Når hjertet stopper haster det.

Én av fire som opplever hjertestans mens de befinner seg på St. Olavs Hospital overlever. Det regnes som et høyt tall sammenlignet med internasjonale studier.

Diagnose tidligst mulig

Gjenopplivningsforsøk med hjerte-lunge redning og elektrisk sjokk er førsteprioritet når hjertet stopper. Akutteam på sykehus  er opprettet for å få best mulig behandling så tidlig som mulig. Teamet rykker ut når alarmen går og setter i gang med avansert hjerte- og lungeredning. Nesten alltid er gjenopplivningsforsøk satt i gang når teamet kommer og overtar. Ved St. Olavs Hospital har forskere undersøkt i hvilken grad akutteamet finner årsaken til hjertestansen mens livredningen pågår. Noen ganger kan årsaken avklares ved å innhente informasjon fra pasientjournalen, skaffe informasjon fra helsepersonell på avdelingen og gjøre enkle undersøker for å sette riktig diagnose hurtigst mulig.

Sjansene øker

Forsker og anestesilege Daniel Bergum og medarbeidere har studert alle 302 tilfeller av hjertestans som skjedde på sykehuset i perioden 2009 til 2013. Det viste seg at i tre av fire tilfeller klarte akutteamet å finne riktig årsak til hjertestansen. Dette økte sjansen for at korrekt behandling ble satt i gang straks.

Den kortsiktige overlevelsen i tilfeller der årsaken ble funnet, var 30 prosent høyere enn i tilfellene der årsaken ikke ble funnet. Da hadde forskerne tatt høyde for andre kritiske faktorer som påvirker overlevelsen. Den største overlevelsesfordelen fant man blant pasienter der årsaken til hjertestansen var en annen enn hjertet selv.

I internasjonalt forskermiljø for hjertestans, er det en stor enighet om at det gunstigste er å starte hjerte- lungeredning med en eneste gang og fortsette med færrest mulige avbrudd inntil mer hjelp kommer. Vår studie tyder på at overlevelsen kan øke hvis man parallelt med livredningen jobber for å finne årsaken, sier Daniel Bergum.

Utrykningssykkel

Teamet som rykker ut består av anestesilege og anestesisykepleier, kardiolog eller assistentlege på hjertemedisin. Normalt vil også helsepersonell på avdelingen der pasienten befinner seg, bistå. Sykehuset er fordelt på mange bygg og avstandene er lange. Derfor er to team i beredskap døgnet rundt. Når alarmen går, rykker anestesisykpeleiren ut med på en sparkesykkel med avansert utstyr for hjerte og lungeredning, mens legene løper eller bruker vanlige sparkesykler.

Årsaken til hjertestansen er ganske avgjørende for overlevelsen. For én pasient kan et støt fra hjertestarteren være nok til at man er frisk og fin igjen, mens en annen kan ha et hjerte som kollapser etter lang tids tung belastning. For den siste er sjansene for å overleve adskillig mindre.

foto
Livredning på hjul: Hjertestarter og medikamenter er med i bagasjen når akutteamet rykker ut. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen