– I praksis en nedleggelse av Orkdal som lokalsykehus, advarer sykehusets overleger.

Konsulentfirmaet Deloitte har på oppdrag fra St. Olavs Hospital utredet hvilke strategiske endringer som kan gjøres for at foretaket skal stå bedre rustet til effektiviseringskravene - og klare å skaffe egenkapital til det planlagte psykiatrisenteret.

Torsdag gjorde St. Olavs-styret vedtak i tråd med innstillingen om en grundig utredning om framtidig bruk av Orkdal sjukehus, og oppgavefordelingen mellom sykehusene i Orkdal og Trondheim. Men administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olavs Hospital understreker at nedleggelse av Orkdal Sjukehus er uaktuelt.

Rapporten ble behandles av styret ved St. Olavs Hospital torsdag, og adm.dir. Nils Kvernmo foreslår at styret vedtar å utrede konsekvensene av mulighetene som foreslås i rapporten. I tillegg til en mulig nedleggelse av akuttfunksjonene ved Orkdal sjukehus, ønsker direktøren å utrede tre andre forhold:

Kan pasienthotellet på Øya selges for å frigjøre kapital til framtidige investeringer, og hvordan er det framtidige behovet for hotellsenger? Kan eiendommene på Lian og Haukåsen selges, slik at virksomheten der får en annen lokalisering? Hvordan kan arealet i Akutt hjerte-lunge-senteret benyttes når legevakta flytter til Mauritz Hansens gate? Resultatet av konsekvensutredningen skal være klar innen sommeren 2016.

Redusert liggetid

En av mulighetene konsulentene peker på er å flytte alle akuttfunksjoner fra Orkdal sjukehus til Øya. Dette vil medføre store endringer for aktiviteten begge steder. En slik flytting forutsetter tilgjengelig sengekapasitet på Øya, spesielt på medisinsk, kirurgisk og ortopedisk avdeling. Denne løsningen krever også at flere døgnbehandlinger gjøres om til dagbehandling.

Og ikke minst: Det forutsetter en reduksjon av liggetiden. Her viser konsulentene til at dersom St. Olavs reduserer liggetiden til nivået for universitetssykehuset med lavest liggetid, ville sengetallet kunne reduseres med 40 senger.

Dersom akuttfunksjonene legges ned ved Orkdal, pekes det på flere muligheter til ny aktivitet ved sykehuset: Opprettelse av en geriatrisk enhet, utvidelse av tilbudet for kreftbehandling, utvidelse av dagkirurgisk virksomhet, utvidet poliklinisk virksomhet og opprettelse av en rehabiliteringsenhet som kan ta imot pasienter fra Lian.

– Dramatiske konsekvenser

Overlegene ved medisinsk avdeling ved Orkdal sykehus er sterkt kritiske til mulighetsstudien i sitt høringssvar, og de viser blant annet til at det første utkastet til rapporten inneholdt flere faktafeil. De mener forslagene som skisseres i rapporten innebærer dramatiske konsekvenser for sykehuset.

– Vi som jobber her ble provosert av denne studien, og konsekvensene av forslagene innebærer i praksis en nedleggelse av Orkdal som lokalsykehus. Et sykehus uten en øyeblikkelig hjelpfunksjon er ikke et fullverdig sykehus, og dette kommer ikke tydelig frem i rapporten. Vi er derfor usikre på om lokalpolitikerne har forstått omfanget av forslagene, sier overlege ved medisinsk avdeling, Harald Edsberg. Overlegene mener rapporten er lettvint, og at man har funnet tall som passer en allerede bestemt konklusjon.

– Vi blir utsatt for en stollek, og vi mener Orkdal sjukehus som institusjon blir undervurdert. Vi behandles nærmest som et besværlig lasarett, der man bare kan flytte noen senger herfra til St. Olavs. Denne flyttingen innebærer også krav om redusert liggetid, men liggetiden er allerede nok redusert som den er i dag, mener overlegen.

– Avstanden til St. Olavs er kort, så hvilke konsekvenser kan det få for pasientene?

– Det er ikke sikkert det får dramatiske konsekvenser for en surnadaling å måtte dra til St. Olavs framfor Orkdal sjukehus, men sykehuset er en viktig institusjon i området. Det har historisk betydning, og nå har jo også Orkanger fått bystatus. Vi mener det er gode faglige grunner for å opprettholde akuttfunksjonene, og det vil garantert bli reaksjoner i nærmiljøet dersom disse forsvinner.

Kun fire mil

Adm.dir. ved St. Olavs, Nils Kvernmo, sier bakgrunnen for utredningen er ønsket om en best mulig utnyttelse av ressursene. Han ser for seg at Orkdal sykehus i fremtiden kan brukes i enda større grad til planlagt operasjonsvirksomhet.

– Jeg ønsker å utrede om det er mer fornuftig å rendyrke den planlagte operative virksomheten ved Orkdal sykehus. I tillegg må vi se nærmere på hva som trengs av spesialisthelsetjenester der med tanke på den voksende pasientgruppen av eldre, kronikere og kreftsyke. Vi har i dag to sykehus med fire mils avstand. Vi bør se nærmere på hvordan vi kan ha færrest mulig doble akuttordninger, slik at ressursene kan brukes til mest mulig pasientbehandling og minst mulig beredskap, sier Kvernmo.

Når det gjelder mulig salg av pasienthotellet, understreker sykehusdirektøren at det ikke betyr en avvikling av pasienthotellkonseptet.

– Tvert imot, vi skal utrede om vi trenger flere slike senger. Sykehuset vil ved et eventuelt salg leie sengene vi trenger av en privat aktør. For å få mulighet til å investere i blant annet nytt psykiatrisenter, har vi stort behov for egenkapital. Vi må derfor se på hvilke muligheter vi har for å selge eiendom.