Dette er forslaget til «nye» Innherredsveien:

* To gjennomgående kjørefelt og med sykkelvei på nordsiden av veien.

* Bredere fortau på begge sider av veien, slik at fortauene er brede nok til å brøytes.

* To nye fotgjengerfelt, i forlengelsen av Thomas Hirsch gate, og på vestsiden av krysset ved Thomas von Westens gate.

* Dagens seks bussholdeplasser (hver side av veien) reduseres til to, ved Rønningsbakken. Bygges med metrobuss-standard.

* Flere kryss «strammes opp» for å lage kortere og tryggere krysninger av veien.

* Det blir lagt til rette for utvikling av to torgområder i tilknytning til gata

* Anders Buens gate stenges.

* Ekstra svingefelt til venstre på de delene av strekningen der det er behov for det.

* Trafikkøyene i krysset ved Stadsingeniør Dahls gate og ved Metrobuss-stasjonene fjernes.

Rådmannen går inn for at bygningsrådet vedtar å legge forslaget til detaljregulering av Innherredsveien mellom Saxenborg allé og Stadsingeniør Dahls gate ut på høring.

I innstillingen skriver rådmannen at «reguleringsplanen skal forbedre framkommeligheten for syklende og gående, gi like god eller bedre framkommelighet for busser, sørge for best mulig trafikksikkerhet, samt legge til rette for hyggelige oppholdsplasser.»

Mindre støv og støy fra trafikk

Rådmannen skriver videre at planen «bidrar til bedre og sikrere ferdsel for myke trafikanter langs Innherredsveien, og bedrer framkommeligheten for metrobuss. Nedbygging av gata til to kjørefelt bidrar til mindre støv og støy fra trafikk. »

Det heter videre i rådmannens innstilling at «opparbeiding av Innherredsveien til en bygate med tiltakene foreslått i reguleringsplanen, anses for å være en framtidsrettet og samfunnsmessig god løsning med bedre og sikrere ferdsel for alle trafikanter i området.»

foto
Sykkelvei. Innherredsveien får sykkelvei på nordsiden av veien langs hele strekningen. Foto: Terje Svaan

«Byliv og urban stemning»

Rådmannen mener at «planen burde tilrettelegge enda bedre for aktivitet langs gaten og elementer som får trafikken til naturlig å senke farten. Utformingen har fortsatt veipreg, brede veiareal med midtdelere og venstresvingefelt. »

- Mer av dette arealet burde bli avsatt for myke trafikanter som benytter seg av kafeer og butikker langs gaten og lager byliv og urban stemning. En slik prioritering vil styrke kollektivtilbudet fordi veien fram til holdeplassen blir mer attraktiv.

Forskning viser at folk er villig til å gå lenger til bussholdeplassen når de får opplevelser langs veien. En prioritering av at trafikk skal kjøre raskt gjennom området går fort på bekostning av gatemiljøet.

Farten bør etter rådmannens syn senkes gjennom de delene av gaten som har en urban karakter og der det er spesielt ønske om byliv», skriver rådmannen.

foto
Metrobussholdeplass. Metrobussen får holdeplass på hver side av veien ved krysset Innherredsveien – Gamle Kongeveg. I bakgrunnen skimtes spiret på Lademoen kirke. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Stenger flere direkteavkjørsler

Forslaget som er mest omstridt er å stenge de fleste direkteavkjørslene til Innherredsveien. Ifølge rådmannen vil dette «bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet i Innherredsveien, men samtidig kreve erverv av areal til adkomster på de tomter hvor omleggingen skjer. »

Det fremgår av rådmannens innstilling at flere av grunneierne er imot forslaget om å stenge avkjørslene. Også næringsinteresser blir berørt av forslaget.

Bensinstasjonen (automatstasjon) i Innherredsveien 101må helt eller delvis må utgå som næringstomt, mens drosjeholdeplassen foreslås flyttet til Gamle Kongeveg.

foto
Miljøgate. Rådmannen går inn for at Innherredsveien blir permanent miljøgate med to gjennomgående kjørefelt og med sykkelvei på nordsiden av veien.

Uavklart om flybussen

Det er ikke avklart om flybussen skal bruke holdeplassene ved Rønningsbakken. Planen foreslår derfor metrobuss-holdeplassene utformet som busslommer, ikke kantsteinstopp, for å sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikk. Rådmannen gjør oppmerksom på at dette bryter med vedtatt prinsipp i kollektivbuen.

Rådmannen vil undersøke om undergangen ved krysset med Thomas von Westens gate oppleves som trygg, og om det er behov for undergangen dersom Innherredsveien bygges ned til to kjørefelt og får lysregulert gangfelt i krysset. «Nedgangene til undergangen er plasskrevende og kunne gitt areal til fortau og torg», skriver rådmannen.

Les også: Ekspressfart for alle som vil servere øl i Innherredsveien

UkeAdressa: Er mørketida over i Innherredsveien?