Hensikten med vedtaket er å redusere biltrafikken og prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk i Midtbyen.

- Jeg tenker at det er nødvendig at man gjør noe sånn at bussen kommer frem. Derfor vil vi følge opp byutviklingskomiteens innstilling, sier Aps Hanne Moe Bjørnbet, som sitter i fylkesutvalget.

Hun peker på at vedtaket i første rekke gjelder en prøveordning i 2018. Deretter skal det evalueres.

Svært omstridt

Forslaget, som kommer fra byutviklingskomiteen i Trondheim, har ført til sterke reaksjoner.

Jan Erik Slind, som er bosatt i Kanalgården, og talsperson for flere gårdeiere og styrer i sameier i de østlige delene av Fjordgata, reagerer sterkt på de nye trafikkplanene for sentrum. At det ble arbeidet med en så vidtgående plan for trafikken i sentrum var helt ukjent for ham.

- Uholdbart at vi må betale prisen for at gater i Midtbyen stenges for trafiikk

Stemte mot

I vedtaket fra fylkesutvalget heter det også at et kjørefelt for bil skal endres til sykkelfelt i hver retning over Bakke bru. Det skal også vurderes tiltak for å omfordele trafikk ved Sluppen, slik at det reduserer bilbruken i midtbyen. Den eneste som stemte mot vedtaket var Frps Lill Harriet Sandaune.

- Selvfølgelig skal man ta kollektivtransport, men biler er en viktig del av hverdagen, så mange er helt avhengig av det. Vi mener at biler fortsatt må komme frem i midtbyen, sier hun.

Vil ha midtstilte kollektivfelt

Fylkesutvalget vedtok også som prinsipp at det skal innføres gjennomgående midtstilte kollektivfelt. Dette gjelder blant annet Elgeseter gate og Holtermanns veg. I Kongens gate, ønsker utvalget tre felt med midtstilt buss og trikk mot sentrum.

Dette er både SV og Høyre kritiske til. I et felles forslag foreslo de som prinsipp sidestilte kollektivfelt.

Adresseavisen mener: Privatbilene må vike når bussene skal frem

- En rapport fra AtB beskriver trafikksikkerhetsaspektet ved dette veldig godt. Sidestilte kollektivfelt er sikrest og best både for gående og syklende. Vi håpet at Senterpartiet skulle støtte oss, og gå inn for dette, slik de gjorde i byutviklingskomiteen i Trondheim, men det gjorde de ikke, sier Høyres Torhild Aarbergsbotten.

I fylkesutvalgets vedtak heter det at fylkesrådmannen skal komme tilbake til utforming av Innherredsveien i egen saksammen med evaluering av prøveprosjektet der.