Nå har sykepleiere overtatt ansvaret for nærmere 4000 konsultasjoner i året ved den revmatologiske poliklinikken.

- Jeg vil ikke si det slik at legene er blitt fratatt oppgaver. Dette handler om at vi har fått til en mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom sykepleiere og leger, sier avdelingssjef Erik Rødevann.

Større ansvar

Inne på et av pasientrommene ved poliklinikken er Jan Erik Belsaas fra Melhus til rutinemessig sjekk. Han har leddgikt og psoriasisleddgikt, og er blitt fulgt opp siden slutten av 1990-tallet. Like lenge har han hatt et forhold til sykepleier Anne Sofie Magnussen.

- Det føles veldig trygt, hun kjenner historien min. Hun holder meg oppdatert på det som skjer, og hun er flink til å informere. Og er det noe jeg lurer på, kan jeg ringe, sier Belsaas.

Sykepleier Magnussen sjekker leddene, registrerer ømme punkter og snakker med Belsaas om medisinbruk og hvordan hverdagen er. Av og til sender hun Belsaas videre til lege. Magnussen liker at hun har fått nye oppgaver.

- Jeg har jobbet som sykepleier i 24 år, og har vært fornøyd med arbeidsoppgavene hele tiden. Men når du har mye erfaring, er det veldig greit å få et større ansvar, sier hun.

Legemangel

Lang ventetid, fristbrudd og legemangel var en av årsakene til at revmatologisk poliklinikk ble tvunget til å tenke nytt for en del år tilbake. Det ble starten på at sykepleiere fikk utvidet ansvar og tok på seg såkalte legedelegerte oppgaver ved poliklinikken.

Hege Koksvik som selv er sykepleier på avdelingen, startet da et forskningsprosjekt for å finne ut av hvordan pasientene opplevde det å bli henvist til sykepleier fremfor lege, og om det hadde noen konsekvenser for sykdomsutviklingen.

Resultatene overrasket henne: Pasientene ble godt ivaretatt hos både lege og sykepleier, men de som gikk til sykepleier var mer tilfreds enn de som gikk til lege.

- En av årsakene til det var nok at pasientene ble fulgt opp av den samme sykepleieren hele tiden. De opplevde også at sykepleier tilnærmet seg sykdommen på en annen måte. Sykepleierne var ikke så opptatt av medikamentell behandling som legene, men ga pasientene verktøy til hvordan de kunne mestre sykdommen. De var også bedre til å fange opp utfordringer, og henviste pasientene til ergoterapeut og fysioterapeut. Det som overrasket mest var at pasientene hadde så høy faglig tillit til sykepleierne, og trakk frem sykepleiernes kompetanse, sier Koksvik.

Sykeste til lege

Noen få pasienter var i utgangspunktet skeptiske til å bli henvist til sykepleier fremfor lege, men dette er ikke noen problemstilling i dag.

- Pasientene ser at vi sykepleiere har tett kontakt med legene. Og hvis det skjer stor forverring i sykdommen eller at pasienten må bytte medisin, så blir de fortsatt sendt til lege, påpeker Koksvik.

Revmatologisk poliklinikk har ansvaret for å diagnostisere og behandle pasienter med revmatiske sykdommer, og gjennomfører årlig 10–11 000 konsultasjoner. Mens noen pasienter går til månedlig sjekk, kan andre være innom en gang i året. De friskeste av de syke pasientene går nå til sykepleier, og dermed har legene fått de pasientene som er mest rammet av revmatisme. Det mener Rødevann er positivt.

- Dette betyr at legene kan prioritere de sykeste pasientene, sier han.

Blir kopiert av andre

Organisasjonsdirektør ved St. Olav, Heidi Magnussen, er glad for at enheter på sykehuset vurderer arbeidsfordelingen blant de ansatte. Temaet er også en del av forbedringsprogrammet ved sykehuset.

- Vi prøver på alle måter å se på oppgavefordelingen mellom yrkesgruppene slik at vi løser oppgavene med riktig person med riktig kompetanse på rett plass. Dette handler om arbeidsfordelingen mellom leger og sykepleier, men også mellom sykepleier og hjelpepleier eller helsefagarbeider, og sykepleier og servicepersonell. Sykepleierressursen er veldig presset, sier Magnussen.

Hun påpeker at bedre ressursutnyttelse både kan gi økonomisk gevinst for sykehuset og en bedre arbeidshverdag for ansatte.

Sykepleiernes nye rolle ved revmatologisk poliklinikk blir nå anerkjent og kopiert ved andre sykehus her til lands. Det er også ett av de gode eksemplene som blir trukket frem i en Sintef-rapport hvor Norsk Sykepleierforbund viser frem gode innovasjonsprosjekter.

- Dette er et veldig godt eksempel på at sykepleiere tar et helhetlig ansvar for pasienten. Samtidig er dette gjort i enighet mellom leger og sykepleiere, og det er fulgt opp på en kunnskapsbasert måte slik at en ser effekten av endringen også hos pasientene. Dette er det mange som kan lære av, sier Kari Bugge, fagsjef i Norsk Sykepleierforbund.

foto
Kuttet ventetiden: Revmatologisk poliklinikk fikk kritikk fra fylkeslegen fordi pasienter måtte vente for lenge på kontrolltime. Nå har ny oppgavefordeling ført til at køen er kuttet, noe forskningssykepleier Hege Koksvik og avdelingssjef Erik Rødevann er svært fornøyd med. Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen
foto
Nye oppgaver: Mange av sykepleierne ved revmatologisk poliklinikk har nå fått nye oppgaver og større ansvar etter at de tok over en del av legenes oppgaver. Det liker de. Fra venstre Liv Mari Graffer Bye, Hege Koksvik, Anne Sofie Magnussen og Bente Jakobsen. Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen
foto
Ømme punkter: Her blir pasientenes ømme punkter registrert når de er på sjekk. Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen