Rampen gjør at AtBs ruter 4 og 7 får en kortere rute til Kolstad og Flatåsen og kan kjøre utenom lyskrysset i trafikkmaskinen på Saupstad.

Samtidig som kollektivrampen ble åpnet, ble også holdeplassen Bjørndalstoppen flyttet noen titalls meter lenger vest til begynnelsen av kollektivrampen.

Flyttingen av bussholdeplassen til kollektivrampen gjør at bussen etter stopp ikke trenger å ta hensyn til annen trafikk, men bare fortsetter videre i kollektivfeltet.

Ny rundkjøring

En del av byggeprosjektet, som totalt utgjør nærmere tolv millioner kroner, er også en ny rundkjøring ved ende av kollektivrampen. Rundkjøringen ble tatt i bruk like før jul i fjor.

For å få plass til kollektivrampen er det fjernet myrmasse i fem meters dybde som er erstattet av utgravde steinmasser fra E6 Øst.

Kollektivfelt i Strindvegen

Det neste kollektivfeltet som skal bygges ut i Trondheim kommer i Strindvegen mellom Klæbuveien og S. P. Andersens veg. Prosjektet med kollektivfelt og sykkelvei med fortau vil koste rundt ti millioner kroner og er en forlengelse av dagens kollektivfelt og sykkelvei i Strindvegen.

- Anleggsarbeidet begynner 23. juni. Frem til 18. august går trafikken i Strindvegen som vanlig. Deretter blir ett kjørefelt stengt og strekningen forbi Lerkendal stadion blir lysregulert til anleggsarbeidet er avsluttet i løpet av høsten, forteller byggeleder Kamilla Malt Marøy.

Kollektivfelt på Moholtsletta

Et annet nytt kollektivfelt i Miljøpakken kommer på Moholtsletta. Fra krysset Dybdahls veg/Kong Øysteins veg i nord og frem til rundkjøringen mot Brøsetvegen ved Moholtsenteret, er det planlagt kollektivfelt i begge retninger på hele strekningen. og sykkelvei med fortau på østre side av Jonsvannsveien.

Byggingen av kollektivfeltet er ett av flere tiltak for å øke fremkommeligheten for rute 5. Dette er en av Trondheims mest trafikkerte bussruter og benyttes av mange som skal til NTNU. Ruten har seks avganger i hver retning i timen i rushtiden. I tillegg trafikkeres strekningen av rute 66 fra sentrum til Jakobsli, med fire avganger i timen i rushtiden. Totalt er det ti avganger per time i hver retning i rushtiden.

Strekningen trafikkeres daglig av 12 000 kjøretøyer. Målinger viser at ti prosent av trafikken avvikles i en time og morgenen og ti prosent i en time om ettermiddagen.

Langs strekningen er det i dag to holdeplasser fra sentrum, og tre holdeplasser til sentrum. I tillegg har begge kjøreretninger holdeplass øverst i Dybdahls veg.

Målet med kollektivfeltet er raskere og mer forutsigbar framkommelighet for kollektivtrafikken på strekningen.

I tillegg til kollektivfelt innebærer utbyggingen et bedre tilbud for gående og syklende på begge sider av Jonsvannsveien. Krysset Frode Rinnans veg/Moholt Allè er også foreslått bygget om til signalregulering.

Det planlegges også kollektivfelt i Høgskoleringen. Også dette kollektivfeltet skal bygges for å bedre fremkommeligheten på rute 5.