foto
Grønne klatter Dette er eposten Geir Waage sender to dager før vedtaket i bygningsrådet, og som også går til Rune Olsø. Her skriver han at saken om grønn strek ser ut som en sak om grønne klatter.

Aps gruppeleder Geir Waage har tidligere understreket overfor Adresseavisen at han var i permisjon, og hadde fokus på helt andre ting enn hvilke områder som burde være en del av grønn strek (områder med varig vern, red.anm).

Aps interne eposter, som Adresseavisen har fått innsyn i, viser likevel at det var Waage som formulerte merknaden der Kystad ble tatt ut av den grønne streken. Staur-ansatt og Ap-topp Rune Olsø mottok også to Ap-eposter som omhandlet den grønne streken forut for vedtaket i bygningsrådet. Epost-utvekslingen skjedde på samme tid som Olsø forhandlet om en avtale verdt seks millioner, der han skulle bistå i å sikre at Kystad på Byåsen ble et boligområde. I avtalen står det at en million kroner skal betales til Staur etter at Kystad er tatt ut av vernet område.

LES SVARENE TIL WAAGE OG OLSØ LENGER NEDE I SAKEN.

- Sterk kontrast til Aps politikk

Kystad og noen andre bynære områder ble tatt ut av den grønne streken i bygningsrådet 8.april 2015. Geir Waage sier til Adresseavisen at rådmannens forslag stod i så sterk kontrast til Aps vedtatte politikk at han mente Ap måtte være helt klare på dette. Waages forslag er i tråd med et mer generelt vedtak Ap gjorde i 2012, men der ble verken Kystad eller andre enkeltområder nevnt konkret. Rune Olsø understreker at han i denne saken har fulgt regelverket til punkt og prikke.

Slik skjedde det:

Epost 13. mars, kl. 17:39

I mars 2015 la rådmannen i Trondheim fram forslaget om hvilke områder som skulle omfattes av grønn strek. Her var grøntområdet Kystad på Byåsen ett av områdene som ble foreslått vernet. I bygningsrådets møte 8. april skulle politikerne vedta å sende saken ut på høring – før de på et senere tidspunkt skulle fatte det endelige vedtaket om hvilke konkrete områder som skulle få varig vern.

13. mars sender Geir Waage den første eposten som omhandler grønn strek til resten av gruppestyret – inkludert Rune Olsø. Her videresender han en epost fra eiendomsforvaltningen ved NTNU der det argumenteres for at området Voll, sammen med andre urbane jordbruksområder, tas ut av grønn strek.

"Noen viktige poenger fra NTNU her ...", skriver gruppeleder Waage til sine partikolleger.

Her kan du lese hva Olsø sier om kommuneadvokatens rapport

Epost 6. april, kl. 21:10

Waage skriver en epost til Aps gruppestyre med emne «Grønn strek, ikke grønne klatter». Rune Olsø er en av mottakerne. «Et innspill til gruppestyremøtet/bygningsrådet: Saken om grønn strek ser ut som en sak om grønne klatter, hvor alt som i dag finnes av landbruksareal (og litt til) skal gis varig vern gjennom en grønn strek». Han viser videre til eposten han videresendte fra NTNU noen uker tidligere, som «viser at forslaget som ligger på bordet ikke fungerer». Han skriver at han tror Høyre vil foreslå å ta ut klattområdene. Så: «Jeg mener vi enten må foreslå noe tilsvarende eller ha en merknad som sier at det er viktig å få på plass en grønn strek som holder over tid og som sikrer sammenhengende landbruksareal med god jordkvalitet».

Epost 7. april, kl. 15:54

Gruppeleder Geir Waage har fødselspermisjon, og det er kommunalråd Sissel Trønsdal som har ansvaret for saken i Waages fravær. Dagen før møtet i bygningsrådet skriver Trønsdal en epost med sitt forslag til merknad i saken om grønn strek. Den sendes til Geir Waage, kommunalråd Eirik Schrøder og ordfører Rita Ottervik. Forslaget fra Trønsdal er i tråd med Aps boligmanifest fra 2012. Da vedtok partiet at områdene som skal falle inn under den grønne streken primært skal være jordbruksarealer som ligger i ytterkant av kommunen. Ingen enkeltområder ble nevnt den gangen. I sitt forslag til merknad skriver Trønsdal: «Formannskapet mener en Grønn Strek må baseres på langsiktighet og forutsigbarhet både mht byutvikling og landbruk. Det er viktig at man får en grønn strek som kan holde over tid, og som sikrer sammenhengende landbruksareal med god jordkvalitet. Dermed er det også nødvendig at en del enkeltområder tas ut av planen før endelig vedtak».

Så avslutter Trønsdal eposten: «Skal vi gjøre den så generell nå – og komme tilbake til mer spesifikt på senere tidspunkt?»

Epost 7. april, kl. 23:00

Seint på kvelden før møtet, svarer Geir Waage på Trønsdals forslag til merknad. Svaret går med kopi til kommunalråd Eirik Schrøder og ordfører Rita Ottervik.

«Det er helt koko at områder som Presthus (hvor vi skal bygge skole), NTNUs areal ovenfor Angelltrøa (som er skviset mellom to veier og som kan trengs for å finansiere ny campus), siste rest av Rotvoll (som er vernet av Riksantikvaren som kulturlandskap) og ridesenteret på Kystad (som ser seg om etter annen lokalisering så vidt jeg vet) skal gis varig vern. Særlig på Presthus møter vi oss sjøl fullstendig i døra hvis vi sier at ei tomt vi vil bruke til skole skal vernes til evig tid ...»

Deretter foreslår Waage en ny ordlyd på merknaden som skal fremmes dagen etter i bygningsrådet. I tillegg til det Trønsdal foreslår, omformulerer han noe og legger til:

«Eksempler på slike områder er Kystad, Presthus, Rotvoll, NTNUs areal mlm gamle og nye Jonsvannsveg og restareal vest for Granås gård. Merknadsstillerne vil påpeke at dette betyr at områdene ikke skal ha varig vern på en måte som stenger alle muligheter for fremtidig utvikling. Merknadsstillerne vil komme tilbake til de øvrige områdene foreslått i planen ved endelig behandling».

Bygningsrådet 8. april

Rådmannen legger fram sitt forslag til hvilke områder som skal omfattes av grønn strek før saken skal sendes på høring. Kommunalråd Trønsdal legger fram Aps merknad i saken. Forslaget et det samme som Waage sendte på epost kvelden før. Ap får støtte av Høyre, og Kystad er sammen med fire andre bynære områder tatt ut av grønn strek.

- Tydeliggjorde Aps politikk

Ap-topp Geir Waage sier det er en del av jobben hans som gruppeleder å sørge for at Ap følger opp partiets vedtatte politikk.

- Du har framholdt at du var i fødselspermisjon og hadde fokus på helt andre ting enn hvilke områder som burde være en del av grønn strek. Epost-utvekslingen viser at du var en aktiv deltaker i Aps beslutningsprosess forut for vedtaket?

- Som nybakt far til ei jente som da var to uker gammel hadde jeg selvsagt fokus på helt andre ting, men jeg var i kontakt med de andre kommunalrådene før saken skulle behandles i bygningsrådet. Det er noe som har vært helt naturlig i de aller fleste sakene som har vært behandlet mens jeg har hatt enten fødsels- eller pappaperm. Derfor har jeg også vært helt åpen om dette og funnet fram e-postene som Adresseavisen har fått, skriver Waage i en epost til Adresseavisen.

foto
Tydeliggjorde Aps gruppeleder Geir Waage sier rådmannens forslag i grønn strek-saken sto i så sterk kontrast til Aps vedtatte politikk at han mente Ap måtte være helt klare på det.

- Det var du som formulerte ordlyden i merknaden. Hvorfor var det viktig å sørge for dette selv om du var i permisjon?

- Arbeiderpartiet har et representantskapsvedtak fra juni 2012 på at vi ønsket at grønn strek skulle være de større sammenhengende områdene på eksempelvis Byneset og Bratsberg. Rådmannens forslag vinteren 2015 var langt unna dette.

- Men Trønsdals forslag var allerede i tråd med Aps boligmanifest. Hvorfor ønsket du likevel å navngi enkeltområder nå?

- Merknaden slik jeg foreslo den tydeliggjorde Aps politikk. Rådmannens forslag sto i så sterk kontrast til Aps vedtatte politikk at jeg mente vi måtte være helt klare på det. Derfor ble de områdene som var definert som "urbane områder" nevnt konkret i merknaden. Samtidig varslet vi at vi ville komme tilbake til flere områder ved sluttbehandlingen, noe vi også gjorde

- Med ditt forslag til merknad, som også ble den endelige ordlyden, ble en milepæl som utløste en million kroner til Staur oppfylt. Kommentar?

- Vårt vedtak om grønn strek i 2012 sier ”Det må derfor klart defineres hvilke områder av byen som skal falle inn under den grønne streken, og Trondheim Arbeiderparti mener dette primært skal være jordbruksarealer som ligger i ytterkant av kommunen (Byneset, Bratsberg og lignende områder)”. Det hadde derfor i flere år vært opplagt at vi ikke ville gå inn for en grønn strek rundt bynære områder som Kystad, Presthus, Voll eller Granås Vest. Det betyr imidlertid ikke at vi automatisk vil ha boligbygging i disse områdene. Tvert imot har vi stemt imot det både på Kystad og Granås.

- Synes du det er greit at Olsø ikke opplyser at han på dette tidspunktet forhandler en seksmillioners avtale som kan bli berørt av denne diskusjonen?

- Det spiller egentlig ingen rolle, fordi Olsø hadde meldt seg inhabil uansett. Han deltok derfor ikke i behandlingen av saken. Merknaden var en direkte følge av Aps vedtatte politikk som hadde vært offentlig kjent siden 2012, hvor det kommer tydelig fram at bynære områder som Kystad ikke skulle være en del av grønn strek.

Kommunalråd Sissel Trønsdal svarer slik på spørsmålet om hvorfor Ap foreslo å holde enkelte områder utenfor den grønne streken på dette tidspunktet i den politiske prosessen:

- Alle områdene vi foreslo å holde utenfor, er bynære områder. Vi må ta hensyn til at byen vokser med 3000 innbyggere hvert år, og ingen er tjent med at vi skal ha klattvise, fredede områder så nært byen. Selv om vi ikke trenger disse områdene i nær framtid, vil vi kunne gjøre det i overskuelig framtid. Med en grønn strek rundt dem måtte vi ha åpnet for dispensasjon for boligbygging her, og det ville svekket troverdigheten og effekten til den grønne streken.

- I tråd med regelverket

Rune Olsø sier han har fulgt regelverket til punkt og prikke, og at han ikke har snakket med Geir Waage eller andre politikere om grønn strek.

foto
Meldt seg inhabil Ap-topp og Staur-ansatt Rune Olsø understreker at han har fulgt regelverket til punkt og prikke, og at han ikke har snakket med Geir Waage eller andre politikere om grønn strek.

- Du står som mottaker i mailutvekslingen som omhandlet grønn strek og enkeltområder. Samtidig satt du i forhandlinger om en avtale verdt seks millioner der du skulle bistå med regulering av Kystad. Hvorfor informerte du ikke partiet om dette?

- Premisset for spørsmålet er feil. Jeg har ikke mottatt mailen som nevnte Kystad og andre enkeltområder. Jeg var adressat på to mailer som gikk til alle i gruppestyret, ingen av dem nevnte Kystad. Dette skyldes antakeligvis at jeg allerede hadde meldt meg inhabil i behandlingen av enkeltområder i grønn strek da saken ble lagt frem, fordi saken også omfattet området Kastbrekka. Alle kjente godt til at jeg jobbet med dette området. Jeg har ikke deltatt i noen diskusjon om enkeltområder i grønn strek i gruppestyret eller i partiet over hodet.

- Er det i tråd med kommunens etiske regelverk?

- Jeg har opptrådt i tråd med kommunens etiske regelverk, da jeg har opptrådt i tråd med habilitetsbestemmelsene og heller ikke deltatt i noen diskusjoner om enkeltområder i grønn strek verken i Ap eller i bystyret.

- Har du her overholdt regelverket om habilitet?

- Ja.

- Det var Waage, som var i permisjon, som tok til orde for å ta ut enkeltområder, inkludert Kystad, allerede på dette tidspunktet. Hadde du snakket med Waage om dette?

- Nei.

- Med Waages forslag til merknad, som også ble den endelige ordlyden, ble en milepæl som utløste en million kroner til Staur oppfylt. Kommentar?

- Her må dere endre spørsmålet slik at det speiler faktum. Premisset for spørsmålet er feil, ettersom beslutningen ikke utløste betaling på en million til Staur. Som dere er gjort kjent med ble milepælsbestemmelsen av partene først ansett oppfylt i oktober 2015, og betaling skjedde deretter først en måned senere. Spørsmålet er stilt på en måte som etterlater et totalt feil inntrykk. Jeg hadde allerede varslet at jeg på grunn av inhabilitet ikke ville delta i diskusjonene om enkeltområder i grønn strek.

- Du har opplyst at du har erklært deg inhabil i spørsmål om grønn strek, også internt i Ap. Her er du mottaker av interne mailer som omhandler nettopp dette. Er det i tråd med regelverket?

- Jeg har fulgt regelverket til punkt og prikke: Jeg hadde allerede meldt meg inhabil i spørsmål om enkeltområder i grønn strek. Jeg mottok derfor ikke mailen som nevnte Kystad. Jeg har ikke deltatt i noen diskusjon om enkeltområder i grønn strek i Ap, og har ikke diskutert saken med verken Trønsdal, Waage, Ottervik eller Schrøder.

foto