- Disse kommunene vil ikke greie å drive forsvarlig i fremtiden, mener landets fremste kommuneekspert, Geir Vinsand i Nivi Analyse.

Se oversikten over de 30 trønderske kommunene som har under 5000 innbyggere nederst i saken.

Vinsand mener den kritiske grensen for hvor stor en kommune bør ligge langt høyere enn 5000 innbyggere.

- Jeg mener en mer aktuell minstegrense er 10 000 innbyggere hvor kommunen da vil ha et langt større fagmiljø på de lovpålagte oppgavene. Men dette er fortsatt den aller minste kommune man kan tenke seg. Idealkommunen er på minst 15 000 innbyggere, men de må være geografisk funksjonelle. Det går ikke bare på folketall, understreker Vinsand.

Mandag er det folkeavstemning i ni nord-trønderske kommuner. En av dem er Frosta.

- Ingen enhetlig reform

Resultatet av kommunereformen blir trolig at det fortsatt er svært store forskjeller på innbyggertallet i kommunene. Slik det ser ut nå, kommer vi fortsatt til å ha flere kommuner under tusen innbyggere, mens større kommuner slår seg sammen og blir enda større.

- Vi vil ikke få til en enhetlig reform, sier NTNU-professor i samfunnsøkonomi, Lars-Erik Borge. Målet med reformen var blant annet å gjøre kommunene i stand til å ta seg av flere oppgaver enn i dag.

I denne kronikken skriver ordfører i Verdal, Bjørn Iversen at det er best for Verdal å råde over eget hus.

Demokratisk problem

- Det blir vanskelig å få til en desentralisering av oppgaver til kommunene fordi forutsetningene blir så ulike, sier Lars-Erik Borge. Han var medlem i regjeringens ekspertutvalg som la fram rapporten «Kriterier for god kommunestruktur» i 2014. Ekspertutvalget konkluderte med at en kommune minst bør ha 15–20 000 innbyggere. Det mener Borge fortsatt.

- Det som er problemet i dag, er at vi har mange små kommuner med store oppgaver. Det prøver de å løse med interkommunalt samarbeid som nå også har spredt seg fra renovasjon for eksempel til kommunens kjerneoppgaver som barnevern, spesialundervisning, PPT og legevakt.

- Interkommunalt samarbeid et demokratisk problem

Borge slår fast at det interkommunale samarbeidet har fått stort omfang og kommunene samarbeider i mange retninger. Han mener det går ut over den demokratiske kontrollen.

- Det gjør det vanskelig for folk å ha oversikten. Folk vet ikke hvem de skal stille til ansvar for dårlige tjenester, sier Lars-Erik Borge. Han mener det er bedre med store kommuner som driver tjenestene sine selv.

Vinsand derimot mener interkommunalt samarbeid er eneste alternativet for svært mange kommuner rundt om i landet.

- Jeg er kritisk til hele kommunereformen som ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til geografi og lange avstander. De lange avstandene i Indre Namdal er ikke forstått av fagmiljøene i Norge. Kommunaldepartementet har rett og slett undervurdert avstandene, mener Geir Vinsand i Nivi Analyse.

Men Geir Vinsand er enig med Lars-Erik Borge i at små kommuner får for store oppgaver.

- Med stadig høyere krav til kompetanse vil ikke de små kommunene klare å drive på en måte som tilfredsstiller innbyggerne. Det blir altfor liten systemkapasitet målt i forhold til oppgaver kommunene skal løse.

Indirekte demokrati

- Moderne eldreomsorg som inkluderer kreft og demensomsorg, barnevern og forebyggende sosialtjeneste, rusomsorg, psykologi- og psykiatritjeneste, forebyggende helsetjenester, tekniske oppgaver som styring av vei, vann og kloakk og så videre. Alle disse oppgavene kan løses interkommunalt, men de som velger å løse dette interkommunalt blir rene formidlingskommuner. De løser ikke oppgavene selv og blir dermed et stort indirekte demokrati. Skal vi sikre likeverdige velferdstjenester og et lokaldemokrati som har påvirkningskraft, så kan ikke alle småsamfunn kreve å være egne kommuner, sier Vinsand.

Undervurderer avstandene

Geir Vinsand og selskapet Nivi Analyse har studert kommunestrukturen i Nord-Trøndelag over flere år, og kom med en rekke forslag til endringer i 2012.

- Vi mente fylket bør inndeles i seks regionkommuner med sterke forvaltningsnivå som var i stand til å møte fremtiden. Jeg intervjuet alle rådmennene, og det var bred enighet blant dem at regionmodell var det beste alternativet.

Hvorfor har voksne folk dilla på et ungdomsprogram? Hør OmAdressert der Adresseavisens faste panel prøver å løse Skam-gåten og gjøre kommunesammenslåing mer sexy.

Dette er de 30 trønderske kommunene med færre enn 5000 innbyggere:

Sør-Trøndelag

Frøya: 4765

Bjugn: 4759

Hitra: 4 636

Hemne: 4283

Selbu: 4103

Meldal: 3939

Åfjord: 3259

Rennebu: 2556

Holtålen: 2014

Agdenes: 1739

Osen: 978

Snillfjord: 975

Roan: 965

Tydal: 852

Nord-Trøndelag

Vikna: 4387

Overhalla: 3825

Leksvik 3531

Frosta: 2631

Verran: 2527

Meråker: 2523

Grong: 2466

Snåsa: 2139

Namdalseid: 1622

Lierne: 1375

Høylandet: 1250

Flatanger: 1103

Namsskogan: 867

Fosnes: 633

Leka: 562

Røyrvik: 469

foto
Lars-Erik Borge er professor i samfunnsøkonomi vd NTNU. Han var medlem i regjeringens ekspertutvalg som la fram rapporten «Kriterier for god kommunestruktur» i 2014. Foto: NTNU