I Midtbyen er man svært tilbakeholden med å føre opp høye bygg. Nidarosdomen med sine 90 meter skal rage uforstyrret.

Flere bygg som ikke defineres som høyhus (over 10 etasjer) må redusere etasjehøyden. I den senere tid gjelder det både Trondheim stasjonssenter og et punkthus i Grilstadfjæra, som er pålagt å redusere høyden fra åtte til sju etasjer.

Utbygger Grilstad Marina ønsker å bygge ut Grilstadfjæra felt B3 og N7 med til sammen 383 boliger, hvorav punkthus på inntil åtte etasjer. I utgangspunktet tillates ikke høyhus i dette området, og rådmannen anbefaler bygningsrådet å vedta inntil sju etasjer. Bygget har verken en fellesskapsfunksjon eller markerer et viktig sted. Bygningsrådet skal behandle saken 9. januar.

Like før jul vedtok bygningsrådet å følge anbefalingen fra rådmannen om at Trondheim stasjonssenter ikke må bli høyere enn sju etasjer, mens utbygger ønsker inntil åtte etasjer. Her er det planer om 530 boliger i de øverste etasjene. Bygget kommer mellom Sjøgangen og Nidelv bru. Den 92 000 m² store bygningsmassen skal inneholde fellesterminal for jernbane, buss og hurtigbåt samt næring og parkering.

16 etasjer på Lilleby

På Lilleby foreligger planer om å bygge høyhus på 12 og 16 etasjer. Rådmannen er skeptisk og saken er ute er på høring.

Konstituert byplansjef i Trondheim kommune, Gunn Helen Lundgreen, sier at kommunen anser bygninger over ti etasjer (i Midtbyen åtte), eller mer en tre etasjer høyere enn omkringliggende bebyggelse, som høyhus. De fleste andre norske byer definerer høyhus fra 12 etasjer.

- Trondheim har gjennomgående lav bebyggelse, og på grunn av sin store synlighet vil høyhus utfordre og endre stedskarakteren. Høyhus skal bare etableres ved andre høyhus, eller for å markere viktige punkt i byen, sier Lundgreen.

Hun legger til at der høyhus bygges skal det foretas egne utredninger og se på fellesskapsfunksjoner. Fortsatt gjelder høyhusrapporten fra 2007, med visse justeringer underveis. I en egen veileder for byform og arkitektur understrekes det at bebyggelsen skal underordnes viktige landskapstrekk og landemerker. Byens viktigste landskapstrekk er høydedragene som omkranser byen, strandsonen, elve- og bekkedalene, jordbrukslandskapet, sammenhengende grøntdrag og markante trær.

Ved andre høyhus

Høyhus tillates bare i eksisterende høyhusområder eller der det skal markere en viktig fellesskapsfunksjon. Det skal ikke plasseres høyhus i Midtbyens landskapsrom.

Rådmannen vil altså ikke tillate åtte etasjer for Trondheim stasjonssenter. Byplansjef Lundgreen påpeker at Trondheim stasjonssenter er et viktig punkt i byen og har offentlige funksjoner, men ligger midt i Midtbyens landskapsrom, og nært bryggerekken i Fjordgata der det er store antikvariske verdier. Byantikvaren har anbefalt at bebyggelsen tas ned en etasje, og dette har rådmannen lyttet til.

- Bygningsrådet vedtok at det før sluttbehandling skal innarbeides reguleringsbestemmelser som sikrer større variasjon i byggehøydene, slik at bygningsmassens volum blir brutt opp, sier Lundgreen.

Ligger i utkanten

Hun legger til at på Lilleby er planen sendt ut på høring med to alternativ, ett med maksimalt åtte etasjer og ett med to høyhus på henholdsvis 12 og 16 etasjer. Planen er ventet sluttbehandlet i løpet av våren. De foreslåtte høyhusene ligger i utkanten av Midtbyens landskapsrom og er utredet i tråd med den nevnte veilederen for byform og arkitektur. Utbygger argumenterer med at høyhuset på Lilleby skal markere det nye torget i bydelen, og at det skal være utadrettede funksjoner i første etasje.

Trondheim har satt av Tempe og Rosten til høyhusbebyggelse. Hotellet Scandic Lerkendal med sine 75 meter, fordelt på 22 etasjer, ruver godt i landskapet. Det har fått selskap av Trondheimsporten i Holtermanns veg, et nybygg på 15 etasjer, som skal huse Trondheim kommune og Nav.

På slutten av 1960-tallet bygde Trondheim kommune det såkalte TEAB-bygget i Holtermanns veg, som frem til det ble revet i 2012, var det høyeste bygget i området. På den tomta foreligger det planer om et nytt høybygg.

Vil bygge mer

På Lerkendal, Tempe, Sluppen, Hallset og Tiller er det enten bygd, regulert eller planlagt høyhus. I områdeplanen for Tempe er det tilrettelagt for ytterligere fire høyhus på 15 etasjer.

På Brattøra er både Powerhouse og Handelshøyskolen BI under oppføring. Powerhouse med en høyde på 40 meter, førte til heftige diskusjoner i fjor på denne tiden. Mange mener at bygget, i likhet med Clarion Hotel & Congress på Brattøra, fungerer som en vegg og stenger utsikten til fjorden.

På Rosten er forretningsbygget Trekanten med sine 15 etasjer et signalbygg for området. Den samme funksjonen har høyblokka ved 3T like ved. På andre siden av E6 ble Quality Hotel Panorama på 14 etasjer det første høybygget i den nye bydelen.

I Ila, på Lade, på Valentinlyst og i Romulslia ble det i løpet av en tjueårsperiode bygd boligblokker på rundt ti etasjer som tydelige landemerker. Også lavhusbebyggelsen på Risvollan fikk sin høyblokk. Også den fungerer som et signalbygg.

foto
Møter motstand: Et ønske om å bygge høyhus på 12 og 16 etasjer på nordøstre del av Lilleby, kalt B4, får tommelen ned fra rådmannen. Han mener det vil ødelegge for siktlinjene og herregårdslandskapet på Lade. Foto: Morten Antonsen
foto
Landemerke: Høyblokkene i Skjæringen i Ila fra 1950-tallet er et av landemerkene i Trondheim. Foto: Morten Antonsen
foto
Nybygg: Trondheimsporten i Holtermanns veg, etasjer høyt, skal huse Trondheim kommune og Nav. Foto: Terje Svaan