Kan den planlagte Byåstunnelen ha ett enkelt tunnelløp for trafikk i begge retninger, eller må det bygges to separate tunnelløp? Dette spørsmålet stilte Statens vegvesen i slutten av mars, og det er ventet at Vegdirektoratet svarer i mai.

Under følger alle partienes synspunkter mer i detalj.

Ap: Vil ikke konkludere på antall tunnelløp

Arbeiderpartiordfører Rita Ottervik vil ikke ta klar stilling til om Byåstunnelen bør ha to separate løp, eller om tunnelen bør bygges med kun ett løp.

- Jeg har tidligere ment at ett løp er tilstrekkelig, men jeg åpner for å revurdere dette synspunktet hvis det kommer nye opplysninger i saken, sier Ottervik.

Ottervik sikter til Adresseavisens sak om Byåstunnelen fra i tidligere i vår. Her kommer det blant annet frem at Statens vegvesen mener de samlede kostnadene for en ettløps og en toløpsløsning kan bli like. Ottervik stiller seg imidlertid undrende til om dette kan stemme, og etterlyser mer fakta.

- Jeg synes det høres spesielt ut at en toløpstunnel skal bli like billig som en ettløpstunnel, her må vi få mer fakta på bordet. Vi trenger fakta knyttet til både kostnader og til trafikktall, sier Ottervik.

- Men hvis det ikke er noe prisforskjell, er det da noe vits i å diskutere en ettløpstunnel?

- Det vil jeg ikke kommentere før vi får flere fakta på bordet, sier Ottervik.

- Du sier du vil ha flere fakta på bordet også når det gjelder trafikktall. Statens vegvesen mener 15.000 biler vil kjøre igjennom tunnelen hver dag når den åpner. Denne trafikkmengden tilsier to separate løp. Har du noen grunn til å tvile på dette tallet?

- Jeg vil ikke ta stilling til dette tallet nå, vi må se nærmere på dette, sier Ottervik.

Trondheimsordføreren er imidlertid ikke i tvil om at Byåsentunnelen bør bygges.

- Ja, Byåstunnelen bør bygges. Byåsen er som en middels stor norsk by og vi må ha en tverrforbindelse mellom Byåsen og knutepunktet på Sluppen. Med Byåstunnelen vil vi kunne få en ny kollektivrute som gjør at folk slipper å reise innom sentrum for å komme seg fra Byåsen til østsida av byen. Byåstunnelen vil dessuten fjerne gjennomgangstrafikken i Bøckmanns vei, sier Ottervik.

Ottervik understreker at Trondheim kommune ikke har behandlet saken om Byåstunnelen enda.

foto
JA TIL TUNNEL: Arbeiderpartiordfører Rita Ottervik mener Byåstunnelen bør bygges. Hun har tidligere ment at den bør ha ett løp, men åpner nå for å revuderer standpunktet. Foto: Morten Antonsen

Ottervik uttaler seg her på vegne av Arbeiderpartiet i Trondheim. Hun sitter imidlertid også i det såkalte kontaktutvalget for Miljøpakken, som representant for den politiske ledelsen i Trondheim.

KrF: Forstår behovet for to løp

Gruppeleder for Kristelig folkeparti, Geirmund Lykke, mener det er flere argumenter som peker i retning av at Byåstunnelen bør ha to løp.

- Hvis den skal bygges, må den bygges trygg. Da må vi følge de kravene som finnes og vi må ikke skape en ulykkesfelle. Vi har hatt mange ulykker på E6 øst, og det er ikke bra å ha møtende trafikk i en tunnel. Jeg forstår behovet for to løp, sier Lykke.

Statens vegvesen mener en ettløpstunnel kan bli like kostbar som en toløpstunnel. Dette kommenterer Lykke slik.

- Hvis man ikke sparer penger er det ikke noe vits i å bygge ettløpstunnel.

Geirmund Lykke er imidlertid skeptisk til hele tunnelprosjektet.

- Jeg er avventende til om Byåstunnelen i det hele tatt bør bygges. Først må vi uansett gjennomføre E6 sør og ny Sluppen bru-prosjektene. Så må vi passe på at det ikke blir så mye vekst i privatbilismen at vi ikke når nullutslippsmålet. Da må vi gjøre sykkel og kollektivtransport mer attraktivt. Selv om Byåstunnelen åpenbart har en del kvaliteter som for eksempel redusert trafikk i Bøckmannsveien, så er risikoen for økt privatbilbruk veldig stor, sier Lykke.

foto
SKEPTISK TIL TUNNEL: Gruppeleder for Krf i Trondheim Geirmund Lykke forstår behovet for to løp i Byåstunnelen. Men han er avventende til om tunnellprosjektet bør realiseres.

MdG: Vil ikke ta stilling

Varaordfører, og gruppeleder for Miljøpartiet de grønne, Hilde Opoku vil ikke svare på om Byåstunnelen bør ha ett eller to løp.

- Det vil jeg ikke ta stilling til nå. I et sikkerhetsperspektiv er det forståelig at Statens vegvesen ønsker to løp. Men det er også et miljøperspektiv her. Det er mye masse som skal ut av tunnelen, den skal vedlikeholdes og det blir mye biltrafikk med en ny tunnel med stor kapasitet og det er ikke i tråd med Miljøpakkens mål, sier Opoku.

MdG-Opoku er også skeptisk til om tunnelen i det hele tatt bør bygges, og vil ha en ny debatt om dette.

- Min personlige mening er at Byåstunnelen ikke bør bygges, men vi må forholde oss til avtalen vi har med de andre Miljøpakke-partiene om bygging av tunnelen. Jeg mener imidlertid at det er såpass lenge siden at avtalen ble inngått, og vi har nå mer kunnskap om at tunneler i oppoverbakker forsterker miljøproblemene, så tiden er moden for en ny diskusjon rundt hele konseptet, sier Hilde Opoku.

foto
SKEPTISK TIL TUNNEL: MdG-topp Hilde Opoku vil ikke ta stilling til hvor mange løp Byåstunnelen bør ha. Hun er imidlertid skeptisk til om tunnelen bør bygges. Foto: Rune Petter Ness

V: Ikke vits i å diskutere ett løp

Venstres gruppeleder i Trondheim, Jon Gunnes, sier et tydelig ja til bygging av Byåstunnelen. Og, han mener det ikke er noen vits i å diskutere en løsning med bare ett tunnelløp.

- Det viktigste for meg er at vi får på plass en ny kollektivåre mellom Byåsen og Sluppen. Med en toløpstunnel kan man ha ett felt for bussen og ett felt for biler i hver retning. Hvis Byåstunnelen først skal bygges må man gå for to tunnelløp, sier Gunnes.

foto
JA TIL TUNNEL: Venstres gruppeleder Jon Gunnes mener det ikke er noe vits i å diskutere en løsning med ettløpstunnel. Han sier også et tydelig ja til at tunnelen skal bygges. Foto: Christine Schefte

Sp: Trenger ikke to løp

Gruppeleder for Senterpartiet i Trondheim, Marte Løvik, mener også at Byåstunellen bør bygges. Hun mener imidlertid at tunnelen bør ha kun ett tunnelløp.

- Vi trenger ikke to løp i Byåstunnelen. Målet med Miljøpakken er jo ikke å få folk til å kjøre mer bil. Dette handler om å få folk ut av bilene, slik at de kan gå slik som jeg gjør. Vi bommer helt hvis vi lager løsninger for å øke trafikken, sier Løvik.

Ifølge Statens vegvesens prognoser kommer 15 000 biler til å kjøre igjennom Byåstunnelen hvert døgn når den åpner. For at sikkerheten skal være ivaretatt i en ettløpstunnel må trafikkmengden ned til under 12 000 biler i døgnet, ifølge vegvesenet.

- Når Statens vegvesen snakker om trafikktall og kostnader blir jeg automatisk skeptisk. Statens vegvesen vil ha mer biltrafikk, men det er ikke det vi ønsker. Vi har et nullvekstmål og en bymiljøavtale, som vi må forholde oss til. Jeg mener vi må sørge for at trafikkmengden blir lavere enn 12 000 biler i døgnet, med overgangen til superbuss må vi klare det, sier Løvik.

foto
JA TIL TUNNEL: Senterpartiets gruppeleder Marte Løvik mener Byåstunnelen må ha ett løp. Hun sier et tydelig ja til at tunnelen skal bygges. Foto: Anne-Marit Dahl

Sv: To løp trolig påkrevd

Gruppeleder for SV, Ottar Michelsen, mener tunnelen trolig bør bygges med to løp.

- Jeg kan ikke gi noe bastant svar, vi må se an anbefalingene. Men en ny tunnel må bygges slik at den blir trafikksikker. Prisen og sikkerheten gjør at jeg vil tro at to løp er påkrevd, sier Michalsen.

SV-toppen påpeker at det ikke finnes penger til å finansiere alle prosjektene i Miljøpakken. Og han er ingen storfan av Byåstunnelprosjektet.

- Byåstunnelen står ikke høyt oppe på prioriteringslista vår. Det viktigste for oss er et godt kollektivsystem samt gang og sykkelstier. Byåstunnelen er for oss er en del av et stort kompromiss.

foto
SKEPTISK TIL TUNNEL: Gruppeleder for SV Ottar Michelsen mener det trolig er påkrevd med to løp i Byåstunnelen. Tunnelprosjektet står imidlertid ikke høyt oppe på prioriteringslista hans. Foto: Terje Svaan

H: Mye tyder på to løp

Gruppeleder for Høyre i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, mener mye tyder på at tunnelen bør bygges med to løp. Høyre-toppen vil imidlertid foreløpig ikke ta endelig standpunkt når det gjelder antall løp.

- Jeg vil høre hva som blir innstillingen fra fagfolkene før jeg konkluderer. Men det gir liten mening å planlegge med ett løp hvis prisen blir omtrent den samme som for to løp. Hele argumentasjonen for ettløpstunnel faller jo bort om man ikke sparer penger på det, sier Skjøtskift.

Høyre er klare tillhengere av bygging av ny tunnel, og Skjøtskift mener det haster å få på plass tunnelen.

- Byåstunnelen var selve grunnen til at Høyre gikk inn i Miljøpakken. Da vi gikk inn i dette var tunnelen under angrep fra flere andre partier som ønsket at den ikke skulle bli bygget, premissen for at vi skulle bli med var at tunnelen skal bygges, sier Skjøtskift.

- Hvorfor mener du Byåstunnelen må bygges?

- Fordi dette er et nøkkelprosjekt når det gjelder forbindelse mellom Byåsen og østsida av byen, det blir på mange måter en forlengelse av Sluppenbrua, og en sentral brikke i hele Miljøpakken, sier Ingrid Skjøtskift.

foto
JA TIL TUNNEL: Ingrid Skjøtskift mener Byåstunnelen bør bygges. Hun mener mye tyder på at tunnelen bør ha to separate løp men vil ikke konkludere. Foto: Morten Antonsen