Bistandsadvokat Venil Thiis er opprørt over at Statsadvokaten i Trondheim ikke påkjærer beslutningen fra Frostating Lagmannsrett, om å gjenoppta straffesaken mot tre menn, som i 1992 ble dømt for seksuelle overgrep mot en fem år gammel jente.

- Jeg synes det er oppsiktsvekkende og hadde forventet at statsadvokat Helge Kaasbøll konfererte med meg som er jentas bistandsadvokat, før han tok denne avgjørelsen, sier Thiis til Adressa.no.

I tillegg synes Thiis at avgjørelsen kommer meget raskt. Statsadvokaten har 14 dagers frist før eventuell påkjæring, i dette tilfellet har det bare gått tre virkedager etter Frostating Lagmannsretts kjennelse.

Brev til Riksadvokaten

Ifølge Thiis er også den nå 16 år gamle jentas fostermor både oppgitt og sjokkert, og hun mener at verken jenta eller pårørende blir ivaretatt av påtalemyndigheten.- Jeg har i dag skrevet et brev til Statsadvokaten der jeg ber ham omgjøre dagens avgjørelse. Kjennelsen bør overprøves i høyesterett, sier Venil Thiis.

I tillegg kommer jeg også til å be Riksadvokaten se på saken, fordi jeg mener den er avgjørende og prinsipiell i forhold til fremtidige begjæringer om gjenopptagelse i liknende saker.- Slik jeg ser det, viser gjenopptagelseskjennelsen i Frostating Lagmannsrett at pendelen i domstolen nå svinger feil vei og ikke tar nok hensyn til ofrene i slike saker , sier bistandsadvokat Thiis.

Valg mellom kolera og pest

Statsadvokat Helge Kaasbøll har så langt ikke avgjort om saken skal gå til ny hovedforhandling eller om han velger å gå inn for påstand om full frifinnelse av de tre straffedømte. Velger han siste alternativ, vil et eventuelt erstatningssøksmål fra de tre mennene føre til ny gjennomgang av saken i domstolen. Da med omvendt bevisbyrde.- For jenta blir dette et valg mellom kolera og pest, sier bistandsadvokat Venil Thiis.Hun har følt det som en stor belastning å vitne under forhandlingene i lagmannsretten, der det åpenbart ikke ble festet lit til hennes forklaringer. Thiis mener årsaken er at forklaringene ikke samsvarer med det hun fortalte i 1989. - Hun er ikke i stand til å huske alt som skjedde den gangen. Det betyr ikke at hun lyver om overgrep, sier Venil Thiis.

Kaasbøll snur ikkeStatsadvokat Helge Kaasbøll sier at han tar kritikken fra Thiis til etterretning, og at han ikke kommer til å gjøre om sin avgjørelse. - Jeg er godt kjent med hva Thiis mener om saken. Likevel vil jeg si at avgjørelsen min er et resultat av nøye faglig vurdering, og den kommer til å stå. - Dersom Thiis ønsker å legge saken frem for Riksadvokaten, ønsker jeg henne lykke til, sier Kaasbøll.

Forstår frustrasjonenStatsadvokaten har full forståelse for at saken er en stor belastning for partene som involveres i den. - Jeg skjønner frustrasjonen, kanskje særlig i forhold til jenta. Thiis har et poeng i at det ikke er mange slike saker, men jeg tviler på at Riksadvokaten griper inn. Selv om han formelt sett kan gjøre det før fristen for påkjæring går ut neste onsdag.

Viktg å konferere med Thiis nåNår straffesaken går til ny hovedforhandling, må vi ha bestemt oss for hva vi vil, sier statsadvokat Helge Kaasbøll. - Vi har i realiteten to alternativ. Enten finne bevisførsel for hel- eller delvis skyld i skyldsspørsmålet, eller gå til den andre ytterligheten og legge ned påstand om full frifinnelse for de tre straffedømte mennene. Det er nå det blir spesielt viktig for meg å konferere med bistandsadvokat Thiis. Først og fremst for å høre om jenta er villig til å ta belastningen i en ny hovedforhandling. – Dessuten er det slik at bevismaterialet svekkes som tiden går, så her ligger kanskje vår største utfordring framover, sier Kaasbøll.- Når tror du saken kommer opp?- Jeg vil ikke antyde eksakt tidspunkt, men tar sikte på å få saken berammet før sommeren er over.

Thiis misforstårØystein Skogrand som forsvarer de straffedømte i saken, sier Venil Thiis har misforstått hele gjenopptakelsesinstituttet, når hun mener denne saken har en prinsipiell karakter.- Enhver sak som vurderes for gjenopptakelse, får en nøye gjennomgang av de konkrete bevisene som foreligger i saken. Utfallet i en sak, får dermed ingen betydning for spørsmål om gjenopptagelse i tilsvarende saker, sier Skogrand.

Full frifinnelse beste løsningForsvareren til de tre mennene mener Statsadvokaten bør gå inn for full frifinnelse.- En hovedforhandling vil være belastende for alle parter, sier han.- Jeg tviler dessuten på at ny hovedforhandling vil bringe fram moment som vi ikke allerede har fått presentert gjennom de muntlige forhandlingene i lagmannsretten, konkluderer Øystein Skogrand