Arbeidet med å etablere en miljøgate i den gamle innfartsåren til Trondheim sentrum har tidligere strandet i uenighet mellom kommunepolitikerne og fylkespolitikerne i Arbeiderpartiet. Nå har de snakket sammen, og funnet en løsning som er akseptabel for begge parter:

Innherredsveien skal skiltes som gjennomkjøring forbudt mellom Sirkus shopping og rundkjøringen ved Solsiden.

Veien snevres inn til et kjørefelt i hver retning på strekningen.

Ordningen med miljøgate blir en forsøksordning på seks måneder med oppstart til våren.

LES OGSÅ: - AP-krangel ødelegger for Innherredsveien

Kompromiss

Aps gruppeleder, Geir Waage, fremmer et forslag om saken i formannskapet tirsdag, og fylkeskommunen vil følge opp med likelydende vedtak kort tid etter. Waage regner med at det skal gå i orden å sikre politisk flertall for forslaget i formannskapsmøtet tirsdag.

- Noen har snakket sammen, for å si det sånn. Både jeg og fylkesordfører Tore O. Sandvik har snakket med våre samarbeidspartnere og kommet frem til et slags kompromiss som gjør det mulig å sette i gang et prøveprosjekt i Innherredsveien. Fylket har vært bekymret for at fremkommeligheten til bussene ville bli dårligere dersom bilene skulle få kjøre i gata, og vi i Trondheim har vært bekymret for at biltrafikken ville øke i nabolaget dersom veien ble stengt for bilene. Denne løsningen tror vi kan fungere for alle parter, sier Geir Waage.

Bare lokaltrafikk og buss

Hensikten med det nye forslaget er å redusere biltrafikken gjennom Innherredsveien, og heller flytte all gjennomgangstrafikk til den nye Strindheimtunellen. Dette skal gjøres ved at det ikke lenger blir tillatt med gjennomgangstrafikk på denne strekningen.

- Vi har målinger på trafikken som forteller oss at over 40 prosent av bilene i Innherredsveien er gjennomgangstrafikk. Såfremt du ikke lider av ekstrem tunnelskrekk finnes det ikke et eneste argument i hele verden for at du ikke kan kjøre Strindheimtunellen i stedet. Når vi skilter med gjennomkjøring forbudt vil dermed trafikken reduseres betydelig. På den måten vil det bli plass til både busser og lokaltrafikken i den nye miljøgaten, sier Waage.

Både kommunen og fylkeskommunen legger inn en «nødbremse» i forsøksordningen. Dersom det viser seg at fremkommeligheten til bussene blir redusert, eller at biltrafikken flyttes til andre veier der det for eksempel går mange skolebarn, kan prosjektet avsluttes på kort varsel.

Ikke park nå

- Vi iverksetter ordningen først til våren fordi vi tror det er et bedre tidspunkt å teste dette ut på. Det blir ikke avsatt midler til beplanting eller parkanlegg langs veien nå. Først må vi prøve ut om dette fungerer tilfredsstillende. Det vil bli nødvendige med noen sperringer i første omgang. Så må vi samarbeide med Vegvesenet og politiet for å sørge for at skiltingen respekteres. Graden av suksess for dette prosjektet handler om å få gjennomgangstrafikken bort fra Innherredsveien og ned i Strindheimtunellen. Dersom dette går etter planen blir dette trolig en permanent løsning, og da skal vi se på hvor vi kan finne penger til å skape bredere fortau, beplanting og andre miljøtiltak langs veien, sier Geir Waage.

- Dette har vært en sak der Ap har vært uenige med seg selv. Hva førte til at kommunepolitikerne og fylkespolitikerne ble enige?

- I kommunen har vi vært opptatt av å forhindre at biltrafikken ikke flyttet seg til andre områder, for eksempel der skolebarna går, dersom Innherredsveien ble stengt for biler. Fylkeskommunen har vært redd for at bussene får dårligere forhold dersom bilene fortsatt skulle få kjøre der. Frykten har vært spesielt rettet mot perioden etter 2019 da superbussene settes inn. Dette er et kompromiss der det er gjennomgangstrafikken som må vekk. Lykkes vi med det kan vi endelig få dette til, sier Waage.

LES OGSÅ (KOMMENTAR): Politisk krøll om Innherredsveien

Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier han er fornøyd med enigheten som nå er oppnådd.

- Bussenes fremkommelighet har vært avgjørende for oss. Dersom denne ordningen skaper problemer nå, så vil problemene bli enda verre i 2019. Men vi er villig til å prøve, så får vi se om gjennomkjøring forbudt er nok, sier Tore O. Sandvik.

Mellom Sirkus shopping og rundkjøringen på Solsiden blir det gjennomkjøring forbudt. Innherredsveien skal snevres ned til et felt i hver kjøreretning og gjennomgangstrafikken skal bort. Foto: terje svaan