HELSE OG OMSORG

Løfte 1: 120 nye sykehjemsplasser

Dette gjorde de: I perioden 2011–2015 er det bygget 133 nye sykehjemsplasser, inkludert heldøgns omsorgsboliger (da er nedlagte plasser trukket fra – bruttotallet er 229 nye sykehjemsplasser)

Les også: Rita gjør det enkelt for seg

Les også: Hvilket parti er du mest enig med i Trondheim? Ta vår valgomat

Løfte 2: Bygging av minst to nye sykehjem

Dette gjorde de: I perioden 2011–2015 er det bygget tre nye sykehjem

Løfte 3: Avvikling av dobbeltrom i perioden 2011-2015

Dette gjorde de: Alle dobbeltrom for langtidsbeboere er avviklet, med unntak av dem som selv ønsker å dele rom.

Løfte 4: Flere pleiere i omsorgen og flere i heltidsstillinger

Dette gjorde de: 400 nye årsverk i sektoren. Tar man hensyn til at befolkningsutviklingen er den reelle økningen 270 årsverk. Andelen ansatte i heltidsstilling har økt fra 38,4 prosent i 2013 til 41,4 i 2015.

Les også: Roser Trondheim for åpenhet

SKOLE OG BARNEHAGE

Løfte 5: Flere lærere i skolen

Dette gjorde de: Lærertetthet 1-7. klasse har gått fra 15,2 elever per lærer i 2011 til 14,5 elever per lærer i 2015 (der spesialundervisning og særskilt norsk er med) – dvs. 0,7 færre elever per lærer. Tilsvarende lærertetthet for 8-10. trinn har gått fra 16,0 til 14,9. Dvs 1,1 elev mindre per lærer.

Løfte 6: Fortsette oppussingen av skolene

Dette gjorde de: Totalt 12 skoler har blitt pusset opp eller fått nye skoleanlegg: Bispehaugen, Brundalen, Kalvskinnet, Kattem, Flatåsen, Ranheim, Solbakken, Steindal, Åsveien, Spongdal, Tonstad og Rosenborg.

Les også: Bruker en politiker mer enn to timer på sosiale medier er personen ugift og barnløs

Løfte 7: Styrke undervisningen i matte, norsk og engelsk

Dette gjorde de: Bystyret har prioritert midler til videreutdanning av lærere spesielt i disse fagene, og prioritert å la ledere delta i den nasjonale rektorutdanningen. Trondheim kommune har fått status som realfagkommune, og det er innledet et samarbeid med NTNU om universitetsskoler.

Løfte 8: Alle skoler skal få egne realfagsrom

Dette gjorde de:

Alle skoler har fått realfagsrom

Løfte 9: Bygge flere barnehager for å sikre fortsatt full barnehagedekning

Dette gjorde de: I perioden er det bygget 21 nye barnehageanlegg (11 helt nye. 10 som erstatter midlertidige/eldre anlegg) Barnehagedekningen er på om lag 95 prosent blant barn i alderen 1–5 år. Alle som etter loven har rett på plass, får tilbud om plass. I tillegg gis det tilbud til omtrent 400 barn som etter loven ikke har rett på plass.

Les også: De Grønne og SV i flyktningkrangel

IDRETT OG KULTUR

Løfte 10: Bygg sju nye flerbrukshaller

Dette gjorde de: I perioden 2011–2015 er ni flerbrukshaller ferdigstilt (Byneshallen, Åsveihallen, Leagen plasthall, Heimdalshallen, Utleirahallen, Charlottenlund vgs., Strinda vgs. I tillegg er Skjetlein og Thora Storm ferdigstilt. De kalles små flerbrukshaller, og har dermed ikke full størrelse.

Løfte 11: Fortsatt gratis hall- og baneleie for idrettslagene

Dette gjorde de: Det er fremdeles gratis hall- og baneleie.

Løfte 12: Øke kulturskoletilbudet og etablere kulturskolesenter

Dette gjorde de: Antallet har vært stabilt de siste årene. Trondheim kommunale musikkskole har i dag 4096 plasser mot 4034 i 2013. Tendensen er at flere får undervisning i bydelene, og at elevtallet går litt ned i sentrum. Ifølge rektor har det vært en marginalt liten økning totalt sett. På Byåsen, Ranheim og Bispehaugen er det spesielt tilrettelagte lokaler som fungerer som kulturskolesentre. Flere senter er under planlegging, blant annet på Saupstad/Kolstad.

Les også: Årets trønderske valgthriller

Løfte 13: Øvingsrom for band i alle bydeler

Dette gjorde de: Om man mener de fire bydelene Midtbyen, Lerkendal, Østbyen og Heimdal, er svaret ja. Ser man på de 42 skolekretsene, har ikke alle disse øvingsrom som leies ut eksternt. Ifølge administrasjonen i kommunen, har Trondheim en god dekning av bandøvingsrom totalt sett. Den viser til at kommunen har bidratt til/selv har bygd totalt 41 øvingsrom og musikkbinger.

Løfte 14: Spille på lag med frivilligheten gjennom tettere samarbeid og økte bevilgninger

Dette gjorde de: Flere frivillige lag har fått økte bevilgninger; blant andre skolekor og korps, inkludering av funksjonshemmede i lag og organisasjoner, Trondheim kulturnettverk, Sporveismuseet og Tempo.

BOLIGPOLITIKK

Løfte 15: Minst 7500 nye boliger

Dette gjorde de: I perioden 2012–2015 er det så langt ferdigstilt 5893 boliger

Løfte 16: Bidra til flere studentboliger

Dette gjorde de: I perioden 2012–2015 er det så langt ferdigstilt 970 studentboliger (Lerkendal, Voll, Persaunvegen og Thoning Owesens gate/Falkenborg). I tillegg er det gitt byggetillatelse til ytterligere 628 boliger på Moholt og 12 i Thoning Owesens gate/Falkenborg.

Løfte 17: Mer variert boligbygging med flere familieboliger

Dette gjorde de: I perioden 2012–2015 var om lag 28 prosent av de nybygde boligene i småhus (eneboliger/tomannsboliger/rekkehus og andre småhus mindre enn tre etasjer). 56 prosent i blokk og 16 prosent i studentområder. Tidligere på 2000-tallet var andelen småhus jevnt over høyere (om lag 40 prosent).