Det er ikke bare opphopningen av arbeidsplasser og tilbud som trekker folk til urbane strøk. Byene oppleves også av mange som attraktive fordi de formes av et stort folkelig engasjement for hvordan omgivelsene skal se ut. Debatter om utformingen av parker og friluftsområder, om byggehøyder, fortetting, om hvordan det gamle ivaretas og det nye skal formes, raser ustanselig. Dette skyldes at det finnes en kravstor offentlighet i byene som i større grad enn på landet holder sine politikere, planleggere og utbyggere i ørene når de skal skalte og valte med deres nærmiljøer. Det gjør faktisk byene vakrere enn tilfellet ville ha vært om befolkningen hadde vært så tause som man som oftest er på bygda.

LES OGSÅ: Meg og mitt ødelegger det norske landskapet

Hensynet til at rammen rundt bygdefolks liv også skal se ut som noe, blir altfor ofte avfeid som meningsløst byfolkprat på bygdene. Dette kanskje spesielt av lokale utbyggere som ofte er de eneste som uttaler seg offentlig i saker hvor slikt kommer på dagsorden. Debatten som har pågått det siste året om den miserable tilstanden til norske tettsteder belyser nettopp dette problemet. Man får inntrykk av at mange lokalpolitikere tror at de hensynene til bokvalitet man tar i byene er noe som folk på bygda ikke behøver. Det kategoriseres som heft som står i veien for utvikling. Slike feilslutninger taper bygdene på!

LES OGSÅ: Kan Melhus bli et hyggelig sted?

Altfor ofte blir slike holdninger heller ikke korrigert av en lokal offentlighet i norske landkommuner. De små forholdene i ei bygd gjør at man er tett på både politikerne og de i lokalsamfunnet som har fått lov til å bygge slik og der de absolutt ikke burde, eller deponert masse på verst tenkelig sted, eller revet det huset man gjerne så at ble stående. Det er ikke slik at folk ikke mener noe om nærmiljøene sine på bygda. Problemet er at nærheten til utbyggingsaktørene og politikerne gjør det vanskeligere å fremme offentlig kritikk. Samfunnsutviklingen forfaller følgelig i klima hvor kritikk ikke fremmes.

LES OGSÅ: Grunneiere blir hardt rammet av ny motorvei.

Kanskje gjør disse forholdene det også unødvendig vanskelig å være ordfører eller rådmann i en norsk landkommune. Når de eneste som fører ordet i den offentlige debatten om rammene for nærings- og boligbygging er utbyggingsaktørene selv, er det ikke lett å fronte verdier som kan redusere utbyggernes inntjening. Politikerne på bygdene er derfor avhengig av å bryne seg på en fungerende offentlighet dersom de skal klare å ivareta samfunnsinteressene på en sammenlignbar måte med det man oppnår i byene.

Det arbeides nå for å skape småbykvaliteter i det som tidligere var små tettsteder i kommune etter kommune. Da må det tilrettelegges for alt fra leilighetsbygging til arealkrevende næring og en ny virkelighet for parkering og samferdsel. Her kan både kommunestyrer og administrasjoner gå seg fullstendig på villspor dersom de ikke har en kritisk offentlighet å lene seg til og korrigeres av. Utbyggingsaktørenes ambisjoner begrenser seg, med hederlige lokalpatriotiske unntak, til å fylle sin egen lommebok.

Skal Bygde-Norge klare å tiltrekke seg nye tilflyttere og lokke hjem igjen de unge som reiste til byene for å ta utdanning, må man en gang for alle begrave tanken om at god samfunnsutvikling på landet kun handler om å sikre arbeidsplasser. Innbyggerne i norske landkommuner fortjener langt bedre, men ingen kan effektivt hjelpe dem utenom dem selv. Bygdefolk med hjerte for sine hjemsteder må derfor manne og kvinne seg opp og tåle å fornærme naboen. Akkurat som man gjør i byene, men som man der kan gjøre langt mer bekvemt fordi det er lite sjanse for at man møter ham. Dersom naboen din ønsker å etablere et massedeponi i en av bygdas fineste turområder fordi det er billigst, skrik ut om uretten, presenter alternativer og tål at han slutter å hilse! Vis lokalpolitikerne dine at det finnes andre stemmer i bygda enn bare de med økonomiske egeninteresser.

LES OGSÅ: Slik blir nyveien mellom Melhus og Trondheim.

Da kan det fort hende at du også blir positivt overrasket over ordføreren.

Daniel Johansen

Daniel Johansen
Parkeringsplass Melhus. Det arbeides for å forskjønne tettstedene. Foto: Kjell A. Olsen