- Det har vært en ganske markant økning i antall oppdrag de siste årene, og det er hendelser med kraftig utagering som øker mest. Når vi blir tilkalt, så er det snakk om mer enn trusler, da er det en fare for at det kan skje noe.

Det sier Roald Hammer, leder for Sikkerhetsseksjonen ved St. Olavs hospital. De har en vaktstyrke på 20 personer, og er på vakt døgnet rundt for å ta seg av vanskelige situasjoner ved sykehuset.

I fjor håndterte de 652 personoppdrag, og 417 av disse dreide seg om meldinger om utagerende pasienter. Det er en økning på 47 prosent fra året før. I 112 av tilfellene måtte de tilkalle politi.

Mer utagering: Roald Hammer, leder for Sikkerhetsseksjonen ved St. Olavs hospital, sier at antallet hendelser med utagerende pasienter, øker.

- Mange av utrykningene er til potensielt utagerende pasienter, men hvor en ved hjelp av kommunikasjon og profesjonelle ansatte roer ned situasjonen, sier Hammer.

Ofte rusrelatert

- I hovedsak dreier våre oppdrag seg om personer som skal bli behandlet eller har vært til behandling ved sykehuset, og som utagerer. I tillegg er det personer som ikke har noe på sykehuset å gjøre, personer som er ute etter å stjele, sier Hammer.

Han sier at alarmen ofte går på akuttmottaket og legevakten, men at de også blir tilkalt til sengepostene.

- Hendelsene er ofte knyttet til rus eller psykiatri, sier Hammer som forteller at de i enkelte tilfeller er nødt til å legge personer i bakken for å få situasjonen under kontroll. Da varsler de alltid politiet.

- Vi opererer i et område mellom det avdelingene håndterer selv, og det som helt klart er rene politioppdrag. Ofte er det krevende oppdrag, fordi det i stor grad handler om pasienter. De skal behandles med respekt og verdighet, påpeker Hammer.

På vakt: Døgnet rundt er sikkerhetsvakter på jobb ved St. Olavs hospital. De rykker ut når ansatte opplever situasjoner som truende. Fra venstre Trond, Trond og Helle (de ønsker ikke sine etternavn offentliggjort).

Trusler på telefon

I styremøtet forrige uke ble ledelsens gjennomgang av helse, miljø og sikkerhet ved St. Olav fremlagt. Her går det frem at hverdagen er i ferd med å bli tøffere for ansatte:

- Trenden med økning i hendelser med vold og trusler mot ansatte fortsetter. Dette meldes både fra akuttmottaket, intensivenheter og på sengeposter, heter det i gjennomgangen.

- Økningen vi så i fjor, fortsetter i år. Det handler om utagering, fysiske og verbale trusler. Dette skjer i akuttmottaket, men vi får også rapporter fra sengeposter. Det vi ser som er en ny tendens i år, er en økning i verbale trusler og trakassering mot AMK-sentralen. Dette skjer på telefon, og det er operatørene som blir utsatt for dette, sier Merete Blokkum, kvalitetssjef ved St. Olavs hospital.

Ifølge HMS-rapporten ble det i fjor rapportert inn 1221 meldinger om skade på ansatte ved sykehuset. Dette antallet omfatter også ansatte som har vært uheldig og for eksempel skadet seg på en sprøytespiss. 72 meldinger dreier seg om vold, mens 27 meldinger dreier seg om trusler.

- Dette er ikke noe som er unikt ved St. Olav, dette er en del av en nasjonal trend, understreker Blokkum.

Anmelder trusler og vold

Hun sier at St. Olav alltid anmelder hendelser hvor ansatte er truet eller utsatt for vold fra pasienter eller pårørende.

- Hvordan opplever ansatte slike hendelser?

- Det er ulikt, men det er klart dette er ubehagelig. Noen ser på det som en del av jobben, andre opplever det som en stor belastning. Det er viktig at vi som arbeidsgiver er veldig tydelig på at det skal være trygt å gå på jobb ved St. Olav. Hvis man har stått i en vanskelig situasjon, skal en ha tilbud om oppfølging og samtaler, sier Blokkum.

- Dette er ubehagelig, sier kvalitetssjef Merete Blokkum om det at ansatte blir truet og utsatt for vold. Foto: Kim Nygård

Hendelsene fører til at St. Olav nå vurderer å tilrettelegge egne rom for pasienter som utagerer.

- I forbindelse med pasienter som kommer inn via akuttmottaket, er det ønskelig med et areal som er skjermet, og hvor ansatte er mer trenet til å håndtere pasienter som er fysisk utagerende, sier Blokkum.

Hun sier at sykehuset jobber systematisk med å forebygge vold og trusler blant annet ved å kartlegge risikosituasjoner. Hun erkjenner imidlertid at dette er noe de må jobbe kontinuerlig med.

- Som ledelse er vi opptatt av å trygge ansatte i deres jobb. Men vi har også et ansvar for å gi forsvarlig helsehjelp til pasientene. Vi må kunne ivareta begge deler, sier Blokkum.