En av de skeptiske er Skaun-ordfører Jon P. Husby (Sp).

- Hvis de tar mål av seg til å overstyre arealpolitikken i kommunene, så er jeg overrasket og forundret. Det vil vi aldri gå med på, enten staten liker det eller ikke, sier han til Adresseavisen.

Ordførerkollega Ivar Vigdenes (Sp) fra Stjørdal fulgte opp temaet fra talerstolen.

- Jeg tror flere her er redde for at de gir fylkesmannen et slags jokerkort for innsigelser. Dette jokerkortet må avgrenses og rammes inn på noen områder. Det er viktig for mange kommuner å ha ambisjoner om vekst i grender og utkanter. Jeg tror kommunestyret vårt vil være særdeles skeptiske om de føler at det gir fra seg lokal selvråderett, sier Vigdenes.

Les også Sp-nestlederen: - Hadde jeg vært lokalpolitiker, ville jeg tenkt meg grundig om før jeg gikk inn i Miljøpakke

foto
Ønsker flere svar: Melhus-ordfører Gunnar Krogstad (Ap) ønsker at han fikk vite enda mer om hva en slik avtale betyr for kommunen. Foto: Frank Cadamarteri

Fra før er det klart at alle de åtte kommunene nærmest Trondheim vil gå inn i forhandlinger om en slik avtale, sammen med Trondheim kommune, fylkeskommunen og staten. Adresseavisen spurte kommunenes representanter hva som er viktig for å gå inn i en byvekstavtale.

Melhus:

I Melhus førte fylkeskommunens innsigelse på et planlagt nytt boligfelt til sterke reaksjoner nylig. Melhus-ordfører Gunnar Krogstad (Ap) understreker at de har en lang liste med tiltak, men ønsker ikke å prioritere enkelte fremfor andre. På listen politikerne har behandlet står blant annet planer om et parkeringshus i Melhus sentrum. Gang- og sykkelstier som binder boligområder og sentrum bedre sammen og en ny bru over Gaula, som gir bedre forbindelse mellom sentrumsområdet og skoler og boligområder på vestsiden av elva.

Orkdal:

I Orkdal har de blant annet behov for lokalbusser mellom nye boligområder og Orkanger sentrum/kollektivsonen.

- Vi ønsker også park & ride ved Fannrem og Orkanger, samt gang- og sykkelvei, sier Oddbjørn Bang (Sp).

Klæbu:

Det trengs gang- og sykkelvei langs fylkesvei 704 og 885, slik at det blir lett å gå eller sykle til og fra Trondheim.

- 80 prosent av våre innbyggere bor på et konsentrert område, så gode kollektivløsninger samt gang og sykkelstiløsninger vil være viktig for å nå nullvekstmålet, sier ordfører Kirsti Tømmervold (Ap).

Skaun:

Skaun kommune har tidligere forsøkt å få finansiert utbygging av p-plasser gjennom miljøpakken. En sak som fortsatt ikke er avsluttet, men utsatt, ifølge Skaun-ordfører Jon P. Husby (Sp). Han understreker at forhandlingene om den nye byvekstavtalen ikke på noen måte må bli en kamp mellom by og land.

- For oss er det viktig med park & ride-løsninger i Børsa og Buvika. Samtidig er frekvens på kollektivtrafikken kjempeviktig, sier Husby

Midtre Gauldal:

Parkering knyttet til holdeplasser i tettstedene må prioriteres, og busstilbudet inn til Trondheim må videreutvikles.

- Det må være ambisjon om økt frekvens på togavganger på trønderbanen med inntil 15 minutter mellom Støren og Stjørdal, sier ordfører Sivert Moen (Sp).

Stjørdal:

Saken er ikke ferdig behandlet politisk, men ordfører Ivar Vigdenes (Sp) peker på blant annet undergang under jernbanen og gang- og sykkelstier til kollektivknutepunkt i sentrum, som viktige prosjekter.

Indre Fosen:

Én takstsone i hele trondheimsregionen og park & ride med gode nok kollektivløsninger står på ønskelisten. De legger også vekt på at kommunalt selvstyre skal bestå:

- Vi må ikke komme i den situasjon at Fylkesmannen, Vegvesenet eller andre statlige myndigheter går imot lokale planer, sier varaordfører Liv Darell (Sp).

Malvik:

Malvik-ordfører Ingrid Aune (Ap) legger vekt på at de nå skal inn i helhetlige forhandlinger.

- Men noe av det vi ønsker, er krysningspunkt ved jernbanen i Hommelvik og park & ride samt gang- og sykkelvei langs fylkesvei, sier Aune.

Les også: Den «nye miljøpakken»

Temperatur under møtet

Under møtet kom frem at det fremdeles står «betydelige udisponerte midler» til opparbeidelse av park & ride, holdeplasser og gang- og sykkelvei langs riksveier. Da tok Liv Darell (Sp) ordet og ga uttrykk for at dette var hårreisende:

- Vi har ikke én eneste riksvei i min kommune! Nå går pendelen i retning av at dette ikke er en god avtale for oss, sa Darell fra Indre Fosen.

foto
Heftige diskusjoner: Aps gruppeleder i fylkestinget, Anne Marit Mevassvik (til h.), diskuterte heftig med varaordfører Liv Darell (Sp) fra Indre Fosen. I midten, Joar Nordthug fra Statens vegvesen. Foto: Frank Cadamarteri

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) støttet henne:

- Vi er helt enige. Det er meningsløst å løse samfunnsutfordringer ut ifra hvilken type vei det er snakk om, om det er kommune, stat eller fylket som eier veien. Vi kan ikke stå med lua i hånda. Dette må vi ta opp med staten, sa Ottervik.

Utbyggingsdirektør Lars Aksnes forsvarte staten:

- Det er andre midler du kan få til park & ride i Leksvik, som vi vet du vil ha. Hvis du ikke blir med på avtalen, får du ikke noe midler i det hele tatt, påpekte han overfor Indre Fosen-politikeren.

Les også: Ta bussen tilbake til byen

To sentrale krav

Kort oppsummert stiller staten to krav i forbindelse med avtalen. Det ene er nullvekstmålet for biltrafikk – altså at all vekst i trafikk skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. I tillegg må kommunene ha en arealbrukspolitikk som bygger opp under satsingen på kollektivtrafikk. I praksis betyr det å satse på fortetting og å lokalisere nye boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt.

Før torsdagens møte var det knyttet spenning til hvordan staten definerer disse to kravene. Vegdirektoratet gjorde det klart nullvekstmålet skal gjelde alle personbiler, også elbiler. Målet gjelder antall kjørte kilometer, ikke antall biler i seg selv. Gjennomgangstrafikk regnes ikke med.

- Det kommer ikke til å bli et nullvekstmål for hver enkelt kommune, det blir samlet for hele området, sa Aksnes i Vegdirektoratet under møtet.

Han sa også at arealdisponeringen – altså blant annet at det legges til rette for fortetting – blir en «viktig del» for å nå nullvekstmålet.

Les også: Nesten 300 kroner i bompenger på ny E6 i Trøndelag