Like godt betalt på Nav

«Hvorfor skal to ungdommer som velger ikke å jobbe, få utbetalt like mye per måned fra Nav som andre ungdommer har for å jobbe hver dag samme måned? Det er noe som er riv ruskende galt.»

Svar: Dersom du er en frisk ungdom under 30 år som velger ikke å jobbe, får du ingenting fra Nav. Stortinget vedtok for to år siden lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp under 30 år. Dette trådte i kraft fra 1. januar i år. I Trondheim vil en enslig sosialhjelpsmottaker under 25 år motta kr 3987 pr. måned i livsopphold. Det blir rundt 130 kr dagen. I tillegg kan de få dekket husleie, men da kan det bli stilt krav om å finne billigere bolig. Alle ungdommer som søker sosialhjelp blir underlagt tett oppfølging av veileder på Nav-kontorene i Trondheim. Vår erfaring er at ungdom ønsker seg ut i jobb. Unge som går uten å gjøre noe, er nok i stor grad finansiert av foreldre.

LES INNLEGGET HER.

I et innlegg i Adressa onsdag skriver arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at hun er enig med Brøndbo i at krav om arbeid og aktivitet er veien å gå.

Industrien attføringsbedrifter

«Noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles «attføringsbedrifter». Det disse bedriftene gjør er å selge tjenester til Nav for «å hjelpe folk tilbake i arbeid». Hvorfor gjør ikke de nesten 20 000 personene som er ansatt i Nav denne jobben?»

Svar: Det er politisk besluttet at Nav skal kjøpe slike tjenester, og at disse tiltakene skal lyses ut på anbud. Samtidig har vi de siste årene fått anledning til å gjøre denne jobben selv, gjennom et prøveprosjekt der Nav tok tilbake noe av jobben fra arbeidsmarkedsbedriftene. Resultatene har vært gode: vi får mer igjen for pengene når Nav gjør jobben selv. Forsøket som blant annet har vært gjennomført ved Nav Heimdal, blir nå permanent og er i ferd med å etableres ved flere Nav-kontor. Men vi har, og skal ha, et godt samarbeid med arbeidsmarkedsbedriftene, de er definitivt et godt supplement til det vi kan gjøre selv.

LES HELE BRØNDBODEBATTEN HER.

Friske 60-åringer er pensjonister

«Vi har vel mange truffet personer på 60 år og i meget god fysisk form, som ikke jobber lenger. Hvorfor skal vi ha ordninger som legger til rette for at folk blir mottakere av offentlige penger?»

Svar: Her ligger politiske beslutninger til grunn. Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Med den ble det innført fleksibel pensjoneringsalder i folketrygden fra 62 år. Samtidig er det åpnet for å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting mot arbeidsinntekt. Jo lenger en fortsetter i arbeid og jo senere pensjonen tas ut, desto høyere blir den årlige pensjonen. (mer info på regjeringen.no)

Sykler i skogen og er sykmeldt

I et intervju sier Brøndbo: «det kan ikke være slik at en terrengsyklist etter to timer i skogen sier til meg at han eller hun er sykmeldt. Klarer du å sykle to timer i terrenget, klarer du å jobbe»

Du kan lese hele intervjuet her.

Svar: Det kommer selvfølgelig an på diagnosen. Samtidig er det i Norge ikke uvanlig å ha en form for gradert sykmelding dersom du går til medisinsk behandling. Sykdomsbegrepet i Norge har en annen valør i dag enn for noen tiår siden; det er en større andel som blir sykmeldt for psykiske lidelser nå enn tidligere. Og i slike tilfeller kan fysisk aktivitet være den beste medisin.

Uføretrygdet med motorsag

I samme intervju sier han også: «- Hvis jeg og du reiser rundt i Trøndelag eller Norge i dag, så garanterer jeg deg at de fleste vi ser med motorsag og ordner med ved, er uføretrygdet. Men de jobber likevel døgnet rundt, og det blir helt feil for meg. Da klarer vel de samme personene å utføre en vanlig jobb, sier Brøndbo.»

Svar: For å bli erklært ufør er det en rekke vurderinger og undersøkelser som er gjort i forkant. Blant annet skal brukers restarbeidsevne ha blitt testet ut, og vedkommende prøvd ut for annet yrke. Uføretrygd i dag er heller ikke til hinder for at du kan jobbe; den nye uførereformen gjør det lettere å kombinere uføretrygd med arbeid.

Sykemeldt pusser opp hytta

Han skriver også: «sønnen min på snart 50 er sykemeldt på grunn av ryggen, og det har han vært lenge. Så nå driver han og pusser opp fritidsboligen!»

Svar: Velferdsordningene våre er bygd på tillit, og skal tjene som sikkerhetsnett for dem som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Folk som velger å misbruke denne ordningen, skal vite at det er en oppdagelsesrisiko. Nav Kontroll anmeldte 1166 personer for trygdesvindel i fjor. Sykefraværsoppfølging er et viktig satsingsfelt for Nav ettersom det er en av de viktigste årsakene til at mange faller ut av arbeidslivet. Derfor er det i de fleste tilfeller avgjørende viktig å holde kontakt med arbeidsplassen – også under sykdom. Av den grunn etablerte vi i Nav Sør-Trøndelag en praksis i 2015 der våre veiledere på Nav-kontorene kontakter arbeidsgiver til de som nærmer seg åtte ukers sykmelding for å få kunnskap om muligheten for tilrettelegging. I denne kontakten vil Nav også kunne veilede om tilrettelegging og ansvaret bedriften har for å søke gode løsninger med sin sykmeldte arbeidstaker. Effekten er færre fulltidssykmeldinger og i neste omgang færre som faller ut av arbeidslivet.

(Alle svar fra fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum.