dette i tråd med Staurs etiske prinsipper om transparens som du tidligere har vist til i intervju - og foreligger det et rent avtalebrudd fra Staurs side?

- Økokrim har lagt til grunn at Olsø erklærte seg inhabil som følge av at han og hans arbeidsgiver hadde interesser i Grønn Strek-problematikken allerede i mars 2015. Er det i tråd med Adresseavisen sine etiske prinsipper å underslå dette, og å fremstille det som om Olsø ikke har opplyst om sin habilitetssituasjon? Avtale med Kystad ble hertil først inngått 7. mai samme år, en måned etter den kommunikasjonen dere refererer til.

Når det gjelder spørsmål om avtalebrudd, svarer Bernt Østhus: - Hva relaterer dette spørsmålet seg til?

- «Dere prøver å fremstille det som om at Olsø ble engasjert for å arbeide med grønn strek og at en del av vederlaget var knyttet til dette. Det er direkte feil», sa du til Adresseavisen. Men ifølge Økokrim hadde Staur inngått avtale med Rune Olsø om at han skulle få 400000 av den ene millionen som var knyttet til avtalepunktet om grønn strek i avtalen. Hvorfor skulle Rune Olsø få 400000 for punktet om grønn strek fra Staur, hvis det ikke var det han skulle jobbe med?

- Det er ikke riktig at Staur inngikk avtale med Olsø om at han skulle få kr. 400000 av den ene millionen som var knyttet til avtalepunktet om Grønn strek. Jeg vil anta at formuleringen ikke var tilsiktet fra Økokrim sin side, og anbefaler dere å ta en prat med Økokrim for å få grunnlaget for denne ganske sprø påstanden. Jeg vil også ta kontakt med Økokrim for å få dem til å avkrefte denne påstanden. Olsø skulle ikke få 400000 for punktet om Grønn strek.

- «Det er ikke mulig å komme til at avtalen var inngått på det tidspunkt Adresseavisen hevder», sa du og fremholdt at avtaleinngåelse skjedde 7. mai – en måned etter bygningsrådsmøtet. Hvorfor sender Staur krav på innbetaling på del en og del to av avtalen, 30 april, en uke før dere hevder at avtalen ble inngått?

- Staur har etter hva jeg har fått opplyst ikke sendt krav om betaling før etter 7. mai. Betaling fant sted på senhøsten samme år. Premisset for spørsmålet er derfor feil.