Ap krever ny utredning, og økt samarbeid med Trondheim parkering og næringslivet.

- Rådmannen er for ensidig problemorientert i sin utredning. Vi vil sende saken tilbake. Administrasjonen må involvere Trondheim parkering og Næringsforeningen i arbeidet. Det må utredes alternative finansieringsformer. Det er et mål å få flere biler til å parkere i parkeringskjellere, fremfor å parkere bilene i byens gater, sier kommunalråd og gruppeleder for Ap, Geir Waage.

Formannskapet skal tirsdag behandle spørsmålet om parkeringsanlegg under Torvet i Trondheim. Rådmannen innstiller på at den videre planeleggingen av p-anlegg avsluttes. I utredningen viser rådmannen til at prosjektet er for kostbart for kommunen. Rådmannen antyder at et slik anlegg vil få en prislapp på en halv milliard kroner.

Ikke økonomisk forsvarlig

- Parkeringsanlegget vil ikke være økonomisk selvbærende, og det betyr at det må bevilges midler gjennom kommunens årlige budsjettbehandling. I tillegg vil en forflytning av parkeringsplasser fra gateplan til parkeringskjelleren bidra til en svekkelse av Trondheim parkerings økonomi. Rådmannen mener dette anlegget ikke svarer ut verken samfunnsmessige mål, er lokalisert riktig eller er økonomisk ansvarlig for kommunen. De negative konsekvensene for byrommet er i et langt perspektiv uopprettelig, heter det i saksutredningen.

Geir Waage mener det er et viktig politisk mål å sørge for å fjerne parkerte biler fra gaterommet, og plassere dem i parkeringshus og kjellere.

Frigjøre gateområdene

- Samtidig er det en forutsetning for oss at de nye parkeringsplassene vi bygger under bakken skal føre til at parkering på gateplan reduseres. Dette frigjør areal for gående og syklende, og er et viktig tiltak for byfornyelse. Et planlagt parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate ligger for langt frem i tid til at det er løsningen nå. Vi ser på planene for Torvet som så interessant at vi vil gå videre med dette. Det er ikke gitt at dette er et prosjekt kommunen skal finansiere alene. Derfor ber vi rådmannen se nærmere på om det finnes løsninger i at private aktører er med i en eller annen form. Det er ikke ønskelig – slik rådmannen legger opp til – at vi skrinlegger dette arbeidet nå, sier Geir Waage.

Arbeiderpartiet ber rådmannen innlede en ny prosess der spørsmålet om et samarbeid mellom private aktører og kommunen skal utredes. Waage ser for seg at parkeringskjelleren under Torvet kanskje kan bygges og driftes av private, eller i et samarbeid med kommunen.

Vil ha flere p-plasser

Næringsforeningen i Trondheim (NiT) vil ikke delta eller bidra til investeringene så lenge det såkalte nullregnskapet for parkering i Midtbyen ligger fast. Det betyr at de nye parkeringsplassene som bygges under bakken, skal føre til reduksjon av like mange plasser på gateplan. NiT mener antallet p-plasser i Midtbyen må økes for å sørge for bedre handel om omsetning i området.

- For oss i Ap ligger målsettingen om å redusere parkering på gateplan fast. Miljøpakken forutsetter at veksten i trafikk til og fra Midtbyen skal skje gjennom kollektivtrafikk, gående og syklende. Men bilen vil være en del av handelen i Midtbyen også i årene som kommer. Derfor ønsker vi å opprettholde parkeringskapasiteten som i dag, men flytte den under jorda. Men Næringsforeningens ønske om å utrede de klimamessige og miljømessige sidene ved et slikt prosjekt, er et godt innspill. Vi vil be rådmannen følge opp dette, sier Waage.

- Et parkeringsanlegg til mellom 500 og 550 millioner kroner er en betydelig investering?

- Ja, det koster å grave i Midtbyen, og dette er ikke enkelt for oss heller. Men vi må se på de samfunnsøkonomiske sidene i dette prosjektet. Det vil ha en enorm betydning for byen å fjerne bilene som i dag står parkert på gateplanet. Derfor må vi sende saken tilbake til rådmannen, slik at vi kan belyse om dette lar seg finansiere på andre måter enn at kommunen tar hele investeringen alene, sier Waage.

Trenger mer kunnskap

Også Høyre er innstilt på at man må ha mer kunnskap på bordet før politikerne tar stilling til om det skal bygges et parkeringshus under Torvet.

- Næringsforeningen i Trondheim har sagt at de ønsker å utarbeide en rapport om effekten av å etablere flere parkeringsplasser i Midtbyen. Det mener jeg er et viktig dokument i denne debatten, og vi har tid til å vente på det. I saksutredningen til rådmannen er mange ulike forhold belyst, men det er overraskende lite der om næringsperspektivet i et så viktig handelsområde som Midtbyen. Vi trenger mer kunnskap om hvordan parkeringsplasser påvirker handelen, derfor vil vi i Høyre ikke ta stilling nå men vente på en slik undersøkelse, sier kommunalråd Ingrid Skjøtskift.

foto
Ensidig negativ: Kommunalråd og gruppeleder for Ap i Trondheim, Geir Waage, krever at rådmannen går videre med planene om parkeringsanlegg under Torvet. - Denne saken er for ensidig fokusert på det negative, denne planen har stor samfunnsmessig betydning, sier Waage. Foto: Mariann Dybdahl