Tirsdag stemte alle partier i Stortinget bortsett fra Rødt (MDG var ikke til stede) for å gjøre såkalt samkjøring mer stuerent. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ville be regjeringen utrede hvordan man effektivt kan sørge for å avdekke ulovlig kjøring, men ble nedstemt.

Når lovendringen er i boks etter en andre gangs behandling før jul, slås det fast at det ikke trengs løyve når eieren av en personbil tar med seg folk som har et «sammenfallende transportbehov».

Det er lov med betaling, men vederlaget kan ikke overstige passasjerenes forholdsmessige andel av transportkostnader, inkludert bompenger og ferje. Folkelig fortalt: Kjente og ukjente må gjerne ta en tur i samme bil, så lenge kostnadene deles likt og transportbehovet er felles.

Advarsler fra politiet

Leder av transportkomiteen, Helge Orten (H), er i likhet med komitémedlem Øystein Langholm Hansen (Ap) skjønt enige om at lovteksten gjør pirattaxi-virksomhet ulovlig.

– Samkjøring skjer når flere kjører sammen og vederlaget ikke overstiger passasjerenes forholdsmessige andel av kostnadene. Hvis noen driver pirattaxivirksomhet og tjener penger på det, så er det ulovlig virksomhet, sier Orten.

Men i høringsrunden advarte blant andre Politidirektoratet (POD), Oslo politidistrikt, LO, Norges Taxiforbund og Nordland og Møre og Romsdal fylkeskommuner mot at forslaget kunne åpne for nettopp mer pirattaxi-virksomhet.

«Ved å åpne for økt samkjøring, er Politidirektoratet bekymret for at det blir lettere å kamuflere transport mot vederlag som lovlig samkjøring».

Direktoratet advarte også mot forslaget om at passasjerene skal dele på faktiske kostnader, fordi det kan utløse behov for etterforskning av kontobevegelser - som igjen må skje gjennom rettsanmodning og utleveringspålegg.

«Det bemerkes at muligheten for å få tak i kontobevegelser for mange av formidlingstjenestene kan være så å si umulig, da flere av disse er utenfor norsk jurisdiksjon.»

«Det vil etter Politidirektoratets syn være vanskelig for politiet å håndheve regelverket. I kontrollsammenheng vil det være vanskelig å definere faktiske kostnader på stedet. Forslagets krav til sammenfallende transportbehov for sjåfør og passasjer vil etter Politidirektoratets syn også være vanskelig å bevise.»

POD ba også Samferdselsdepartementet om å ta hensyn til høyesterettsdommen om formidling av transporttilbud mellom sjåfør og passasjer på "offentlig plass", best kjent som Haxi-dommen fra Stavanger.

Høyesterett kom i 2016 til at mobilapplikasjonen ikke var en «offentlig plass», og at det dermed ikke var løyveplikt for sjåfør.

Høyesterett konstaterte at en eventuell utvidelse av løyveplikten måtte skje gjennom lovendring.

Det skjer ikke i denne omgang.

foto
Øystein Langholm Hansen (Ap) kaller lovendringen en innskjerping. Høyre kaller dette en praktisk tilpasning. Partiene skiller lag på forslag om å utrede hvordan politiet bedre kan avdekke ulovlig kjøring. Foto: Jon Ingemundsen

Øystein Langholm Hansen (Ap) kaller lovendringen en innskjerping. Høyre kaller dette en praktisk tilpasning. Partiene skiller lag på forslag om å utrede hvordan politiet bedre kan avdekke ulovlig kjøring. JON INGEMUNDSEN

– Dette er noe vi skal se på. Vi følger den utviklingen med bekymring. Vi ser en undergraving av de arbeidsplassene man tross alt har i taxinæringen, sier Øystein Langholm Hansen i Ap.

– Hvorfor ikke gjøre noe nå?

– Vi må følge med på utviklingen og se hva man eventuelt kan gjøre, sier Hansen, som sier dette om hovedendringen.

– Vi mener dette er innafor og en innskjerping. Vi vet at samferdelsministeren er i en skvis i løyvepolitikken med tanke på ubesvarte spørsmål fra Eftas overvåkingsorgan ESA, sier han.

– Når vi tillater kompiskjøring eller samkjøring, så har du ikke lov til å dele på utgifter som overstiger statens kjøregodtgjørelse pluss bompenger og ferje. Det er ikke krav til relasjon, men transportbehovet skal være sammenfallende.

– Hva er sammenfallende behov?

– Skal du til Oslo eller Stavanger, kan du ta med deg en passasjer et sted langs ruten eller på hele reisen, illustrerer Hansen.

– Politiet er ukomfortable med det dere har vedtatt?

– Ja, Politidirektoratet har meldt at de er urolige for hvordan de skal kontrollere dette. Vi ba regjeringen komme tilbake til hvordan man mer effektivt kan avdekke ulovlig kjøring, men det ville ikke flertallet bli med på. Så når loven endres slik den nå gjør, er dette ikke godt nok.

– Lukket stortingsflertallet øyene da de hadde sjansen?

– De nekter hvert fall å få utført en vurdering av hvordan kontrollen kan bedres. Vi mener det ikke er nok med en lovendring, sier han.

Forventer at politiet «gjør et stykke arbeid»

Komitéleder Helge Orten (H) sier flertallet ikke ble med på forslaget fra Ap, Sp og SV fordi flertallet mener håndheving av loven er en helt naturlig oppfølging av et slikt lovforslag.

– Det er selvfølgelig noen grensetilfeller og utfordringer med piratvirksomhet, ulovlig kjøring og håndteringen av det, men vi forventer at det blir gjort et stykke arbeid for å sørge for at loven blir fulgt. Det ligger implisitt som en forutsetning når Stortinget vedtar en lov, sier Orten.

– Først og fremst er dette en lovendring som vil tilrettelegge for økt samkjøring. Hensikten er å regulere samkjøring mot betaling. For å stimulere til at flere kan kjøre sammen, må det kunne være lov å gjøre det uten løyve og samtidig få dekket kostnadene. Det vil gi færre biler på veien. Det syntes komiteen var et godt forslag.

– Tross advarsler fra politiet i forkant?

– Vi mener vi regulerer et område som i dag er uklart. Det er ikke vanskelig å se at det kan bli krevende å følge opp, men det er også krevende å følge opp dagens ulovlige kjøring. Etter min mening er dette et steg i riktig retning.

– Innstramming eller liberalisering?

– En praktisk tilpasning til folks praktiske hverdag. Forhåpentligvis gir det flere muligheten til å kjøre sammen til jobb, fritidsaktiviteter eller hva det måtte være, sier Orten.

Han mener det er naturlig å avvente ytterligere tilpasninger til etter at regjeringen har håndtert prosessen med ESA ferdig.

Stor test: Dette er Trondheims billigste og raskeste taxier

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.