De siste ukene har det vært en kraftig økning i antall asylsøkere som kommer over grensen til Norge.

Svært mange av disse er barn under 18 år på flukt uten foreldrene, såkalte enslige mindreårige asylsøkere.

I utgangen av august satt det 665 enslige mindreårige asylsøkere i transittmottak og 823 i ordinære asylmottak i Norge.

Når de nye tallene for asylsøknader for august kommer fredag, er det ventet at antall barn som har søkt vil øke kraftig.

Krever flere strakstiltak

Redd Barna sendte for 12 dager siden en anmodning til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og barne,- likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp), der de ber om at det blir iverksatt strakstiltak.

De mener det haster og sier de lenge har vært bekymret for utviklingen.

- Den kraftige økningen av enslige barn på flukt til Norge fører til ekstra belastning på et allerede mangelfullt mottaksapparat. Redd Barna ser at dagens situasjon byr på store utfordringer for systemet i alle ledd. Vi etterlyser strakstiltak for å møte den alvorlige situasjonen, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna til Aftenposten.

Nå ber organisasjonen om at det gis ekstra bevilgninger til Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI) for å sikre raskere saksbehandling.

- Har lenge vært bekymret

De mener også det må gis nødvendige resursser og retningslinjer for å sikre trygge, hygeniske lokaler for registrering.

- Redd Barna har lenge vært svært bekymret for bo- og omsorgstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere i Norge, og har ved gjentatte anledninger meldt i fra om dette, sier Raanes.

Hun viser til at FNs barnekomité gjentatte ganger har vært kritisk til Norges ivaretakelse av enslige mindreårige asylsøkere på mottakene.

- Vi frykter de økte ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere fører til ekstra belastning på det allerede svært mangelfulle omsorgstilbudet på mottakene og avdelingene for enslige mindreårige.

- Vi er sterkt bekymret for at et større antall barn skal måtte leve under uegnede forhold i lengre tid mens de venter på svar på sin asylsøknad og bosetting i kommune, sier hun.

Regjeringen

Jøran Kallmyr (FrP), statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet vil ikke love ekstra bevilgninger verken til UDI eller Politiets utlendingsenhet (PU).

- UDI har en mulighet til å bruke mer penger enn det man har i budsjettet for å sørge for at man har mottaksplasser til alle nyankomne asylsøkere. Dimensjoneringen på tilbudet til nyankomne asylsøkere er alltid vanskelig, og derfor har UDI denne muligheten, sier Kallmyr.

Han påpeker at UDI nå er i full gang med å dimensjonere mottaksapparatet for situasjonen og også til å ta imot den økende andelen enslige mindreårige asylsøkere som kommer.

- Vil dere gi mer penger til Politiets utlendingsenhet for å håndtere situasjonen?

- Vi vurderer hva slags type behov man har. PU jobber hardt med å finne løsninger for å få bedre kapasitet på registreringer.

- Så dere vil ikke gi mere penger nå?

- Først må vi se på hva slags løsninger man kan få til. Så må vi komme tilbake til eventuelle ytterligere bevilgninger i budsjettet, sier Kallmyr.

Røde Kors sier de er i løpende dialog med UDI om hvordan norske myndigheter skal håndtere den økte tilstrømningen av flyktninger.

- Vi har allerede igangsatt et tiltak på mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Tøyen, med syv frivillige fra Oslo Røde Kors som bistår de barna som kommer dit, sier Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors.

- Så godt som alle transittmottak er fulle

Tirsdag sa Utlendingsdirektoratet (UDI) at så godt som alle transittmottak er nå fulle.

Der jobber de nå på spreng med å finne midlertidige løsninger for å skaffe den økende strømmen av asylsøkere til Norge tak over hodet.

Ifølge UDI er kapasiteten i transittmottakene økt med flere hundre plasser ved hjelp av beredskapsplasser, etablering av nye transittmottak og ved å inngått avtaler om utvidelser på de eksisterende transittmottakene.

- Spesielt stor er økningen i transittkapasitet for enslige mindreårige, fordi det har kommet mange av denne gruppen over lang tid. Den store økningen de siste ukene har likevel satt transittmottakene under ytterligere press, sa Ingeborg Grimsmo, kommunikasjonsdirektør i UDI til Aftenposten.

Flyktet i denne båten for å komme seg til Norge
Jøran Kallmyr (Frp), stats- sekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.
Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors. Foto: Privat