Det var i mars 2014 at saken om massedeponi ved Hestsjøen i Trondheim var oppe til politisk behandling for første gang. Siden har det vært en het potet mellom rådmannen, politikere, grunneierne og motstandere.

Nå blir det enda en ny runde om massedeponi ved Hestsjøen

Sagt nei åtte ganger

Før forrige tirsdags bygningsråd hadde rådmannen ved åtte ulike anledninger sagt nei til massedeponi, men like mange ganger har rådmannen møtt motstand hos flertallet i trondheimspolitikken. Og tirsdag skjedde det igjen, med et vedtak om å sende søknaden fra Borten Moe og de to andre grunneierne i området tilbake til rådmannen for en ny vurdering.

Og dermed blusset krangelen opp igjen.

Men først litt kort fakta:

* Hovedargumentet mot prosjektet er viltkorridoren som går fra Skjøla til Leinstrand. Med et deponi mener motstanderne at dette vil ødelegge for viltet.

* Hovedargumentet for prosjektet er etablering av 70–90 dekar ny dyrket jord på eiendommen til Ola Borten Moe og to andre grunneiere. I tillegg ønsker grunneierne at steinbruddet ved Ringvålveien skal fylles igjen og planeres ut og området utenom dyrket mark skal beplantes på nytt.

Ukultur

I etterkant av bygningsrådet forrige tirsdag skriver Borten Moe en Signert-artikkel i Adresseavisen om det han kaller en ukultur i Trondheim kommune. Han peker på at administrasjonen konsekvent ser bort fra fakta som ikke understøtter egne konklusjoner. Han beskriver flere hendelser i deponi-saken han mener er feil fremstilling av saken fra rådmannens side, og vil nå at kontrollkomiteen ser på rådmannens behandling av saken.

- Rådmannen har jo bestemt seg for lenge siden i denne saken, det er en vesentlig ukultur. Forutinntatt, forskjellsbehandling og svært lemfeldig behandling av fakta, utdyper Borten Moe til Adresseavisen.

Utelatt fra rådmannen

Han forteller at han og tiltakshaver Graver AS, dagen før behandlingen i bygningsrådet, møtte opp på ordførerens kontor. Der leverte de et notat og illustrasjoner som de mener rådmannen bevisst har holdt utenfor i saksfremlegget. Dette ble sendt ut til bygningsrådets medlemmer som et tilleggsnotat.

- Rådmannen ser nok at disse illustrasjonene av området nå og i fremtiden svekker innstillingen. Det er elegant utelatt fra rådmannens side, selv om de sitter på disse illustrasjonene fra før. Om dette er representativt for hvordan rådmannen opererer, er det på høy tid at det settes søkelys på det. Faktabasert saksbehandling og likebehandling er det minste byens innbyggere og politikere skal forvente, sier Borten Moe.

Han skriver at rådmannen hevder at området er skogkledd, men at dette ikke er sant. Og det var nettopp dette han vil vise politikerne gjennom bildene og notatet han leverte på ordførerens kontor: At det ikke er skog der lenger.

- Skandale

Dette reagerer Snorre Vikdal, leder for aksjonen «Nei til massedeponi ved Hestsjøen» på. Aksjonsgjengen har helt siden starten av saken jobbet mot deponi. Vikdal kalte det en skandale da bygningsrådet utsatte saken igjen forrige uke. Han beskylder Borten Moe og de to andre grunneierne for å ha hogd ned all skogen for dermed å si at det ikke er viltkorridor mer.

Dette gjentar han og Anne Hokstad i et leserinnlegg i torsdagens Adresseavisen. De skriver følgende om det som skjedde under bygningsrådet: «AP utsatte saken på nytt, og vedtok at Rådmannen skulle se bort fra Borten Moe sin selvteksthogst for å presse gjennom deponiet. AP vedtok så at Rådmannen skal komme tilbake med en ny sak der Borten Moe sin versjon skal legges til grunn. Dette er kameraderi på høyt nivå, svært uetisk og kan være lovstridig. Det er også et massivt brudd på kommunenes etiske retningslinjer.»

Vurderer anmeldelse

Ola Borten Moe mener han har sitt på det tørre:

- Saken om hogst ved Hestsjøen har både Fylkesmannen og kommunen sett på høsten 2014. Begge parter var på befaring i området før hogsten ble gjennomført, og har gitt uttrykk for at det ikke har skjedd noe galt. Da fylkesmannen skulle vurdere saken trakk kommunen sine innsigelser mot at skogen ble tatt ut. Det har ikke vært skogsområde før 1980, da det ble plantet igjen for juletreproduksjon. Historisk sett har det vært matjord i det området, og det er det vi ønsker nå også. Derfor ryddet vi skogen, sier han, og viser til referat og mail fra Fylkesmannen som også Adresseavisen har sett.

Vikdal sier det nå vurderes en anmeldelse på dette.

Korrupsjon

- Vi mener det er brudd på skogbruksloven og naturmangfoldsloven, og at kommunen er satt under press av Ole Borten Moe til å trekke saken. Vi mener også at Fylkesmannen på selvstendig basis burde sjekket opp lovligheten av hogsten, sier Vikdal, som også er 4. vararepresentant til Venstre i bystyret.

Han mener det også kan være korrupsjon at Borten Moe møtte opp på ordførerens kontor dagen før bygningsrådet.

- Det er ikke ulovlig å argumentere for sitt syn. Men jeg er sikker på at hvis du eller jeg hadde møtt opp dagen før et vedtak, så hadde ikke det virket like sterkt som at det er Ola Borten Moe. Arbeiderpartiet stemte dagen etter for akkurat det Ola Borten Moe ønsket, samt gått mot rådmannen for 8. gang. Det mener vi kan være korrupsjon, sier Vikdal.

- Ikke uryddig

Borten Moe nekter for at det er uryddig og misbruk av makt når han selv hadde møte med medlemmene av bygningsrådet dagen før saken ble behandlet der.

- Det er klart jeg har egeninteresse i denne saken, og det har jeg aldri lagt skjul på. Men jeg vil ikke være med på at det er uryddig av meg. Selv om jeg er 1. vara til bystyret og nestleder i Senterpartiet fortjener jeg samme kvalitet og samme behandling i både det administrative og politiske systemet i Trondheim som alle andre, sier Borten Moe.

Og fortsetter:

- En stor del av poenget med politisk behandling av slike type saker er at det skal være mulig å be om møter, eller sende informasjon til byens politikere, sier han.

- Du er vararepresentant for Sp i bystyret, og partiets nestleder nasjonalt. Er det ikke lettere for deg enn andre å gå inn på rådhuset for å påvirke politikerne siden du kjenner mange av dem personlig?

- Tvert imot. Det er en naturlig terskel nettopp for å unngå at vi sitter her og snakker om det, og på den andre siden av bordet tenkes det likedan. Det er jeg helt sikker på, sier han.

Ekstra forholdsregler

- Hadde det vært enklere hvis det ikke var Ola Borten Moe, altså?

- Helt åpenbart.

- Så du med ditt nettverk og dine kontakter kommer ikke lettere til det?

- Nei, tvert imot. Når det er meg som offentlig person og oppmerksomheten rundt saken er det naturlig at det tas ekstra forholdsregler for å være på den sikre siden. For at det ikke skal stilles spørsmålstegn ved dette, sier Borten Moe.

Rådmann Morten Wolden skriver i en sms at han registrerer at det er uenighet i saken, og at grunneier opplever at Trondheim kommune ikke håndterer denne utfordringen godt nok. Han synes det er beklagelig at det oppleves slik:

«Vi tar dette på stort alvor og vil ettergå det grundig, men det er ikke mulig å kommentere saken ytterligere og i detalj så lenge den er under behandling».

PS. Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen har ikke svart på Adresseavisens henvendelser, men skriver onsdag kveld følgende i en sms: «Rådmannen har lagt fram saken for Bygningsrådet. Rådmannens vurderinger fremgår av saksframlegget».

foto
Bildet til høyre viser dagens situasjon, mens det til venstre viser situasjonen etter at tiltaket er gjennomført. Ola Borten Moe mener det er umulig å forstå at det første er å foretrekke fremfor det siste. Illustrasjonen er levert av Borten Moe. Foto: Illustrasjon: Levert av Ola Bort
foto
Omstridt: Massedeponi på Ola Borten Moes eiendom Skjefstad Vestre skaper strid. Hvis deponiet blir godkjent, vil det komme fra åskammen i bakgrunnen, på sørsiden av Hestsjøen, og videre sørover. Foto: Adresseavisen