I den forbindelse samler Sintef all forskning rettet mot havrommet i et nytt institutt. Det nye navnet blir Sintef Ocean.

- Ved å samle innsatsen på dette området skal vi bli en enda bedre partner for både kunder og myndigheter innenfor havbaserte næringer, opplyser Alexandre Bech Gjørv konsernsjef i Sintef.

Hun mener det er en styrke at man har motiverte bransjeaktører som medeiere, som deler Sintefs ambisjon om å videreføre Norges ledende posisjon som havnasjon. Det krever tverrfaglighet og en helhetlig satsing innenfor forskning.

Viktige næringer

Adresseavisen møtte Alexandra Bech Gjørv i en pause i det siste ordinære styremøtet i Marintek torsdag. Hun blir styreleder i Sintef Ocean. Konsernsjefen er glad for at Vegar Johansen (43) har sagt seg villig til å bli administrerende direktør for Sintef Ocean.

Det nye instituttet blir virksomt fra 1. januar 2017 og blir det nest største instituttet i Sintef med 340 ansatte og en forventet årlig omsetning på en halv milliard kroner. Forskningen vil være rettet mot næringer og aktiviteter som er svært viktige for Norge, knyttet til fiskeri, havbruk, maritim sektor, offshore olje og gass samt nye muligheter i havet.

- Mange av vår tids samfunnsutfordringer vil finne sine løsninger gjennom bærekraftig utnyttelse av havet. Sintef har lenge vært en tydelig og viktig medspiller for næringsliv og myndigheter, og vi ønsker å ligge i front for å utvikle fremtidsrettede løsninger, sier hun.

Har høy kompetanse

- Marintek har slitt økonomisk på grunn av nedbemanningen i oljebransjen. Er sammenslåingen et grep for å endre på det?

- Det er gledelig å se at de store grepene som ble gjort for å bedre markedssituasjonen, har slått positivt ut. Sintef er en aktør i omstilling og har ansatte med høy kompetanse.

- Er dette noe dere gjør for å stå bedre rustet i forbindelse med etableringen av Ocean Space Centre?

- Sammenslåingen er et viktig skritt i arbeidet for å realisere fremtidens laboratorier for havromsforskning. Dette er høyt prioritert i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som er enstemmig vedtatt av Stortinget, sier Vegar Johansen.

Jobber med investeringsplan

Bech Gjørv fremholder at Ocean Space Centre er en statlig investering, og det jobbes nå med en investeringsplan som kan legges frem ved nyttår. Men det vil nok gå noen år før bygget står ferdig på Tyholt.

Frem til i dag har Sintefs aktiviteter knyttet til hav vært spredt i flere av forskningskonsernets institutter. Sintef Ocean AS vil samle forskning, laboratorier og ansatte som i dag ligger i instituttene Marintek og Sintef Fiskeri og havbruk samt avdeling for miljøteknologi i Sintef Materialer og kjemi. Alle de eksterne minoritetseierne støtter sammenslåingen og blir med som eiere i det nye instituttet. Det er et mål at ingen blir sagt opp i forbindelse med etableringen av det nye selskapet.

Fortsatt verdensledende

Instituttet vil ha en rekke laboratorier, og flere av dem er ifølge Bech Gjørv verdensledende. Dette omfatter bl.a. marintekniske laboratorier på Tyholt med verdens største havbasseng, biomarine og miljøteknologiske laboratorier ved Sintef SeaLab på Brattøra, forsøksvirksomhet for oppdrett ved Frøya og fiskeriteknologiske laboratorier i Hirtshals i Danmark.

Johansen sier at Sintef Ocean vil samarbeide tett med NTNU, som også har havforskning som ett av sine satsingsområder, og med de øvrige instituttene i Sintef som har spisskompetanse med stor relevans.

Vegar Johansen leder i dag Sintef Fiskeri og havbruk. Han har doktorgrad i marin kybernetikk fra NTNU og ble ansatt i Marintek i 1998. Han gikk inn i Sintef Fiskeri og havbruk da instituttet ble etablert i 1999 og ble forskningssjef for fiskeriteknologi i 2009. Siden 2015 har han ledet instituttet og vært medlem av Sintefs konsernledelse. Johansen er også styremedlem i Sintef Petroleum.

Dyktige medarbeidere

- Hvordan ser du på å lede et så stort institutt?

- Jeg er svært motivert for å lede de mange dyktige medarbeiderne. Det er viktig å ha et helhetlig perspektiv for utvikling av havets ressurser. Min ambisjon er at Sintef gjennom Sintef Ocean skal tilby enda bedre og mer relevant forskning og tjenester for internasjonale havbaserte næringer.

Han legger til at utviklingen av autonome skip vil være et sentralt satsingsområde. Også bekjempelsen av den stadig økende plastforurensningen av havene vil bli en viktig område for forskning.

foto
Sjef: Vegar Johansen (43) blir sjef for det nye Sintef Ocean. Her foran skipsmodelltanken på Tyholt. Foto: Håvard Haugseth Jensen
foto
Toppledelsen: Vegar Johansen (43) blir administrerende direktør for Sintef Ocean. Konsernsjef for Sintef, Alexandra Bech Gjørv, blir styreleder. Foto: Håvard Haugseth Jensen
foto
Nytt institutt: Sintef etablerer Sintef Ocean fra nyttår. Vegar Johansen (43), adm.dir og Alexandra Bech Gjørv, styreleder, har store forventninger til det nye instituttet. Her vil all havbruksrelatert forskning bli samlet. Foto: Håvard Haugseth Jensen