- Dette vil føre til at vi får én adresse for hjerneslagpasienter i Sør-Trøndelag. Det ser vi på som en stor fordel, sier Bent Indredavik, avdelingssjef ved avdeling for hjerneslag ved St. Olavs hospital.

Endringen fører også til at avdeling for hjerneslag ved St. Olav blir landets største med over 1400 pasienter årlig. Halvparten av dette er pasienter som er rammet av akutt hjerneslag.

- Med så mange pasienter årlig, vil vi få en utrolig stor erfaring med å behandle hjerneslag. Vi ser på dette som en god mulighet til å utvikle en enda bedre slagbehandling, sier Indredavik.

Enklere og raskere

Rundt 150 pasienter i Orkdalsregionen ble i 2016 rammet av akutt hjerneslag, mens like mange ble sendt til sykehus med symptomer som førte til mistanke om hjerneslag.

De siste årene har imidlertid en del pasienter med akutt hjerneslag blitt sendt direkte til Trondheim, fordi Orkdal ikke har hatt en døgnberedskap for å utføre blodproppoppløsende behandling. Men denne vurderingen om hvilke pasienter som bør bli sendt direkte har ofte blitt gjort på bakgrunn av en beskrivelse fra pasient eller pårørende, derfor har det ikke vært noen enkel vurdering.

foto
Flere pasienter: Avdeling for hjerneslag ved St. Olavs hospital skal nå behandle hjerneslagpasienter fra hele Sør-Trøndelag. Det mener avdelingssjef Bent Indredavik er en god løsning.

- Det har vært pasienter som har blitt sendt til Orkdal, men som skulle vært sendt til Trondheim. Det er også pasienter som er blitt sendt til Trondheim, men som gjerne kunne blitt behandlet ved Orkdal. Nå vil vi unngå slike misforståelser. Vi jobber under sterkt tidspress. To millioner hjerneceller dør hvert minutt ved et hjerneslag. Derfor er vi avhengig av enkle og raske avgjørelser, sier Indredavik som påpeker viktigheten av at en raskt ringer 113 ved mistanke om hjerneslag.

Helikoptertransport

- Men når det står om minutter, så høres det ikke ut som en god løsning at enkelte pasienter får enda lenger vei til sykehus?

- De akutte skal raskt inn, og i dag blir de i stor grad fraktet med helikopter. Hvis vi kan spare 30 minutter eller mer på å bruke helikopter, så gjør vi det. Dette vil innebære noe økt bruk av helikopter. Men dette vil også bety at et akutt hjerneslagteam står klart og venter på pasienten på akuttmottaket ved St. Olav. Slik vil pasienten bli utredet raskere, sier Indredavik.

Samlingen av hjerneslagbehandlingen på Øya fører til at antallet senger på avdeling for hjerneslag øker fra 15 til 19. Samtidig blir avdelingen styrket med flere leger og sykepleiere.

Klinikksjef ved medisinsk klinikk ved St. Olav, Tom Christian Martinsen, sier at slagbehandlingen ved Orkdal har vært god, men at de nå ser muligheter for ytterligere forbedringer.

- Vi ser at slagbehandlingen er blitt mer akuttpreget enn tidligere. Behandlingen er mer spesialisert og mer krevende. Vi tror at vi utnytter ressursene bedre og får et bedre tilbud når vi samler alt på ett sted i fylket. Dette vil også sikre at alle pasientene i Sør-Trøndelag får et likeverdig tilbud, sier Martinsen.

Lenger hjem

Indredavik ser samtidig at det å samle slagbehandlingen på ett sted i fylket, byr på enkelte utfordringer.

- Den største utfordringen blir å få på plass et godt samarbeid mellom slagenheten og fastlegen og det kommunale hjelpeapparatet som pasienten møter når han skal tilbake i hverdagen. Avstanden blir lengre, og det kan oppleves som negativt. Det er viktig for oss å få til et godt samarbeid, og der jobber vi nå med gode løsninger, blant annet ser vi på mulighetene for å bruke videokonferanser, sier Indredavik.

- Det vil bli lenger å dra for en del pårørende?

- Det er også en utfordring. De pårørende er en viktig ressurs, påpeker Indredavik.

Han sier at hjerneslagpasienter i gjennomsnitt ligger rundt sju døgn på sykehus.

Lite kontroversielt

Styret ved St. Olav vedtok allerede i februar 2015 å utrede oppgavefordelingen mellom sykehusene i Orkdal og Trondheim. En styringsgruppe ble satt ned, og i januar i år la sykehusdirektør Nils Kvernmo frem omfattende endringer for Orkdal. Ett av forslagene var å legge ned slagenheten ved Orkdal. I tillegg sa styret ja til å gå videre på å slå sammen akuttmottaket og legevakta ved Orkdal og å øke det polikliniske tilbudet (dagoperasjoner) i Orkdal.

- Jeg ser på dette som en styrking av Orkdal sjukehus. Med disse grepene blir Orkdal en tett integrert del av St. Olav, og det betyr at det blir investert i sykehuset. Dette vil gjøre sykehuset tryggere enn det noen gang har vært, sa sykehusdirektør Nils Kvernmo den gang.

- Denne endringen har vært etterspurt og er lite kontroversiell slik jeg har opplevd det, sier Martinsen.

Også Landsforeningen for slagrammede i Trøndelag har uttalt seg positivt til denne sentraliseringen:

- Når et hjerneslag rammer, er det absolutt viktigst å få den best mulige behandling snarest mulig. St. Olavs hospital i Trondheim har den beste ekspertisen i landet innen slagbehandling, sier leder Hilde Andresen til St. Olavs eget nettsted.