- Resultatene fra trafikktellingene viser at forsøket med miljøgate i Innherredsveien fungerer utmerket. Det har ikke vært behov for å trekke i nødbremsen og avslutte prøveperioden, sier kommunalråd Geir Waage (Ap).

Trafikktellingene viser at antall syklister er fordoblet og det er over 30 prosent flere fotgjengere, mens biltrafikken i gata er redusert med 15 til 20 prosent.

Skal bedre forholdene for syklister og fotgjengere

Hensikten med prøveprosjektet, som varer til 14. januar neste år, er å redusere gjennomgangstrafikken og bedre forholdene for syklister og fotgjengere. Dessuten skal mindre biltrafikk øke gjennomsnittshastigheten for bussene.

I prøveperioden, som ble innledet 14. juli, er Innherredsveien bygget om fra fire til to kjørefelt. Alle busstoppene på strekningen mellom Solsiden og Rønningsbakken er flyttet til midt i gata, mens det er laget en 1,8 kilometer lang sykkelvei i ett av de to ledige kjørefeltene. I krysset Innherredsveien – Mellomveien er det også montert eget trafikklys for syklister.

Tidligere målinger viser at over 40 prosent av trafikken i Innherredsveien er gjennomgangstrafikk. Gjennomkjøringsforbudet har fått bilistene til å endre kjøremønster og velge andre kjøreruter, fortrinnsvis gjennom Strindheimtunnelen.

- Miljøgate en oppblomstring for bydelen

Waage sier han er «veldig fornøyd» med forsøksperioden så langt. – Det er meget gledelig at tiltakene virker. En permanent miljøgate i Innherredsveien betyr at byrommet som kan brukes langs gata, vil bli utvidet.

For Lademoen vil miljøgate bety en oppblomstring for bydelen, sier Waage.

Det var før prøveprosjektet ble innledet, knyttet stor spenning til hvordan forbudet mot gjennomgangstrafikk ville virke inn på trafikkmønsteret i sidegatene.

Adresseavisen mener: Innherredsveien må fortsatt være miljøgate

Kaos i sidegater først i prøveperioden

- Det var kaos i enkelte sidegater, som Nonnegata, i begynnelsen av forsøksperioden, men trafikksituasjonen roet seg fort ned. Etter det er det ikke registrert noen trafikkøkning i sidegatene. Situasjonen minner mye om kaoset som oppsto da Trondheim kommune innførte rene kollektivfelt i sentrum i 2008. Også den gangen endret bilistene kjøremønster og det hele roet seg ned. I dag er det neppe noen som reagerer på kollektivfeltene når de kjører over Elgeseter bru, sier Waage.

- Kjempefordel med erfaring i forkant

- Hva slags betydning har et prøveprosjekt fremfor å innføre en permanent ordning fra dag 1?

- Erfaringen fra Innherredsveien viser at det er en kjempefordel å høste erfaring i forkant, før det blir truffet en endelig beslutning. Det gir mulighet til å ta grep dersom ordningen ikke fungerer slik som planlagt. Det er derfor klokt, slik det skal gjøres i 2018, å prøve ut stengning av gjennomgangstrafikken i Olav Tryggvasons gate og ett kjørefelt mot sentrum på Bakke bru. Fordi det er et prøvetiltak og ikke noe som er innført permanent, kan forsøket avbrytes på kort varsel, dersom det har utilsiktede virkninger, påpeker Waage.

Mens det foreligger en rekke tall for biltrafikk, fotgjengere og syklister, er det foreløpig ikke presentert noen tall for kollektivtrafikken.

- Vi er spent på målingene for hastigheten for kollektivtrafikken. Ett av målene med prøveprosjektet, er at bussene kommer fortere fram i Innherredsveien, sier Waage, som også håper på noen dager med skikkelig vinterføre før prøveperioden er over for å få testet ut hvordan en miljøgate fungerer under vinterlige forhold.

Vegvesenet utarbeider sluttrapport

Selv om det fortsatt gjenstår to måneder av prøveperioden, er Statens vegvesen i ferd med å utarbeide en sluttrapport om prosjektet.

- Vi har tall fra en lang rekke målinger siden juni. Vi sitter med talldata fra radarregistreringer, faste tellepunkter med detektorer i veibanen og videoopptak. Vi har også sanntidsmålinger i bussene som viser om hastigheten langs strekningen har endret seg. Målingene og registreringene blir sammenlignet med tall fra før prøveprosjektet begynte, forteller prosjektleder Randi Trøan i Statens vegvesen.

- Hva er årsaken til at rapporten skrives før prøveprosjekter er avsluttet?

- Det skyldes at vi har tilstrekkelig med tall for å kunne si noe om effekten. September er en sentral måned med henhold til tallmateriale. Da er skolene og universitetet i gang med semesteret, AtB har innført vinterruter og syklistene har ikke avsluttet sesongen, sier Trøan.

Signert: Om å prøve seg fram i Midtbyen

Deler av miljøgate kan stå ferdig i 2019

- Hvor snart kan ombyggingen av Innherredsveien begynne dersom ordningen med miljøgate blir permanent?

- Dersom det kommer et vedtak om miljøgate tidlig i 2018, vil deler av gata kunne stå ferdig til 2019. Det må gjøres et omfattende gravearbeid med omlegging av vann – og avløpsledninger før arbeidet med å bygge om gata kan begynne. Det finnes et forslag til reguleringsplan for strekningen Stadsingeniør Dahls gate – Saxenborg alle, mens det er arbeidet mye med resten av strekningen tidligere, sier Trøan.

Det er satt av totalt 510 millioner kroner i Bymiljøavtalen for ombygging av Innherredsveien for metrobusstandard. Bystyret vedtok i 2013 at metrobussen skal ha midtstilt trase fra Solsiden til Mellomveien.

Kommentar: Viktige saker kan ikke behandles på denne måten

foto
- Forsøket med miljøgate i Innherredsveien fungerer utmerket , sier kommunalråd Geir Waage (Ap) Foto: Terje Svaan
foto
Det var kaos i trafikken i Nonnegata i begynnelsen av forsøksperioden, men senere tellinger viser ingen trafikkøkning. Foto: Tonje Jacobsen
foto
Økning. Antall syklister i Innherredsveien er doblet etter forsøket med miljøgate. Foto: Terje Svaan
foto
Miljøgate. Slik kan Innherredsveien bli dersom det blir en permanent miljøgate. Foto: Tegning: Antonia Jaryd Johansen
foto
Trafikktellinger. Statens vegvesen gjennomføret flere trafikktellinger før prøveprosjektet i Innherredsveien ble innledet for å ha trafikkdata å sammenligne med. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen