Det statlige foretaket Siva erkjenner at hendelsen ikke er i tråd med forsvarlig og sterkt varslervern, men understreker at Siva aldri har forsøkt å avsløre identiteten til anonyme varslere.

Adresseavisen har tidligere fortalt at det i juni 2016 kom et varsel til Sivas styre, som omhandlet daværende administrerende direktør Espen Suseggs nære relasjon til Sivas viktige samarbeidspartner, Utstillingsplassen Eiendom (UPL). Tre måneder etter varselet, skriver de to arbeidstakerorganisasjonene NTL (Norsk Tjenestemannslag) og SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter) et brev til Siva-styret, der de beskriver en hendelse de karakteriserer som graverende – og som gir implikasjoner for alle medlemmene i arbeidstakerforeningene i Siva.

- Uberettiget utfryst

I forbindelse med et organisasjonsutviklingsprosjekt hadde Siva hyret inn et konsulentselskap som skulle bistå det statlige foretaket. I en samtale med en Siva-ansatt skal Sivas og daværende administrerende direktørs forhold til Utstillingsplassen Eiendom ha kommet opp: «I denne forbindelse ble det berørt at medlemmet har stilt kritiske, faglig funderte spørsmål ved Sivas utbredte kontakt med UPL, og at medlemmet av den grunn mener seg uberettiget fryst ut i flere sammenhenger hvor medlemmet i sin stilling åpenbart burde blitt involvert», heter det i brevet fra fagforeningene.

Høsten 2016 skrev de to arbeidstakerorganisasjonene i Siva, SAN og NTL, et brev til styret ser de fortalte om en hendelse de karakteriserte som «graverende». I forbindelse med et organisasjonsutviklingsprosjekt ble en ansatt konfrontert med et anonymt varsel av en ekstern konsulent, ifølge brevet.

Ifølge arbeidstakerforeningene ble medlemmet på dette tidspunktet i samtalen konfrontert med en påstått varsling til styret om kritikkverdige forhold i forbindelse med toppsjefens nære relasjon til UPL. De understreker i brevet at medlemmet ikke hadde gjennomført en varsling, og at vedkommende opplevde spørsmålene og antydningene om dette som ubehagelige. Det vises også til at belastningen av å bli stilt slike spørsmål ble forsterket av at vedkommende hadde blitt utelatt fra oppgaver som lå til stillingen. NTL og SAN ber til slutt styret om å vurdere om det er forsvarlig å dele informasjon om den påståtte varslingen til en ekstern konsulent, og at både lovmessigheten og den etiske siden av å konfrontere en enkeltansatt om en anonym varsling på denne måten.

Beklaget hendelsen

To uker senere svarer daværende styreleder Kristin Reitan Husebø på vegne av styret. I et brev til NTL og SAN forteller hun at styret har gjennomført enkelte undersøkelser for å klargjøre påstandene i brevet. Styret undersøkte blant annet hvorvidt konsulentselskapet hadde fått, eller kan ha oppfattet å ha fått, i oppgave å identifisere en anonym varsler. Her ble det blant annet gjennomført samtaler med konsulenten selv og Espen Susegg, og dokumentasjon knyttet til engasjeringen av det eksterne selskapet. Basert på undersøkelsene konkluderer styret med at konsulenten, i forbindelse med temaet daglig leders habilitet, ved en feiltakelse kom til å stille spørsmål om dette var relatert til varslingssaken. Konsulenten gjorde det klart at hensikten ikke var å teste ut om vedkommende var varsler, og har beklaget hendelsen, ifølge brevet fra Sivas daværende styreleder. Styreleder avviser at konsulenten ble informert om at det forelå en anonym varsling, men forteller at det i et møte ble informert om at det forelå en sak som gikk på Espen Susegg personlig – og at det ble håndtert av styret i Siva. Styret fant heller ingenting som tydet på at selskapet, verken formelt eller uformelt, skal ha fått i oppgave å identifisere varsleren.

I et ekstraordinært styremøte vedtas det at styret ikke anser at det har skjedd noe klanderverdig fra administrasjonens side, men at styret anser konsulentens uttalelse som svært uheldig og kritikkverdig.

- Ikke tilstrekkelig fulgt opp

Daværende SAN-leder Cristina Santos er en av fire tillitsvalgte som skrev brevet til styret. Hun sier til Adresseavisen at hendelsen ble oppfattet som kritikkverdig av begge de to arbeidstakerorganisasjonene i Siva.

Tidligere SAN-leder Cristina Santos sier medlemmet opplevde hendelsen som ubehagelig, og at vedkommende ikke hadde gjennomført noen varsling.

- Medlemmet opplevde hendelsen som ubehagelig. Medlemmet har ikke gjennomført noen varsling, og har til sin arbeidstakerorganisasjon omtalt det som belastende å bli mistenkeliggjort. Hendelsen ga grunnlag for å stille spørsmål om forsvarlig oppfølging av lovpålagt varslervern etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, skriver Santos i en e-post.

- Ifølge brevet føler medlemmet seg uberettiget utfryst i flere sammenhenger. Hva tenker du om det?

-Som daværende leder av SAN var jeg involvert i denne delen av saken. Saken ble av arbeidstakerforeningen tatt på alvor, og gjennom brevet og andre kanaler løftet opp på ledelsesnivå.

- Ikke forsvarlig

Tidligere adm.dir Espen Susegg har følgende kommentar til saken:

- Hva NTL og SAN opplyser til Adresseavisen om interne anliggender i Siva, får stå for deres egen regning. Saken fra 2016 som det henvises til, ble undersøkt, behandlet og avsluttet av styret i oktober 2016. Representanten for det firmaet som gjennomførte intervjuene, begikk en feil da vedkommende uttalte seg om en varslingssak. Dette lå ikke innenfor firmaets mandat, og dette ble tatt opp med firmaet som beklaget forholdet, skriver Susegg i en e-post. Susegg har for øvrig tidligere uttalt at han har håndtert Utstillingsplassen i et «åpenhetsspor».

Tidligere Siva-topp Espen Susegg sier han ikke ønsker å bidra til en offentlig debatt om interne anliggender i selskapet.

Sivas kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes svarer skriftlig på Adresseavisens spørsmål rundt brevet fra de tillitsvalgte, og han starter med å understreke at Siva aldri har hatt ønske om eller forsøkt å avsløre identiteten til anonyme varslere.

- Er dette forsvarlig og sterkt varslervern?

- Nei, det er det ikke. Hendelsen skjedde ved en inkurie i et av 43 intervjuer denne konsulenten gjennomførte som ledd i et større organisasjonsutviklingsprosjekt. Konsulenten hadde ingen onde hensikter og har beklaget episoden ovenfor styret og ledelsen, skriver Strømsnes.

Kommunikasjonsdirektør i Siva, Roy Strømsnes, sier hendelsen skjedde ved en inkurie.

- Hva forteller det om tillit at tillitsvalgte går til styret i stedet for administrasjonen?

- Det forteller meg at noen av våre medarbeidere hadde lav tillit til adm.dir. og ledergruppen i Siva. Det er en problemstilling vi er kjent med, og som vi tar på dypeste alvor. Vi har lagt ned et stort arbeid knyttet til forbedring av bedriftskultur og arbeidsmiljø de siste par årene, blant annet gjennom et omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt i store deler av 2016 og 2017. I dette arbeidet har vi jobbet med roller og ansvar, ledelsesutvikling, kompetansekartlegging- og utvikling, arbeidsrutiner og internkommunikasjon, skriver Strømsnes i en e-post til Adresseavisen.

LES KRONIKKEN: Ledende i innovasjonskappløpet