Det er nordtrønderen André Skjelstad som tar opp saken med olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

«Vil statsråden, på bakgrunn av store usikkerhetsmomenter og farer for miljøfarlig utslipp knyttet til bygging av ny dam i Namsvatnet, ta initiativet til en konsekvensanalyse av hele prosjektet?» spør Skjelstad og viser til at utløpet fra dammen er øverste del av Namsen og at vannet går helt ut i Namsenfjorden.

Mye tungmetall

Namsen er et nasjonalt laksevassdrag, og Namsenfjorden er en nasjonal laksefjord, påpeker stortingsrepresentanten og understreker:

«Særlig aktsomhet skal utøves i nasjonale laksevassdrag og verneområder. Naturmangfoldsloven §9 – «føre-var-prinsippet» – er særs relevant i denne sammenhengen.»

Namsen er nasjonalt laksevassdrag og og Namsenfjorden er en nasjonal laksefjord. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Skjelstad er særlig bekymret for at steinen som brukes som fyllmasse i den nye dammen kan inneholde store mengder tungmetaller.

«Deler av den gamle dammen inneholder grønnstein fra et lokalt steinbrudd. På grunn av høyt innhold av tungmetall skal betongen i gammeldammen, etter rivning, behandles som spesialavfall», skriver venstrepolitikeren og peker på at problemer knyttet til grunnstein kan bli langt større med den nye dammen som er under bygging:

«Den nye dammen vil bruke over 100 ganger så mye av den lokale grunnsteinen som den gamle dammen. Store mengder slam og uviss mengde tungmetaller går nå ubehandlet ut i naturen.»

Vil ha endelig avklaring

Overfor Namdalsavisa forklarer Skjelstad at han stiller spørsmålet til olje- og energiministeren etter å ha fått bekymringsmeldinger fra flere ulike miljøer over lang tid.

- Det er nødvendig å få klarhet i om utbygginga har eller vil få negative konsekvenser i og rundt Namsen, sier han og legger til:

- Laksen og laksefisket er verdier som har stor betydning for Namdalen. Derfor må vi finne ut om det arbeidet som pågår ved Namsvassdammen har betydning for det biologiske mangfoldet i elva og fjorden.

For et par uker siden skrev Trønder-Avisa om grunneieren Olle Michelsen. Han frykter at fisken i flyan rett nedenfor demninga er borte som følge av forurensing fra bygginga av den nye dammen.

Retten stoppet bygginga

Det var i 2015 at bygginga av den nye dammen startet. Den gamle dammen ble bygget tilbake i 1951 og var i 2005 blitt så utdatert at Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) påla dameier NTE å utbedre dammen sånn at den møtte dagens krav.

Den gamle dammen var blant annet ikke bygget for å tåle eksplosjons- og jordskjelvlaster.

To år etter pålegget fra NVE, kom NTE fram til at de heller ønsket å bygge ny dam. Noe de etter hvert fikk NVEs velsignelse til å gjøre.

Etter at anleggsarbeidet startet, har det vært mye konflikt rundt utbygginga. I fjor vår ble anleggsarbeidet stoppet på ubestemt tid, etter at Frostating lagmannsrett konkluderte med at selskapet ikke hadde alle tillatelser på plass da arbeidet ble satt i gang.

Dommen ble anket av NTE, som vant fram. I vinter ble dommen opphevet og i vår har byggearbeidene startet opp igjen.