- Det er et ambisiøst og ekspansivt investeringsbudsjett i tråd med politiske bestillinger. Samtidig er det et krevende og stramt driftsbudsjett, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune.

I dag legger han frem sitt forslag til budsjett for neste år og økonomiplan frem til 2020. Kommunen øker i tiden fremover sin samlede gjeld, i hovedsak grunnet investeringer innen skole, helse- og velferd og bedre tilbud av kommunale boliger.

Investeringer frem mot 2020 kommer på nesten 11 milliarder kroner, og det årlige driftsbudsjettet er på nærmere 12 milliarder. Gjeldsgraden til Trondheim er forventet å øke fra 67 til 73 prosent. Kommunens mål er 70 prosent.

- I 2019 er vi oppe på kanskje 75 prosent, men fra 2020 går det nedover igjen. Særlig det siste halvannet året har vi vist en meget god budsjettdisiplin i kommunen. Det er det viktig å fortsette med i årene som kommer, sa rådmannen under fremleggelsen av budsjettet.

Øverst kan du følge budsjettfremleggingen, eller du kan se på kommunens nettsider (ekstern lenke).

Dette er hovedprioriteringene innen syv viktige områder:

Skole:

I år er det over 20 000 elever i den offentlige grunnskolen i Trondheim fordelt på totalt 53 skoler.

 • Søskenmoderasjon for Skolefritidsordning (SFO) er vedtatt fjernet fra 1. august i år. SFO-prisen øker i tråd med kostnadsvekst, det vil si ca. 770 kroner mer i året.

 • Sterk elevtallsvekst gjør at flere skoler begynner å bli fulle. Syv skoler skal ferdigstilles frem mot 2020: Lade, Berg, Sjetne, Okstad, Huseby, Saupstad/Kolstad og Jakobsli. Det blir 900 flere elever i Trondheim i denne perioden.

 • Nye satsinger i skolesektoren skal finansieres med omprioritering av ressurser fra ordinær undervisning. Et eksempel er satsing mot elever med store og vedvarende behov for spesialundervisning. Her omfordeles ti millioner kroner til de 80 elevene dette gjelder.

Eldreomsorg:

De største utfordringene her er knyttet til eldrebølgen som kommer om ti år – og samhandlingsreformen.

 • Rådmannen foreslår lavere vekst i antallet sykehjemsplasser. Samtidig øker man kapasiteten på hjemmetjenesten tilsvarende ti millioner kroner i året.

 • Det blir 80 flere heldøgns omsorgsplasser ved sykehjem og omsorgsboliger, på Persaunet (2017), Kattem (2017) og Risvollan (2020).

 • Økt bemanning ved helse- og velferdssentre skal videreføres i henhold til vedtatt plan.

 • Det settes av 125 millioner kroner til velferdsteknologi i løpet av perioden, det vil i praksis si infrastruktur i sykehjem. Samt 100 millioner til ny helseplattform/ny pasientjournal.

Avgifter:

Folk i Trondheim betaler mindre i kommunale avgifter enn i de andre av landets ti største kommuner. Det kommer vi fortsatt til å gjøre, selv om følgende endringer er foreslått:

 • Økte avgifter på vann, avløp, renovasjon og feiing. For en vanlig familie kan det utgjøre ca. 500 kroner mer i året.

 • Det blir 0,1 promillepoeng økning i eiendomsskatten, fra 5,65 til 5,75 promille. For en familie som bor på 150 kvadratmeter betyr det 115 kroner mer i året.

Se egen sak om avgifter her.

Barnehage:

Over 95 prosent av barn fra  ett til  fem år går i barnehage i Trondheim – som har over 230 barnehager og familiebarnehager.

 • Barnehagekontingenten øker i tråd med generell kostnadsvekst. Det betyr at en full plass koster ca. 760 kroner mer i året.

 • Lave fødselstall har ført til overkapasitet på plasser, derfor reduseres kapasiteten noe. Ingen barnehager skal legges ned.

 • To midlertidige barnehager, Risvollan og Saupstad, foreslås erstattet med permanente anlegg, foreløpig uklart hvor.

 • Tidlig innsats rettet mot barn i familier med levekårsutfordringer skal styrkes, og budsjettrammen for spesialpedagogisk hjelp økes med åtte millioner kroner årlig.

 • Kvaliteten på barnehagen påvirkes av høyt sykefravær blant ansatte. Rådmannen vil forsterke arbeidet mot dette – og barnehager med et fravær på mer enn 12 prosent følges tett opp.

Barnevern:

Sammenlignet med andre kommuner har Trondheim høye utgifter til barnevernstiltak – og en høyere andel barn som er plassert utenfor hjemmet.

 • Rådmannen ønsker å endre oppgavefordelingen mellom bydelene og byomfattende enheter, altså omorganisere deler av barnevernet. Målet er å få bedre kontroll på utgiftene – og å redusere andelen barn og unge som plasseres utenfor hjemmet.

 • Rådmannen legger opp til å spare 5 millioner kroner i året på å redusere antallet plasseringer utenfor hjemmet, samtidig vil man bruke 4 millioner årlig på familietiltak i hjemmet.

Kultur:

Det foreslås investeringer på 147,7 millioner til kultur og kirke i 2017.

 • Kontingenter til kulturskolen øker i tråd med generell kostnadsvekst, det vil si fra 3595 til 3690 kroner.

 • Rådmannen vil bruke 19 millioner i 2017 og nærmere 23 mill. i 2018 til rehabilitering av kirkebygg, noe man anser som et stort løft.

 • Til utbygging av nye og rehabilitering av eksisterende gravplasser foreslås det å bruke totalt 330 mill. frem til 2020.

 • Det utredes to nye folkebibliotek, Ranheim og Lilleby.

 • Forslag om å sette av 45 millioner kroner til Risvollan kulturarena i perioden frem til 2020. Lokalene er planlagt i det nye helse- og velferdssenteret.

 • Gjesteleilighetene ved Lademoen kunstverksteder foreslås rehabilitert for 7,4 millioner.

Idrett:

Det foreslås å settes av 97,1 millioner kroner til idrettsformål, 7,4 millioner til friluftstiltak og 2,5 millioner til nærmiljøanlegg i 2017.

 • Frem til 2020 skal det etableres 11 kunstgressflater og 11 nye hallflater.

 • Det foreslås å legge inn 714 millioner kroner til Granåsen frem til 2020 (og noe utover dette).

 • Rehabilitering av Husebybadet er satt til 70 millioner, noe som ble vedtatt denne uken i formannskapet.

 • Setter av 102 millioner til rekkefølgekrav til Lade Idrettspark 2017-2019.

 • Rådmannen har ikke funnet midler til etablering av treningsanlegg og arena for ski på østsiden av byen.

 • 3,3 millioner til nytt vant på Leangen og 10 millioner til nytt vant og banedekke på Dalgård. Det settes i 2017 av 1,5 millioner kroner til utredninger for Leangen-anlegget, bolignære vinteraktivitetsparker og utendørs ishockeybane (hall) på Tiller.

 • Det settes av 2,5 mill. i 2017 og 3 mill. i 2018 til nærmiljøanlegg som blant annet kan inneholde utendørs skatetilbud og sykkelanlegg.

Dette skjer videre:

6. oktober legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett, og rådmannen orienterer da om hvordan dette påvirker kommunebudsjettet.

Oktober/november legges frem en tilleggsinnstilling med budsjettet justert etter statsbudsjettet.

29. november behandler formannskapet kommunebudsjettet - og 15. desember kommer saken til bystyret.