Men innbyggerne i Orkdalsregionen skal fortsatt sikres et heldøgns legevakttilbud ved sykehuset. Tilbudet skal etableres som et samarbeid mellom sykehuset og kommunene.

Det er klart etter et styremøte ved St. Olavs Hospital nylig hvor styret fikk forelagt et scenario for lokalsykehuset i Orkdal som det nå skal jobbes videre med.

- Det som er viktig å presisere er at vi ikke vedtar noen konkrete endringer i denne saken. Vi vedtar en retning. Alle vesentlige endringer vil senere komme som styresaker, påpekte Nils Kvernmo, direktør ved St. Olavs Hospital.

Nye oppgaver

Retningen som styret nå gir sin tilslutning til innebærer at Orkdal sjukehus vil få økte oppgaver på noen områder, samtidig som andre oppgaver blir flyttet til Trondheim og Øya.

Kirurgisk virksomhet, poliklinisk aktivitet og psykisk helse er noen av områdene som får økt virksomhet. Det innebærer at pasienter bl.a. kan få poliklinisk behandling av øre-nese-hals-sykdommer, hjertesvikt, lungesykdommer, fedme og at det kan bli etablert tilbud for å behandle fødselsdepresjoner og depresjoner hos eldre ved Orkdal sjukehus.

Til gjengjeld kan tilbudet om øyeblikkelig hjelp bli begrenset. På kveldstid og i helgene kan øyeblikkelig hjelp-operasjoner bli flyttet til Øya.

- Det har i lang tid vært slik at pasienter som man på forhånd antar vil trenge tjenester på St. Olavs Hospital, Øya, blir sendt forbi Orkanger og tatt rett inn på Øya. Hvilke pasienter som bør håndteres på Orkanger eller Øya i fremtiden, vil endre seg, heter det i saksfremlegget.

I dag har Orkdal sjukehus rundt 89 senger, og dette antallet kan bli redusert med rundt 20 når dobbeltrom blir erstattet med enkeltrom.

Blant innbyggerne i Orkdalsregionen har det vært stort engasjement for å bevare akuttmottaket i Orkdal. Nå søkes dette løst ved å slå sammen akuttmottak og legevakt. Det må skje i samarbeid med alle de 12 kommunene i sykehusets nedslagsfelt.

- Dette betyr at det kommer til å være døgnåpen øyeblikkelig hjelp her ved Orkdal, og lokalbefolkningen får en adresse hvor de skal henvende seg utenom kontortid, uttalte sykehusdirektør Kvernmo da han la frem planene tidligere i januar.

Lokale ordførere har deltatt i utredningen av en slik felles akuttfunksjon, og alle de 12 kommunene skal nå ta stilling til dette i vår.

- Honnør til lokalbefolkningen

Det var samhandlingsdirektør Tor Åm som la frem planene for Orkdal sjukehus, og i styremøtet ble det gitt ros for at planene er blitt så godt mottatt i nærmiljøet. Sigmund Eidem som er ansatterepresentant var en av dem som berømmet innsatsen som er lagt ned underveis.

- Jeg har ikke hørt at noen er imot dette, heller ikke i det politiske miljøet. Her må det være gjort noe unikt, sa Eidem i styremøtet. Også Anne Gina Lie-Pedersen fra brukerutvalget ga sin fulle støtte til planene.

- Jeg vil gi veldig kreditt til lokalsamfunnet og kommunene for måten de har gått inn i denne saken. De har satt pasienten først. Det er det virkelig grunn til å gi honnør for, uttalte Kvernmo i styremøtet.

Vertskommunen Orkdal har imidlertid påpekt sin bekymring for at endringene kan gi færre arbeidsplasser. Sykehuset er en av Orkdals største arbeidsplasser med rundt 500 ansatte.

Før planene kan iverksettes, er imidlertid en av forutsetningene at kapasiteten for øyeblikkelig hjelp styrkes i Trondheim. Som Adresseavisen har omtalt, har akuttmottaket til tider store problemer med å håndtere pasienttilstrømmingen, og fylkeslegen har uttrykt bekymring for pasientsikkerheten ved akuttmottaket.

foto
Ga ros: Sykehusdirektør Nils Kvernmo berømmer kommunene i Orkdalsregionen for hvordan de har tatt imot de nye planene for Orkdal sjukehus. Kvernmo mener politikerne nå setter pasienten først. Foto: Terje Svaan
foto
Lang prosess: Samhandlingsdirektør Tor Åm presenterte planene for Orkdal sjukehus i styret ved St. Olavs Hospital. Foto: Terje Svaan