Trondheim kommune har et klart mål om å flytte mest mulig av gateparkeringen inn i parkeringshus og -kjellere.

Dermed frigjøres areal på gateplan til andre formål. Økt sikkerhet og bedre fremkommelighet i bygatene er viktige målsettinger. Men det er ikke enkelt å bygge parkeringsanlegg sentralt i Trondheim. Flere steder kommer anleggene i konflikt med historien. Det er påkrevet med arkeologiske utgravinger både under Torvet og under Olav Tryggvasons gate. Utgifter til undersøkelsene legges normalt til byggekostnadene.

Les også: Hvor vil du helst stå?

Les også: - Torvet skal syde av folkeliv og handel

På Leüthenhaven er ny parkeringskjeller avhengig av at byggeplanene på området blir realisert. I dag er det ingen fremgang i planene om bygging av et stort kommunalt administrasjonsbygg. Rådmannen vil legge hele prosjektet på is. For Trondheim Kino ble prosjektet for dyrt. Tanken om å bringe inn eksterne aktører på Leüthenhaven har så langt ikke gitt fart i planene. Det vil bli fremmet en sak for bystyret med spørsmål om man skal gå videre med prosjektet.

Arkeologiske utgravinger er et av elementene som driver kostnadene i været. Én parkeringsplass under Olav Tryggvasons gate kan koste opp mot 1,4 millioner kroner. Riksantikvaren hadde innsigelser mot dette prosjektet som i utgangspunktet strakte seg fra Kjøpmannsgaten til Prinsens gate, og skulle romme cirka 450 biler.

Les også: OK til p-anlegg under Olav Tryggvasons gate

Les også: Sentrum i endring

Færre plasser

Etter mye frem og tilbake havnet saken på kommunalminister Jan Tore Sanners (H) bord. I juni ble det kjent at Sanner hadde godkjent et parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate. Men det var nedskalert til strekningen fra Prinsens gate til Nordre gate, med en viss mulighet for å forlenge til Søndre gate om Riksantikvaren og kommunen finner det forsvarlig.

Nedskaleringen betyr at anlegget neppe vil romme mer enn cirka 300 biler. Da kan det bli vanskelig å få driften til å svare seg økonomisk. Samtidig er det i denne delen av Midtbyen det er mest behov for parkeringsplasser. Ifølge Fylkesmannen vil parkering under Olav Tryggvasons gate være en løsning som best styrker handelen i Midtbyen, og et godt virkemiddel for et bedre bymiljø.

Men kostnadene bekymrer Stein Løberg, direktør i Trondheim Parkering. Han sier at det fra et parkeringsfaglig standpunkt er fornuftig og miljøvennlig med denne typen anlegg. Men det påløper store kostnader selv om anlegget nedskaleres. Trondheim kommune har i samarbeid med E.C. Dahls Eiendom utarbeidet et forprosjekt, og en styringsgruppe har drøftet mulighetene for å realisere anlegget etter at kommunalministeren godkjente prosjektet. I kommunen fortsetter reguleringsprosessen, men uansett vil det være krevende å grave opp en av byens mest trafikkerte gater. Det er foreløpig ikke besluttet å stanse arbeidet, men realitetene kan felle prosjektet.

Ramper i Munkegaten

Et parkeringsanlegg under Torvet kan romme 500–600 biler. Men det er problemer knyttet til adkomst. Løberg sier ramper i Munkegaten sør og nord for Torvet vil fungere klart best. Dette har også styret i Trondheim Parkering anbefalt. Men både Riksantikvaren og kommunens egne planmyndigheter er lite villig til å akseptere slike tiltak i byens paradegate.

I Kongens gate mot vest kan Riksantikvaren vurdere en løsning, men Prinsenkrysset med bussterminalen tåler neppe mer trafikk. I Kongens gate mot øst støter man igjen på arkeologien samt gåflate frem til Nordre gate som en del av Nye Torvet. Ifølge Løberg må det trolig anlegges en rampe med nedkjøring i området ved Frimurerlogen, og da blir det vanskelig.

Løberg vil heller ikke anbefale bruk av den eksisterende nedkjøringen til det gamle parkeringsanlegget under bakken ved Trondheim Torg. Bruk av den blir for komplisert og tungvint.

foto
Mye rør: Montasjen viser et «røntgenbilde» av grunnen under Olav Tryggvasons gate sett mot vest. Det er gjort mange inngrep i tidens løp for å få på plass rør og kabler. Foto: Multiconsult
foto
Leüthenhaven: Nytt bygg på Leüthenhaven vil trolig kreve nytt parkeringsanlegg under bakken. Direktør Stein Løberg i Trondheim Parkering sier det eksisterende anlegget fra 1980-tallet ikke møter dagens krav til et moderne p-anlegg. Foto: Morten Antonsen