Forpliktelsen i bymiljøavtalen om nullvekst i biltrafikken og innføring av metrobuss fra 2019, tvinger Trondheim kommune til drastiske grep i sentrum. Bystyret skal 26. oktober behandle et forslag om å redusere gjennomgangstrafikken med bil og prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikken.

ADRESSEAVISEN MENER: Privatbilene må vike når bussene skal frem

Forslag til trafikktiltak fra 2018

Byutviklingskomiteen, som behandlet saken 5. oktober, går inn for at følgende tiltak innføres som en prøveordning fra neste år:

* Prinsenkrysset stenges for gjennomgangstrafikk med bil.

* Olav Tryggvasons gate stenges for gjennomgangstrafikk med bil og det etableres et tilbud til syklende i gata.

* Ett kjørefelt for bil inn til sentrum over Bakke bru omgjøres til sykkelfelt, med ett sykkelfelt på hver side av brua.

* Det må utredes tiltak som kan omfordele trafikk ved Sluppen for å redusere omfanget av bilkjøring inn mot sentrum.

Debatt: Feil at folk på søndagstur må betale for dårlig organisering av trafikken i Bymarka

-Skal høste erfaring før metrobussene kommer

- Hovedårsaken til at de foreslåtte prøvetiltakene kommer opp til politisk behandling i høst, er behovet for å avklare noen prinsipp for utforming av de store gateprosjektene i kollektivbuen (hovedgatene til/fra Midtbyen. red.anm.) som skal bygges etter 2019. Hensikten med prøveordningen er å høste erfaring om hvordan trafikkstrømmene fordeler seg når enkelte gater og strekninger blir helt eller delvis stengt for biltrafikk, før det blir iverksatt permanente tiltak, sier Heidi Fossland, leder i Miljøpakken i Trondheim kommune.

Kommentar: Bergen har skjønt hvordan byer bør bygges

Adresseavisen mener: Trondheim trenger flere suksesser på to hjul

Det heter i rådmannens innstillingen at i Kollektivbuen «er det et mål å redusere gjennomgangstrafikk med bil og prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. Det forutsettes at det gjennomføres tiltak som vil redusere fart og fremkommelighet for personbiltrafikken.»

- Miljøpakken arbeider for å finne gode løsninger som gjør det mer attraktivt å ta buss og/eller velge sykkel eller gang i stedet for bil. Vår målsetting er "kjør bil når du må, benytt kollektivt, sykkel eller gå når du kan ». Prøvetiltakene legger til rette for bedre forhold for syklistene i Olav Tryggvasons gate og på Bakke bru, påpeker Fossland.

Kronikk: Trøndelagstunnelen knytter sammen det nye fylket

Forpliktet på nullvekst i biltrafikken

Bakgrunnen for prøvetiltakene og prinsippavklaringene om Kollektivbuen er bymiljøavtalen med staten og trafikkmålene i Miljøpakke for transport i Trondheim.

Gjennom bymiljøavtalen med staten, undertegnet i februar 2016, har Trondheim kommune forpliktet seg til nullvekst i personbiltrafikken.

Trafikken til og fra sentrum er siden 2006 redusert med nærmere 20 prosent, fra 75 000 kjøretøy per døgn i 2006 til 61 000 i 2014. En stor del av reduksjonen skyldes Nordre avlastningsveg, åpnet i 2010, hvor det går 10 000 kjøretøy i døgnet.

Miljøpakke for transport i Trondheim ble vedtatt i bystyret og i fylkestinget i april 2008 og i Stortinget juni 2009. Blant målene er å øke andelen som reiser med kollektivtransport, sykkel og gåing, og redusere andelen reiser med privatbil.

I tillegg har Miljøpakken mål om å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken, særlig i de sentrale byområdene.

Debatt: Olav Tryggvason bør bli miljøgate med sykkelfelt, benker, bord og planter

Kronikk: Byspredning svekker Midtbyen

Store konsekvenser for biltrafikken i sentrum

Prøvetiltakene vil få store ringvirkninger for kjøremønsteret i sentrum og mengden biltrafikk i nabogatene.

En beregning som ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viak har gjort, viser at prøvetiltakene vil ha følgende konsekvenser:

* En del gjennomgangstrafikk flyttes fra Kollektivbuen til Nordre avlastningsveg og Strindheimtunnelen

* Økt trafikk i Erling Skakkes gate, Fjordgata og den vestlige delen av Dronningens gate (vest for Prinsens gate)

* Ingen vesentlige endringer i Kjøpmannsgata

* Redusert trafikk i Innherredsveien

Rådmannen skriver at «det vil være viktig å sørge for at det gjennomføres avbøtende tiltak i boliggater ved behov.»

Olav Tryggvasons gate ble vedtatt som miljøgate allerede i 2011, men uavklarte forhold omkring eventuell bygging av en parkeringskjeller under gaten har gjort at vedtaket ikke er blitt satt ut i livet. Da bystyret evaluerte Miljøpakken arbeid i 2016 i februar i år ble det med stort flertall vedtatt en omregulering av gaten til miljøgate.

- Dersom prøvetiltakene blir vedtatt, er det viktig å få satt tiltakene ut i livet allerede neste år slik at det kan høstes erfaringer før metrobussene begynner å kjøre i august 2019. I Prinsenkrysset er det ikke behov for spesielle fysiske endringer. Der vil det være tilstrekkelig med skilting. Når det gjelder Olav Tryggvasons gate og Bakke bru må det lages en egen plan for de endringene som skal gjennomføres, sier Fossland.

Kommentar: Fire spørsmål om metrobuss som trenger svar

Foreslår stengt for all gjennomkjøring med bil. Foto: Vegard Eggen
Foreslås stengt for gjennomkjøring med bil. Foto: Vegard Eggen
Ett kjørefelt for bil gjøres om til sykkelfelt på her side av brua. Foto: Vegard Eggen.