En beregning fra Statens vegvesen viser at det vil koste 53 millioner kroner å bygge snøsmelteanlegg på 65 plattformer. Det er 40 millioner mer enn hva som er satt av i budsjettforslaget. De store investeringskostnadene til snøsmelteanlegg vil trolig føre til kutt i andre byggetiltak i metrobussprosjektet.

Saken om snøsmelteanlegg på metrobusstasjonene skal behandles både i formannskapet i Trondheim og i fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune på tirsdag.

Både rådmannen i Trondheim og rådmannen i Trøndelag fylkeskommune går inn for at det bygges snøsmelteanlegg på et stort flertall av metrobusstasjonene utenom sentrum langs de tre traseene.

Bakgrunnen for millioninvesteringen, er et vedtak politikerne i bystyret gjorde 26. mai 2016, hvor det heter at “Standarden på vinterdrift av plattformene skal være snø- og isfritt. Løsninger tilpasses de enkelte holdeplasser, omstigningspunkt og knutepunkt.”

Her blir det holdeplasser for metrobussen:  Sjekk ruter og holdeplasser i vårt metrobusskart

Fører til kutt i andre metrobussprosjekter

Rådmannen påpeker at de store investeringene i snøsmelteanlegg, får konsekvenser for andre deler av metrobussprosjektet.

«Dersom flere snøsmelteanlegg skal finansieres innenfor rammen på 660 millioner kroner for metrobussprosjektet, krever det kutt i andre tiltak. Vurdering av eventuelle kutt vil bli lagt frem når budsjett for metrobussprosjektet legges frem for politisk behandling i februar», skriver rådmannen, som påpeker at «å ta inn snøsmelteanlegg på alle stasjoner, vil medføre økt risiko for både økonomiske overskridelser og fremdrift».

Mener Miljøpakken må finansiere

Rådmannen mener at Miljøpakken bør finansiere den forhøyede standarden av drift og vedlikehold av infrastrukturen til metrobussen. Det er en utfordrende løsning.

Rådmannen påpeker at det er «begrenset hvilke av midlene i Miljøpakken som kan brukes på drift». - Det er behov for dialog med Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune for å avklare hvilke konsekvenser en slik finansiering vil ha for andre satsinger i Miljøpakken. Dersom drift av metrobusstasjoner må finansieres over kommunens budsjett, vil det kreve en omdisponering eller økning av dagens budsjett for vegdrift, skriver rådmannen. Avklaringen må skje i løpet av våren 2018.

I tillegg til snøsmelteanlegg på de fleste metrobusstasjonene, skal også samtlige 15 knute – og omstigningspunkt ha samme type anlegg, et vedtak gjort av bystyret og fylkesutvalget i april 2017. Investeringskostnadene for knute – og omstigningspunktene er foreløpig ikke endelig beregnet, men vil trolig koste flere titalls millioner kroner.

Også økning i driftsutgiftene for vintervedlikehold

Utenom kostnader til investeringer i snøsmelteanlegg, vil også driftsutgiftene for vintervedlikehold av plattformene øke med de tre metrobusslinjene.

De økte utgiftene er knyttet til drift av snøsmelteanlegg og utgifter for manuell snørydding av plattformer som ikke har snøsmelteanlegg.

I dag bruker Trondheim kommune omtrent 600 000 kroner årlig på vinterdrift av dagens plattformer langs framtidig metrobusstrasé.

Den årlige kostnaden for drift av snøsmelteanlegg er 50 000 kroner per plattform. For 65 plattformer kommer regningen på 3,2 millioner kroner.

Kommunens driftsutgifter for snøsmelteanlegg og manuell snørydding på deler av metrobusstraseen som ligger langs kommunal vei, er beregnet til 2,2 millioner kroner i året.

Les kommentaren: Kuppforsøk i bystyresalen

30-talls plattformer må brøytes manuelt

Et 30-talls plattformer får ikke bygd snøsmelteanlegg og må brøytes manuelt. Dette gjelder alle plattformene innenfor Kollektivbuen (sentrum m/omegn. Red.anm.) samt plattformer utenfor Kollektivbuen som allerede er bygd. På ytterligere to plattformer er det urealistisk å bygge snøsmelteanlegg på grunn av forhold i grunnen.

Standarden for vinterdrift av dagens holdeplasser, varierer ut fra hvem som eier vegen. Trondheim kommune har en egen standard med krav om brøyting hver 5. time ved vedvarende snøvær. Riks- og fylkesvegene i sentrum av Trondheim følger DkA (driftsklasse A), den høyeste standarden til Statens vegvesen, som er brøyting hvert 90. minutt. Resten av fylkesvegnettet har brøyting hver 2. time.

Hør omadressert: Tore O. Sandvik gruer seg til anleggsperioden for metrobussen

Kommentar: Fire spørsmål om metrobuss som trenger svar

Vil ha brøyting av plattformene hvert 90. minutt

Rådmannen i Trondheim anbefaler at brøyting av metrobusstasjonene, på steder hvor kommunen er veieier, skjer hvert 90. minutt, altså samme standard som Statens vegvesen. Det innebærer at brøytingen vil skje mer enn tre ganger oftere enn i dag. Standardøkningen betyr at den årlige kostnaden pr.plattform øker fra 40 000 kroner til 120 000 kroner.

Brøyting hvert 90. minutt vil ikke gi snø- og isfrie forhold til enhver tid. «Det kan oppstå vær som gir fare både for snødekte og isdekte forhold på plattformene mellom brøyting. Dette kan medføre isdannelse, påpeker rådmannen.

Rådmannen skriver at dersom plattformene skal være snø- og isfrie til enhver tid på dager med vedvarende snøfall, må plattformene brøytes hvert 20. minutt. Det vil koste 260 000 kroner i året pr. plattform. Brøyting hvert 20. minutt i snøvær, vil imidlertid «medføre store ulemper for passasjerer som venter på bussen og for dem som skal gå av og på.»

Kommentar: Metrobuss for alle penga?

foto
Rådmannen går inn for at alle plattformer for metrobussen i sentrum må ryddes manuelt for snø hvert 90 minutt på dager med snøfall Foto: Therese Alice Sanne
foto
Rådmannen anbefaler at stoppestedene for metrobussen på dager med snøfall skal brøytes hvert 90. minutt. Foto: Glen Musk
foto
Snøsmelteanlegg. Rådmannen går inn for at det bygges snøsmelteanlegg for 53 millioner kroner på 65 plattformer utenfor sentrum. Foto: Terje Svaan/Adresseavisen
foto
Holdeplassene Dalen hageby og Prinsenkrysset har allerede snøsmelteanlegg. Foto: Terje Svaan