Matteeksamen for avgangselevene i ungdomsskolen var enklere i 2009 enn i 2014. Det er ett av funnene Matematikksenteret har gjort i sin evaluering av eksamensoppgavene i matematikk.

- Hovedinntrykket er at kvaliteten på matematikkeksamen ikke er god nok. Vanskelighetsgraden varierer for mye fra år til år, uttalte Kjersti Wæge, leder ved Matematikksenteret til Adresseavisen.

Hun mener dette kan være en av forklaringene på at norske elever presterer svakere i matematikk enn tidligere.

Her kan du lese mer om fjorårets eksamensresultater i matematikk i ungdomsskolen, som var de svakeste noensinne.

På alvor

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, mener det er viktig at elevene behandles rettferdig når de gjennomfører eksamen.

- Eksamensordningen har stor betydning for den enkelte elev, og må være rettferdig. Vi må derfor ta funnene i rapporten på alvor, og bruke resultatene til å kvalitetssikre og forbedre eksamen, sier hun.

- Det blir pekt på at utformingen av matteeksamen kan være en årsak til at matteresultatene har gått ned. Hva tenker du om det?

- Dette er noe av det Utdanningsdirektoratet skal se nærmere på. Eksamensresultatene er bare en av mange kilder som sier noe om norske elevenes matematikkunnskaper. Helt siden begynnelsen av 2000-tallet har vi gjennom internasjonale studier som PISA og TIMSS fulgt med på matematikkresultatene. Det er for mange norske elever som sliter med matematikk, og det må vi ta på alvor. Også standpunktkarakterene viser at for mange går ut av ungdomsskolen uten å kunne regne godt nok. 24,5 prosent av elevene på 10. trinn gikk i fjor ut med karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk, påpeker Jordahl.

Også yrkesfagelevene sliter med matematikk. En av tre fikk karakteren 1 eller 2 i matte.

Må forbedres

Matematikksenteret har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vurdert eksamensoppgavene i matematikk i perioden 2009–2014 som har vært gjennomført av avgangselevene i ungdomsskolen samt første året i videregående, studieforberedende fag. Som Adresseavisen fortalte viser en rapport fra senteret at innholdet i eksamen er endret i perioden, det er stor variasjon i vanskelighetsgraden fra år til år, og presisjonen i språket er ikke så høy som ønsket.

- Det bør ikke være så store variasjoner som det er nå, sier Wæge som mener elevene fortjener en god eksamen. Det er Jordahl enig i.

- Jeg er helt enig i at elevene skal få en rettferdig behandling, slik at de stiller likt når de søker seg til videregående skole. Nettopp derfor er det viktig at Utdanningsdirektoratet evaluerer eksamen og ser hva som kan forbedres, sier hun.

Nå fører rapporten til at det blir satt i verk tiltak for å forbedre kommende eksamener i matematikk. Utdanningsdirektoratet er spesielt opptatt av å sikre en jevnere vanskelighetsgrad på eksamen, og at eksamen skal ha en bedre fordeling av oppgaver på ulikt nivå. Det vurderes også å innføre en eksamenspilot for 10. trinn fra 2017, som innebærer at oppgaver kan bli testet ut på elever i forkant av eksamen.

foto
- Eksamensordningen må være rettferdig, sier Birgitte Jordahl, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Foto: Marte Garmann/Kunnskapsdepartementet