Det viser ferske tall fra levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Den kartlegger befolkningens helsetilstand, funksjonsevne, levevaner og bruk av helse- og omsorgstjenester, og har blitt gjennomført hvert år siden 1998.

- Jeg skulle ønske at tallet var lavere. Dette er en utvikling som vi ser i nesten hele verden. Vi må gjøre noe med det, og vi må ta det på alvor. Vi kan ikke bare skylde på hvert enkelt individ, det er også et samfunnsansvar, sier leder av Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Bård Kulseng til Adresseavisen.

På overvekt-toppen i Norge

Landsgjennomsnittet for overvekt blant kvinner er på 23 prosent, i Nord-Trøndelag ligger tallet på hele 35 prosent. Det vil si at mer enn én av tre kvinner i fylket har en BMI (kroppsmasseindeks) på over 27. En BMI på mellom 18,5 og 24,9 regnes som normal vekt.

Nord-Trøndelag er dessuten det fylket som ligger øverst på lista når det gjelder overvekt blant kvinner i Norge. Like etter følger Oppland og Telemark med henholdsvis 34 og 33 prosent.

- Vi har ikke et godt svar på hvorfor akkurat Nord-Trøndelag stikker seg ut her. Kanskje kan neste HUNT-undersøkelse gi en forklaring, sier Kulseng.

- Hvorfor blir flere overvektige?

- Antallet med BMI over 30 var lenge stabilt på cirka fem prosent i den voksne befolkning, men fra rundt 1990 begynte vekten å gå opp i Norge og verden forøvrig. Vi har ikke alle forklaringene på hvorfor det er slik, men vi vet at inntaket av kalorier har økt og at folk er mindre fysisk aktive enn før, sier Kulseng.

Kulseng mener også at miljøpåvirkning og giftstoffer som finnes i maten har bidratt til utviklingen.

- Forurensning spiller også en rolle, og faktisk kan stoffer i kremer påvirke hormonene i kroppen vår og dermed gjøre noe med vekten. Tidligere undersøkelser har også vist at folk på landsbygda har større risiko for å bli overvektig, enn dem som er født i by. Det er litt spesielt, sier han.

Mer overvekt hos kvinner enn menn

Cirka 8000 personer i Norge ble intervjuet i undersøkelsen, og nærmere 200 kvinner fra 16 år og oppover svarte i Nord-Trøndelag.

- Dette er et representativt utvalg, men tallene må likevel tolkes med en viss forsiktighet, sier Elin Skretting Lunde i Statistisk sentralbyrå til Adresseavisen.

I gjennomsnitt i Norge er én av tre menn overvektige. I Nord-Trøndelag er tallet noen prosentpoeng høyere, men ikke så mye som kvinnene.

Kulseng sier det kan være mange årsaker til at flere kvinner er overvektige enn menn.

- Blant annet er de hormonsystemene i kroppen som medvirker til og påvirker vekten, noe annerledes hos kvinner enn menn, sier han.

Røyker mindre, snuser mer

Til tross for mer overvekt, viser SSBs undersøkelse at det er langt flere som trener og mosjonerer ukentlig nå enn før.

- Så kan man spørre seg om det er nok å trene tre timer i uka, kontra det vi gjorde før. Da brukte man kroppen i større grad og i flere timer enn nå, sier Kulseng.

Undersøkelsen viser i tillegg at det har vært en stor nedgang i dagligrøyking, og også nedgang i av-og-til-røyking blant kvinner og menn totalt sett i Norge. Samtidig har snusbruken økt betraktelig, og andelen kvinner som snuser daglig er tredoblet fra 2008 til 2015.

- Det er viktig at både helsemyndigheter og forskere formidler informasjonen om fedmeutviklingen til folket. Så får vi håpe at disse tallene går nedover i årene fremover, sier Kulseng.

Fedmeekspert ved St. Olavs Hospital, Bård Kulseng, liker ikke utviklingen som skjer i Norge og verden generelt. Foto: Rune Petter Ness
Foto: Statistisk sentralbyrå