Adresseavisen fortalte tirsdag at Miljøpakkeprosjektet ønsker å utsette byggingen av Byåstunnelen og heller bruke nesten en milliard kroner ekstra på gang- og sykkelstier.

Hvis det såkalte kontaktutvalget i Miljøpakken får det som de vil, vil ikke tunnelen kunne stå ferdigbygget før etter 2030 - hvis det da ikke skulle komme friske penger på bordet.

- Problematisk

Miljøpakkens handlingsprogram skal opp til politisk behandling i bystyret i Trondheim i løpet av våren.

Kommunalråd og gruppeleder for Høyre i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, er svært skeptisk til en eventuell utsettelse av Byåstunnelen til etter 2030.

- Det er god grunn til å se på hva man kan gjøre for å få bygget Byåstunnelen raskere. Tunnelen er viktig for å bedre transportnettet i byen, og det er meget problematisk å skyve den ut i det blå, sier Skjøtskift.

- Bør en milliard kroner til gang og sykkeltiltak prioriteres fremfor bygging av Byåstunnelen?

- Jeg stiller spørsmål ved om dette er riktig prioritering. Bilistene betaler bompenger, og bompenger har sin legetimitet fordi pengene brukes til å bygge bedre veier. Her fremstår det som at bompengene planlegges brukt til andre ting enn vei, sier Skjøtskift som understreker at hun kun kjenner saken igjennom media.

Byåstunnelen var selve grunnen til at Høyre gikk inn i Miljøpakken, har Skjøtskift tidligere

sagt til Adresseavisen

.

foto
Ingrid Skjøtskift er gruppeleder for Høyre i Trondheim Foto: Morten Antonsen

Også Senterpartiets Marthe Løvik og Venstres Erling Moe mener det vil være synd om Byåstunnelen blir utsatt. Begge mener den nye tunnelen vil bli viktig for kollektivtilbudet i byen.

- Skal man nå nullvekstmålet må man ha økt kollektivandel, det holder ikke med satsing på gang og sykkel. Byåstunnelen vil være viktig for kollektivtilbudet, sier Moe.

Han understreker imidlertid at saken ikke har kommet til politisk behandling enda, og at partiet ikke har tatt stilling til hvorvidt gang og sykkel bør proriteres foran tunnelen.

- Vil ha tunnel så raskt som mulig

Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) mener Miljøpakken bruker mye penger på vei allerede.

- Realiteten er at både E6 sør for Trondheim og den nye brua på Sluppen er blitt mye dyrere enn antatt. Da sliter vi med å få det totale regnestykket til å gå opp for Miljøpakken. Etter at E6 sør er satt i gang, er det Nydalsbruprosjektet som haster mest. Med disse to prosjektene er mye av pengene på veisiden brukt opp, sier Ottervik.

Selv sier hun imidlertid ja takk, begge deler.

- Arbeiderpartiet vil både bygge Byåstunnelen så raskt som mulig og satse på gang og sykkel. Men da trenger vi mer penger, og det vil vi forhandle med staten om å få.

- Men hvis du må velge mellom Byåstunnelen og gang og sykkelsatsning?

- Å velge vil være en unødvendig selvpiningsøvelse. Vi skal nå forhandle med staten om Miljøpakke 4, og det ligger i kortene at vi vil få mer penger. Vi vil jobbe med å få til begge deler, sier hun.

foto
Rita Ottervik (Ap) er ordfører i Trondheim Foto: Morten Antonsen

Ottervik understreker at hun selv ikke var tilstede i møtet i kontaktutvalget i Miljøpakken i januar, da beslutningen om prioritering av gang og sykkel ble fattet. Det var varaordfører Ola Lund Renolen fra Miljøpartiet de grønne som representerte den politiske ledelsen i Trondheim i møtet.

- Udramatisk

Kristelig folkeparti mener det ikke vil være noe problem å utsette bygging av Byåstunnelen.

- For oss har ikke denne tunellen vært høyt prioritert, så en utsettelse vil være udramatisk. Vi mener det er viktig å få fullfinansiert de andre prosjektene. Hvis ramma da er brukt opp, må vi vente med Byåstunnelen, sier gruppeleder Geirmund Lykke.

foto
Gruppeleder for Krf i Trondheim Geirmund Lykke Foto: Glen Musk

Heller ikke SV ser spesielle problemer ved en utsettelse av tunnelprosjektet.

- Hvis det er sånn at valget står mellom satsing på gang, sykkel og kollektivtrafikk og bygging av Byåstunnelen, så bør Byåstunnelen utsettes, sier Michelsen som også understreker at han kjenner saken igjennom media.

- Hvorfor?

- Det som må være førende for det vi gjør må være nullvekstmålet for biltrafikken. Alle tiltak i Miljøpakken må vurderes opp i mot dette. Satsing på gang, sykkel og kollektiv bidrar mer til å nå målet enn bygging av en veitunnel. Da er det gang, sykkel og kollektiv som må ha prioritet, sier Michelsen.

- Det er bilistene som betaler for mye av Miljøpakken igjennom bompenger. Hvilke forpliktelser mener du kommunen har overfor dem?

- Vi har en forpliktelse til å sikre god fremkommelighet og å bruke pengene fornuftig. Men Miljøpakken er ingen veipakke, selv om noen penger brukes til tiltak på vei, sier Michelsen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.