Det blir nå opp til bystyret torsdag å ta endelig stilling til habilitetsspørsmålet. Da skal også spørsmålet om storhallen skal bygges på Nidarø avgjøres.

Det var Snorre Vikdal, fjerde vararepresentant for Venstre i bystyret, som ønsket å få vurdert rådmannens habilitet i utbyggingssaken på Nidarø. Vikdal deltok 7. desember på et møte i byutviklingskomiteen der Nidarø-saken ble diskutert. Bakgrunnen er Morten Woldens styreverv i Stiftelsen Nor-Fishing.

Nor-Fishing er en ideell stiftelse. Hovedmålsettingen er å arrangere fiskerimesse og havbruksmesse annethvert år. Rådmannen i Trondheim har sittet i stiftelsen som styremedlem i en årrekke. Det betales styrehonorar for vervet.

Arrangert i snart 60 år

Nor-Fishing er verdens største fiskeri- og havbruksmesse, og den har vært arrangert i Trondheim i snart 60 år, senest i august i år i Trondheim Spektrum.

Rådmannen har meldt seg inhabil i alle saker som gjelder økonomiske avtaler mellom Trondheim Spektrum og Nor-Fishing samt saker som gjelder utbygging av Trondheim Spektrum. Stiftelsen forhandler årlig om avtale med Trondheim Spektrum om gjennomføring av fiskerimesse og havbruksmesse.

Trondheim kommune er hovedaksjonær i Trondheim Spektrum. Formannskapet har gjort to selvstendige vedtak om utbygging av Trondheim Spektrum, henholdsvis i juni 2014 og desember 2015.

Ikke vært i tvil

Rådmannen har på bakgrunn av spørsmålet om hans habilitet, søkt råd hos kommuneadvokaten. Kommuneadvokat Berit Svensli Solseth har kommet til at rådmannen er habil med hensyn til å tilrettelegge avgjørelsesgrunnlaget i saken om lokalisering av ny storbyhall selv om han sitter i styret i Nor-Fishing. Vurderingen har ikke budt på tvil.

Det var altså på møtet i byutviklingskomiteen 7. desember at representanten Snorre Vikdal (V) stilte spørsmål ved rådmannens habilitet i saken om utbygging av storbyhall i Trondheim, med bakgrunn i rådmannens styreverv i Nor-Fishing.

Fasilitetene er viktigst

Stiftelsen har uttrykt at de ønsker å fortsette å arrangere messen i Trondheim, men at det essensielle for dem er messefasilitetene som tilbys. Det er derfor ikke avgjørende om messen holdes i Trondheim og hvor i byen den fremtidige storbyhallen blir bygget.

Kommuneadvokaten har gjennomgått saksfremlegget om «Lokalisering og bygging av en storbyhall i Trondheim». I punkt 2 heter det: «Bystyret i Trondheim stadfester tidligere politiske vedtak om rehabilitering og utbygging av Trondheim Spektrum».

- Kommuneadvokaten ser at det kan stilles spørsmål ved om rådmannen er inhabil ut fra ovennevnte. Imidlertid mener jeg rådmannens interesse i saken ikke er av en slik karakter at den rammes av forvaltningsloven paragraf 6, står det i vedtaket fra kommuneadvokaten.

Flere politiske vedtak

Det er altså ikke avgjørende for Nor-Fishing at messen holdes i Trondheim, og det er heller ikke avgjørende hvor i byen den eventuelt arrangeres. I så måte er stiftelsen og kommunens overordnede interesser sammenfallende – det er et ønske om at det etableres en hall med adekvate fasiliteter.

Kommuneadvokaten viser også til det er fattet en rekke politiske vedtak i dette sakskomplekset. Disse vedtakene har i ulik grad lagt føringer for lokaliseringsspørsmålet. Saken skal ikke avgjøres administrativt, men av bystyret. Hvilken innstilling rådmannen har i denne saken, mener kommuneadvokaten det er nærliggende å anta ikke vil ha noen særlig betydning for den politiske avgjørelsen.

Snorre Vikdal sier avgjørelsen til kommuneadvokaten var som fryktet. - Jeg ba om en ekstern vurdering. Bare to av de seks punktene jeg viste til, er vurdert. Nå vil jeg avvente bystyrets behandling torsdag før jeg eventuelt ber Fylkesmannen foreta en lovlighetskontroll, sier Vikdal, som har mistet tilliten til kommuneadvokaten.

foto
Stilte spørsmål: Snorre Vikdal (V) ba om en vurdering av rådmannens habililtet i forbindelse med bygging av ny storbyhall på Nidarø. Foto: Morten Antonsen