Tunnelene på E39 mellom Øysand og Orkanger skal oppgraderes for å møte nye EU-krav til tunnelsikkerhet. Etter planen skulle egentlig oppgraderingsarbeidene foregå på kveld og natt, samt i helgene.

Nå vurderer imidlertid Statens vegvesen å stenge tunnelene døgnet rundt mens arbeidene foregår. Det vil i så fall innebære at E39-trafikken flyttes til gammelveien, altså fylkesvei 800. E39 på strekningen har per i dag en gjennomsnittstrafikk på oppimot 12 000 kjøretøy i døgnet.

Frykter ulykker

Adresseavisen tok onsdag en tur frem og tilbake mellom Øysand og Thamshavn på fylkesvei 800 for å få et inntrykk av veistandarden, og for å lodde stemningen for heldøgnstenging av E39 blant lokalbefolkningen.

foto
Fylkesvei 800: Ved Lykkjneset mellom Børsa og Buvika Foto: Martin Andersen

Ved Lykkjneset i Buvika treffer vi Berit Solstad. Hun er skeptisk til at trafikkmengden på gammelveien kan øke med 12 000 i døgnet, og frykter ulykker.

- Det blir mye trafikk og mye bråk for oss som bor her. Jeg kjører denne veien hver dag selv, og jeg ser at veistandarden er altfor dårlig til at det skal kjøre så mange biler her.

foto
Skeptisk: Berit Solstad på Lykkjneset Foto: Martin Andersen

Hun mener Statens vegvesen bør velge alternativet med tunnelstenging på kveld, natt og helg - fremfor alternativet med heldøgnstenging.

- Det er mange barn her, og det er trygt og lite trafikk. Med 12 000 biler i døgnet sier det seg selv at det ikke blir like trygt for barn. Om natta er jo ikke barna ute, og det er et bedre alternativ å stenge E39 da, mener hun.

foto
Fylkesvei 800: Ved Lykkjneset i Buvika Foto: Martin Andersen

- Det gladeste vanvidd

Også i Børsa er stemningen laber for at fylkesvei 800 skal bli omkjøring for 12 000 kjøretøy fra E39.

- Det blir en håpløs situasjon, både for meg som pendler og for skolebarna her, sier Ina Tillereggen som vi treffer utenfor skolen.

foto
SKEPTISK: Ina Tillereggen i Børsa. Foto: Martin Andersen

Hun er ikke i tvil om at en nattestengning vil være den klokeste løsningen når tunnelene på E39 skal oppgraderes.

Heller ikke Odd Aunet mener det er noen spesielt god idee å flytte E39-trafikken ned på fylkesvei 800 døgnet rundt.

- Det er det gladeste vanvidd. Det blir håpløst både for pendlere og for yrkestrafikken. Dersom man får all trafikken hit hele døgnet, vil det skape en rekke farlige situasjoner, sier han.

foto
Skeptisk: Odd Aunet i Børsa Foto: Martin Andersen

Sentrumsvei kan bli berørt

For Børsas del kan også hovedveien igjennom sentrum bli berørt av en eventuell heldøgnstenging av E39. Statens vegvesen vurderer nemlig to alternativer for heldøgnstenging:

  • Stenging av hele strekningen mellom Øysand og Orkanger i hele anleggsperioden.

  • Stenging av strekningen i to omganger, en mellom Øysand og Børsa og en mellom Børsa og Orkanger.

Med sistnevnte alternativ vil trafikken altså veksle mellom fylkesveien og europaveien i Børsa.

foto
BØRSA: Hovedveien igjennom Børsa. Dette kan bli av- og påkjøringsvei mellom E39 og fylkesvei 800 dersom vegvesenet går for heldøgnstenging av E39 i to etapper. Foto: Martin Andersen

- Vil ikke gå an å gå tur

foto
Fylkesvei 800: I nærheten av Tråssåvika, som ligger mellom Orkanger og Børsa. Foto: Martin Andersen

Rett ved tettstedet Viggja treffer vi Mona Engan, som er ute og går tur langs fylkesvei 800. Heller ikke hun har særlig sans for den mulige trafikkøkninga.

- Denne veien brukes først og fremst av syklister og folk som er ute og går tur med barn og hunder. Vi hadde jo all trafikken her tidligere, og det var helt forferdelig, sier hun.

- Hvordan tror du 12 000 ekstra kjøretøy vil forandre turopplevelsen?

- Det vil jo ikke gå an å gå her, det vil jo være farlig og man vil måtte passe seg for alle bilene.

foto
GIKK TUR: Mona Engan var onsdag ute og gikk tur langs fylkesvei 800 i nærheten av Viggja som ligger mellom Orkanger og Børsa. Akkuat her har veien verken fortau eller gang/sykkelvei. Foto: Martin Andersen

Hun mener en heldøgnstegning på E39 også vil ramme pendlerne.

- Det er jo allerede flaskehalser på Klett, Sandmoen og City Syd innover mot byen. Hvis dette kommer i tillegg betyr det at de må dra herfra enda tidligere.

STOR GRAFIKK: Her blir det firefelts motorvei i Trøndelag

Krappe svinger

Mellom Børsa og Buvika er det flere svinger som oppleves som krappe, og hvor det er høye berg rett ved veien.

foto
Fylkesvei 800: Mellom Børsa og Buvika. Foto: Martin Andersen
foto
Fylkesvei 800: Mellom Børsa og Buvika. Foto: Martin Andersen

Asfalten ser også ut til å ha sett sine beste dager flere steder.

foto
Fylkesvei 800: Mellom Børsa og Buvika. Foto: Martin Andersen
foto
Fylkesvei 800: Mellom Børsa og Buvika. Foto: Martin Andersen

- Greit for en periode

Tilbake i Buvika møter vi Ole Christian Bromseth og Ane Gangås Bromseth, som er ute og går med barnevogn langs fylkesvei 800.

foto
Fylkesvei 800: Ole Christian Bromseth og Ane Gangås Bromseth var onsdag ute og gikk langs fylkesvei 800 i Buvika. Foto: Martin Andersen

- Det blir ikke så mange rolige sykkelturer langs gammelveien på en stund dersom E39 blir stengt. Da må jeg sykle langs gangfeltet, sier Ole Christian.

- Hva tenker du om at fylkesveien kan bli omkjøring for E39, Ane?

- Jeg tenker det kan være greit for en periode. De må jo fikse tunnelene, sånn er det.

SE VIDEO: - Dette er utfordringene med metrobussen

SE VIDEO: Bli med inn i gigantbussen

Ber vegvesenet gå bort fra heldøgnstenging

Fylkespolitikerne i Trøndelag har også engasjert seg i spørsmålet om heldøgnstenging av E39. Onsdag vedtok fylkestinget en interpellasjon fra Kristian Torve (Ap) der man ber Statens vegvesen gå bort fra alternativet med å stenge tunnelene helt i anleggsperioden og å bruke fylkesvei 800 som omkjøring hele døgnet.

- Interpellasjonen ble enstemmig vedtatt. Vi sender nå et tydelig signal som vi håper vegvesenet lytter til, sier Torve.

- Store trafikkmengder

Ifølge tall fra Statens vegvesen hadde fylkesvei 800 i 2017 en gjennomsnittstrafikk på mellom 400 og 1 000 kjøretøy i døgnet på strekningen mellom Øysand og Thamshavn. Tilsvarende tall for E39 på strekningen var mellom 9 060 og 11 780 kjøretøy i døgnet.

Til sammenligning er dette er omtrent like mye trafikk som på Nordre avlastingsveg i Trondheim (11 800), og som på E6 mellom Melhus og Kvål der Nye Veier AS skal bygge firefelts motorvei (10 500 - 11 300).

- Ved en eventuell heldøgnstenging av E39 vil fylkesvei 800 bli omkjøring for de fleste. Noen modulvogntog og noe spesialtransport, som i dag benytter E39, har imidlertid ikke lov til å kjøre på fylkesveien. Disse kjøretøyene har heller ikke andre omkjøringsmuligheter dersom E39 blir stengt. Vi må derfor regne med en økning i antallet kjøretøy ved en eventuell stenging av E39, fordi man vil måtte bruke tradisjonelle lastebiler og vogntog i stedet for modulvogntog. Samtidig kan det også tenkes at færre velger å kjøre bil når fremkommeligheten blir redusert. Uansett er det uten tvil store trafikkmengder det er snakk om, sier Odd Arild Lindseth som er prosjektleder i Statens vegvesen.

Ingen avgjørelse tatt

Lindseth understreker at det ikke er tatt noen avgjørelse om at E39 skal stenges døgnet rundt, men at dette foreløpig kun skal utredes.

- Hvis vår analyse viser at risiko og belastning på lokalsamfunnet er for stor, vil vi gå tilbake til vår opprinnelige plan om tunnelstenging på kveld, natt og helg. Vi vil da i tillegg redusere hastigheten på E39 i de rolige periodene på dagtid, sier Lindseth.

- Når kan en heldøgnstenging av E39 bli aktuelt?

- Det er ikke så enkelt å svare på. Vi skal ha på plass en risikoanalyse i begynnelsen av juni. Oppstartstidspunkt vil så avhenge av hvilken gjennomføringsmodell som blir valgt.

- Kan det være aktuelt med oppstart i 2018?

- Det er mulig, men det blir bare spekulasjoner. Vi ønsker oppstart så fort som mulig. Vi har informasjonsplikt, og vil komme tilbake med informasjon om når og hvordan tunneloppgraderingen skal foregå.

- Hvor lang tid vil oppgraderingen ta?

- Det vil avhenge av hvilken gjennomføringsmodell som velges. Dersom vi skal utføre arbeidene på kveld, natt og helg er anleggstiden beregnet til 15 måneder. Anleggstiden vil bli kortere dersom vi stenger E39 på hele strekningem, døgnet rundt, i hele anleggsperioden.

SE VIDEO: Slik kan ny E6 i Melhus bli

- Har merket oss ytringer

Lindseth sier Statens vegvesen har merket seg at det har kommet ytringer fra lokalmiljøet om tunneloppgraderinga.

Han mener det er positivt at lokalbefolkningen viser engasjement og bryr seg.

- Statens vegvesen gjennomfører nå analyser for å kunne gi eksakt og begrunnede svar på hvordan tunneloppgraderingene bør foregå. Vi vil vurdere hensynet til myke trafikanter og lokaltrafikken, vi vil også vurdere hensynet til utrykningskjøretøy og fremkommelighet.

Han sier Statens vegvesen merker seg henstillingen fra fylkestinget i Trøndelag.

- En slik henstilling vil bli vektlagt når beslutningen skal bli fattet, og vil være en del av beslutningsgrunnlaget.

Vurderes også andre steder

Lindseth understreker at det ikke bare er på E39 mellom Øysand og Orkanger at heldøgnstegning skal vurderes.

- Vegmyndighetene har kommet med en oppfordring til Statens vegvesens regionkontorer om å se på muligheten for en mer kostnadseffektiv gjennomføring av tunnelrehablitering. Dette gjelder for tunneler over hele landet. Bakgrunnen for oppfordringen er at kostnadene for tunneloppgradering flere steder er blitt større enn antatt. Dersom man kan stenge tunnelene døgnet rundt mens de oppgraderes kan man gjennomføre arbeidene på kortere tid og til lavere kostnad.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter