På nyåret ble det kjent at Sivas administrerende direktør, Espen Susegg, hadde sagt opp jobben som administrerende direktør i det statlige foretaket. I kjølvannet av denne nyheten, fortalte Adresseavisen at det rett før jul kom varsler fra 13 personer til Sivas styre. Tirsdag fortalte Adresseavisen at under Susegg ble vennens selskap Sivas viktigste samarbeidspartner.

Laget en sluttavtale

Både Styreleder Elisabeth Maråk Støle og Espen Susegg har understreket at det var Susegg selv som besluttet å gå av som administrerende direktør i Siva. På spørsmål fra Adresseavisen om hva slags avtale Susegg har fått i forbindelse med sin avgang, opplyste styreleder Støle at avtalen er i tråd med Suseggs arbeidsavtale.

- Dette er en avtale i henhold til statens retningslinjer. Den innebærer at Susegg mottar seks måneder i henhold til oppsigelsestid, pluss seks måneders etterlønn, uttalte Støle.

- Susegg sa opp selv og gikk på dagen. Står det i arbeidsavtalen at uansett om du sier opp selv, så får du en årslønn?

- Det varierer sikkert, men vår avtale med Espen er en årslønn. Det er laget en sluttavtale, som er helt naturlig i en slik prosess, og den er mellom Espen og selskapet, opplyste styreleder Støle.

Styreleder Elisabeth Maråk Støle sier at Siva har inngått en avtale om at Espen Susegg får en årslønn etter at han sa opp stillingen som administrerende direktør på nyåret. Foto: Siva

Departementet ønsker moderasjon

Etter dette har Adresseavisen bedt om innsyn i både Suseggs arbeidsavtale og sluttavtale. I arbeidsavtalens  punkt 6.3 fremgår det at han har krav på seks måneders etterlønn, i tillegg til lønn i oppsigelsestiden, ved foretakets oppsigelse – det vil si dersom Siva velger å si ham opp. Videre står det at dersom administrerende direktør selv har tatt initiativ til oppsigelsen, ytes det ikke etterlønn. I Suseggs sluttavtale vises det nettopp til dette punktet i arbeidsavtalen: «Siva skal i henhold til Ansettelsesavtalens punkt 6.3 betale seks måneders etterlønn med virkning fra Opphørstidspunktet».

I Næringsdepartementets egne retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse, står det også at sluttvederlag ikke bør benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsigelsen. Videre: «Styret skal bidra med moderasjon i godtgjørelsen til ledende ansatte».

Samarbeider om informasjon som gis

Styreleder Elisabeth Maråk Støle utdyper bakgrunnen for Suseggs sluttavtale overfor Adresseavisen:

- I forlengelsen av at Susegg informerte meg om at han valgte å trekke seg som leder i Siva, ble det forhandlet fram en sluttavtale innenfor rammene av statens retningslinjer. I lys av den spesielle situasjonen selskapet er i, og de utfordringene Susegg har stått ovenfor som toppleder i Siva, mener styret at disse forhandlingene har ledet fram til en forsvarlig sluttavtale, skriver styreleder Maråk Støle i en epost.

Sluttavtalen har også et eget punkt som omtaler hvordan Suseggs avgang skal kommuniseres internt og eksternt: «Espen Susegg og styrets leder skal samarbeide om innholdet i og tidspunktet for den informasjonen som gis internt og eksternt om hans avgang og bakgrunnen for den».

Kommunikasjonsdirektør i Siva, Roy Strømsnes, svarer via epost på vegne av styreleder Elisabeth Maråk Støle, på Adresseavisens oppfølgingsspørsmål etter at avisen fikk innsyn i arbeidsavtalen.

Kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes mener Susegg har fått en forsvarlig sluttavtale etter at han sa opp jobben. Foto: Siva

- Ifølge Næringsdepartementets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse, bør ikke sluttvederlag benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsigelsen. Hvorfor har Susegg da fått en etterlønn på seks måneder, i tillegg til seks måneders lønn i oppsigelsestiden?

- Det er, slik styreleder allerede har redegjort for, resultatet av at det ble gjennomført en forhandling. Styret mener disse forhandlingene har ledet fram til en forsvarlig sluttavtale, som er på et tilsvarende nivå som rammen for sluttavtaler i statens retningslinjer.

Leasingbil til 14 927 kroner

I Suseggs arbeidsavtale, som ble inngått da han ble ansatt som administrerende direktør 16. april 2015, fremgår det også at han hadde en gunstig bilavtale. Susegg, som var eiendomsdirektør før han ble toppsjef, hadde en løpende leasingavtale som ble dekket av det statlige foretaket. Det innebærer at Siva betalte 14 927 kroner hver måned for Suseggs firmabil. Leasingavtalen løp fram til 30.04.2017, men dersom leasingavtalen ble sagt opp, eller firmabilordningen avviklet, skulle likevel Susegg få en godtgjørelse på 15 000 kroner i måneden for bruk av egen bil.

Ifølge LeasePlans kalkulator er det biler i toppsjiktet man får for rundt 15 000 kroner, eksempelvis en Mercedes Glc-Class eller en BMW X4 SUV.

Tidligere adm.dir. Espen Susegg gjentar at han selv ikke ble oppsagt av Sivas styre.

- Jeg ble ikke oppsagt. Jeg trakk meg fra stillingen etter en dialog med styret. En betingelse for å trekke meg var at jeg ikke skulle bli behandlet økonomisk dårligere enn om styret hadde sagt meg opp. Dette ble akseptert av styret. Etterlønnen vil bli redusert med den lønnen jeg får i nytt ansettelsesforhold i etterlønnsperioden. Etterlønnen er derfor bare en garanti for opprettholdelse av lønnen i det halvåret den dekker. Dette er en kompensasjon for at jeg i ansettelsesavtalen fraskrev meg stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven. Denne ordningen fyller arbeidsmiljølovens vilkår for å kunne fraskrive seg stillingsvernet, og den er i samsvar med kravene i Retningslinjene for lederlønn i staten.

- Synes du en leasingbil til 14.927 kroner i måneden kan ses på som moderasjon?

- Bilordningen ble – som de øvrige bestemmelsene i ansettelsesavtalen – avtalt mellom styret og meg. Styret er ansvarlig overfor eierdepartementet for å vurdere om innholdet i tilbudet til administrerende direktør er i samsvar med Retningslinjene for lederlønn i staten. Hvis de ikke er det, sier retningslinjene at styret skal forklare grunnen til det. Det er, som navnet sier, retningslinjer, og ikke absolutte krav, sier Susegg og opplyser at det er en Volvo XC60 han har leaset.

Ifølge Susegg får han beholde bilgodtgjørelsen på 15 000 kroner i måneden de neste seks månedene.

- I oppsigelsestiden på seks måneder opprettholdes alle ytelser som gjelder i kraft av ansettelsesforholdet, også bilordningen. Dette følger av ansettelsesavtalen, og er ikke basert på sluttavtale. At jeg er fritatt for arbeidsplikten i oppsigelsestiden, følger av at ansettelsesavtalen gir styret adgang til å bestemme det. Fritaket for arbeidsplikten har ingen konsekvenser for oppfyllelsen av ansettelsesavtalens ytelser så lenge ansettelsesforholdet løper, dvs. fram til utløpet av oppsigelsestiden. Bilordningen avsluttes ved utløpet av oppsigelsestiden og inngår ikke i etterlønnen. Også dette er i samsvar med ansettelsesavtalens bestemmelser.

LES KRONIKKEN: Ledende i innovasjonskappløpet