Det fremgår av en rapport Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført for Kampflybase Ørland på oppdrag fra Forsvarsbygg.

I henhold til reguleringsplanene for Ørland skal det gjennomføres støytiltak som sikrer boligene et støynivå som ikke overstiger 30 dBA med mindre dette er bygningsteknisk vanskelig eller ikke gir et forsvarlig nyttekostnadsforhold. I rapporten fra TØI fremgår det at støygevinsten for to personer av en støyreduksjon fra 35 til 30 dBA er på om lag 70 000 kroner. Lavere fyringskostnader vil komme i tillegg.

Men ettersom mer omfattende tiltak kreves for å isolere mot flystøy enn mot veitrafikkstøy betyr dette i praksis at mange av tiltakene ikke vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig, går det frem av sammendraget i rapporten. Når Ørland neste år får de første nye F-35 kampflyene foreslås flere boliger og gårdsbruk revet.

Om lag 1000 hus blir gjennomgått med tanke på lydisolering. De fysiske arbeidene med støyisolering starter i høst.

F-35 kampfly bråker en del mer enn dagens F-16 jagerfly.

Ikke over 30 desibel

- Krav i reguleringsplanen er at innendørs støynivå skal være 30 desibel etter at tiltak er gjort. Dette punktet kan avvikes dersom det ikke er mulig å komme ned innenfor et forsvarlig kost/nytteforhold. Denne kost/nytteberegningen har vi over lengre tid etterspurt, da vi ikke har forstått hvordan dette er tenkt løst, sier Lars Arne Raanes, styremedlem i Støygruppa Ørland.

Han legger til at støygruppas påstand er at Forsvarsbygg vil bruke minst mulig penger på beboere som blir berørt av støy fra kampflybasen. De vil at staten skal gjøre skikkelig opp for seg og ikke falle ned på de billigste løsningene, som har liten effekt.

Raanes viser til rapporten som påpeker at nesten uansett størrelse på tiltak så vil det ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt å støyisolere. Hvis tiltakene overstiger 70 000 kroner for en bygning med to beboere, er det ikke forsvarlig å støyisolere. Når dette legges til grunn for Forsvarsbyggs beregninger, vil det i praksis si at et fåtall av de om lag 1000 husene som skal vurderes med tanke på støyisolering, får isolert husene ned til 30 dBA. 70 000 kroner rekker ikke mer enn til noen få vinduer, fremholder Raanes.

Etter antall beboere

Han legger til at antall beboere i huset har også betydning for hvor høyt taket skal settes. En enslig pensjonist i et stort hus kan få mindre enn en familie på fem i et lite rekkehus. Raanes spør hvor fornuften i dette ligger.

Det fremgår også av rapporten at det er store avvik i forhold til hvordan forskjellige land verdsetter samfunnsnytten av slike tiltak. I Sverige legges verdien på dette opptil ni ganger så høyt som i Norge.

- Hvordan det kan være så store forskjeller, vet vi ikke. Men vi frykter at dette vil bli brukt for alt det er verdt for å komme seg unna kravet på 30 dBA. De som blir sittende igjen med svarteper, er beboeren som ikke får isolert i forhold til intensjonene i reguleringsplanen, sier Raanes.

TØI skriver i rapporten at å isolere bygninger mot flystøy er ofte dyrere enn å isolere mot støy fra veitrafikk ettersom lyden kommer fra alle kanter og kan trenge gjennom takkonstruksjoner. I praksis vil mange av støyisolasjonstiltakene på Ørlandet derfor ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

En viktig rapport

Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg Kampflybase sier TØI-rapporten er ett av flere innspill som vil være med å danne grunnlaget for støyisoleringen. Han ser på rapporten som et viktig innspill. Ut fra et kost/nytteperspektiv er det viktig å ikke bruke for store beløp på støyisolering, slik rapporten påpeker. Forsvarsbygg følger opp det Kommunaldepartementet har bestemt med hensyn til støyisolering.

- Vi har befart over 200 hus og plukket ut 25 hus. I et eget møte har 18 av de 25 huseierne takket ja til støyisolering. Arbeidene for disse 18 er nå ute på anbud. Totalt skal mellom 800 og 1000 hus vurderes for befaring, opplyser Dobloug.

Han legger til at det er vanskeligere å isolere mot flystøy enn trafikkstøy ettersom støyen kommer fra flere kanter. Forsvarsbygg baserer seg for øvrig på praksis når det gjelder støyisolering.